Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pismo ze spółdzielni o zadłużeniu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-08-26

Moja mama otrzymała ze spółdzielni mieszkaniowej mojego zmarłego dziadka list informujący o zadłużeniu mieszkania po dziadku na 17 tys. zł. Mama i dziadek mieli dawniej sporadyczne kontakty, bo mieszkali na dwóch końcach Polski, ale w ostatnich 2 latach życia dziadka mama sprawowała nad nim opiekę w swoim domu (gdzie go zameldowała). Niestety mama nie postarała się o zrzeczenie spadku, którego i tak nie otrzymała, bo mieszkanie po dziadku zajmuje jej siostra. Czy mama może uniknąć płacenia długu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. Z treści Pani pytania wynika, iż Pani matka jako spadkobierczyni ustawowa została wezwana do zapłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowej zadłużenia w kwocie 17 tys. zł tytułem niezapłaconego przez jej ojca, a Pani dziadka czynszu. Kontakt między dziadkiem a Pani mamą był sporadyczny. Powodem była między innymi odległość, która ich dzieliła. Ostatnie 2 lata Pani mama sprawowała jednak opiekę nad ojcem (dziadkiem).

Zgodnie z art. 1012 K.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Jak wynika z powyższego, sposób przyjęcia spadku ma ogromne znaczenia dla późniejszej odpowiedzialności za długi pozostawione przez spadkodawców/spadkodawcę.

Przyjęcie lub odrzucenie udziału spadkowego przypadającego spadkobiercy z tytułu podstawienia może nastąpić niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia udziału spadkowego, który temu spadkobiercy przypada z innego tytułu. Spadkobierca może odrzucić udział spadkowy przypadający mu z tytułu przyrostu, a przyjąć udział przypadający mu jako spadkobiercy powołanemu.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych albo osobą, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osobą prawną, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Innymi słowy jeżeli Pani mama nie złożyła oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy, wówczas z mocy prawa następuje proste przyjęcie spadku. Przyjęcie proste powoduje, że przyjęła ona spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Powyższe ma istotne znaczenie, bowiem w treści pytania wskazuje się, iż Pani mama ma także siostrę. Mniemam, że ojcem owej siostry matki był zmarły dziadek (ojciec Pani mamy). Powyższe skutkuje tym, iż konieczne byłoby ustalenie, czy siostra Pani mamy przyjęła spadek, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Jeżeli bowiem przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to Pani mama także odpowiada w powyższy sposób.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi.

Wyraźnie zatem podkreślić należy, iż w przypadku przyjęcia spadku wprost Pani mama ponosi odpowiedzialność bez ograniczenia z całego swojego majątku. Jeżeli siostra matki przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas odpowiedzialność Pani mamy jako spadkobiercy ogranicza się jedynie do wartości ustalonej w inwentarzu stanu czynnego spadku, tj. wartości majątku pozostałego po spadkodawcy.

Najistotniejsza z punktu widzenia Pani interesu w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest treść, art. 1032 K.c., zgodnie z którym:

„Art. 1032. § 1. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za nie spłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił.

§ 2. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe”.

Mając na uwadze, iż Pani mama nie ma wiedzy o ewentualnych innych zadłużeniach swojego ojca, zastosowanie w jej przypadku (ale tylko przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza) ma § 1 wspomnianego art. 1032 K.c., zgodnie z którym „jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za nie spłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił”.

W chwili obecnej konieczne byłoby zatem skierowanie zapytania do siostry matki, czy przyjęła spadek, a jeżeli tak – to w jaki sposób. Oświadczenie siostry będzie miało dla interesu Pani matki istotne znaczenie. Nadto zasadne byłoby ustalenie, jaki rodzaj prawa Pani dziadek miał do mieszkania, czy był to najem, czy też prawo lokatorskie bądź też własnościowe. W zależności od powyższego dług będzie mógł być rozliczony stosownie do prawa dziadka do mieszkania. Oczywiście w rachubę wchodzi także rozłożenie zaległości na raty z jednoczesnym wnioskiem o umorzenie odsetek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zadłużony spadek po rodzicu

Mieszkam na stałe za granicą. Nie wiem, jak się mogłabym zrzec spadku po zmarłym ojcu, który właściwie miał same długi. Nie mam czasu przyjechać do...

 

Czy po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku wierzyciele mogą dochodzić egzekwowania długów?

Mój ojciec zmarł rok temu, pozostawił po sobie spore długi. Ustawowymi spadkobiercami jesteśmy ja i moja mama. Odrzuciłyśmy wraz z moim dzieckiem...

 

Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy?

Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy?

Dwa tygodnie temu zmarła moja siostra, pozostawiając męża i pełnoletniego syna. Mąż jest na emeryturze kolejowej, a ona była na rencie strukturalnej, bo...

Co mówi prawo o długach zmarłego?

Dwa lata temu zmarł mój brat – nie miał żony ani dziećmi. Wraz z siostrą jesteśmy spadkobiercami, ale nie założyliśmy sprawy spadkowej. Teraz...

 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – termin, formalności

Po śmierci rodziców oraz braci pozostało mieszkanie (znajdujące się w budynku mieszkalnym) na parterze, natomiast pierwsze piętro zamieszkuje nadal...

 

Odrzucenie długów zmarłej siostry

Siostra zmarła 3 lata temu i został po niej duży, niespłacony kredyt bankowy. Szwagier, jej córka i wnuki oraz moja mama zrzekli się spadku po niej....

 

Możliwe przedawnienie długu

Mój ojciec zmarł w 2000 r., a mama 1,5 roku później. Okazało się obecnie z pisma firmy windykacyjnej, że tata w 1998 r. zaciągnął...

 

Różnica między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku

Czy możliwe jest zrzeczenie się dziedziczenia po jednym z rodziców? Dodam, że rodzice pozostają we wspólności ustawowej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »