Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pismo ze spółdzielni o zadłużeniu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-08-26 • Aktualizacja: 2022-01-14

Moja mama otrzymała ze spółdzielni mieszkaniowej mojego zmarłego dziadka list informujący o zadłużeniu mieszkania po dziadku na 17 tys. zł. Mama i dziadek mieli dawniej sporadyczne kontakty, bo mieszkali na dwóch końcach Polski, ale w ostatnich 2 latach życia dziadka mama sprawowała nad nim opiekę w swoim domu (gdzie go zameldowała). Niestety mama nie postarała się o zrzeczenie spadku, którego i tak nie otrzymała, bo mieszkanie po dziadku zajmuje jej siostra. Czy mama może uniknąć płacenia długu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pismo ze spółdzielni o zadłużeniu

Odpowiedzialność spadkobiercy za długi mieszkaniowe spadkodawcy

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. Z treści Pani pytania wynika, iż Pani matka jako spadkobierczyni ustawowa została wezwana do zapłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowej zadłużenia w kwocie 17 tys. zł tytułem niezapłaconego przez jej ojca, a Pani dziadka czynszu. Kontakt między dziadkiem a Pani mamą był sporadyczny. Powodem była między innymi odległość, która ich dzieliła. Ostatnie 2 lata Pani mama sprawowała jednak opiekę nad ojcem (dziadkiem).

Zgodnie z art. 1012 K.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Jak wynika z powyższego, sposób przyjęcia spadku ma ogromne znaczenia dla późniejszej odpowiedzialności za długi pozostawione przez spadkodawców/spadkodawcę.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

Przyjęcie lub odrzucenie udziału spadkowego przypadającego spadkobiercy z tytułu podstawienia może nastąpić niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia udziału spadkowego, który temu spadkobiercy przypada z innego tytułu. Spadkobierca może odrzucić udział spadkowy przypadający mu z tytułu przyrostu, a przyjąć udział przypadający mu jako spadkobiercy powołanemu.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych albo osobą, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osobą prawną, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Innymi słowy jeżeli Pani mama nie złożyła oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy, wówczas z mocy prawa następuje proste przyjęcie spadku. Przyjęcie proste powoduje, że przyjęła ona spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Powyższe ma istotne znaczenie, bowiem w treści pytania wskazuje się, iż Pani mama ma także siostrę. Mniemam, że ojcem owej siostry matki był zmarły dziadek (ojciec Pani mamy). Powyższe skutkuje tym, iż konieczne byłoby ustalenie, czy siostra Pani mamy przyjęła spadek, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Jeżeli bowiem przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to Pani mama także odpowiada w powyższy sposób.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi.

Wyraźnie zatem podkreślić należy, iż w przypadku przyjęcia spadku wprost Pani mama ponosi odpowiedzialność bez ograniczenia z całego swojego majątku. Jeżeli siostra matki przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas odpowiedzialność Pani mamy jako spadkobiercy ogranicza się jedynie do wartości ustalonej w inwentarzu stanu czynnego spadku, tj. wartości majątku pozostałego po spadkodawcy.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Najistotniejsza z punktu widzenia Pani interesu w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest treść, art. 1032 K.c., zgodnie z którym:

„Art. 1032. § 1. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za nie spłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił.

§ 2. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe”.

Mając na uwadze, iż Pani mama nie ma wiedzy o ewentualnych innych zadłużeniach swojego ojca, zastosowanie w jej przypadku (ale tylko przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza) ma § 1 wspomnianego art. 1032 K.c., zgodnie z którym „jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za nie spłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił”.

W chwili obecnej konieczne byłoby zatem skierowanie zapytania do siostry matki, czy przyjęła spadek, a jeżeli tak – to w jaki sposób. Oświadczenie siostry będzie miało dla interesu Pani matki istotne znaczenie. Nadto zasadne byłoby ustalenie, jaki rodzaj prawa Pani dziadek miał do mieszkania, czy był to najem, czy też prawo lokatorskie bądź też własnościowe. W zależności od powyższego dług będzie mógł być rozliczony stosownie do prawa dziadka do mieszkania. Oczywiście w rachubę wchodzi także rozłożenie zaległości na raty z jednoczesnym wnioskiem o umorzenie odsetek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »