Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Początek biegu terminu do przyjęcia lub odrzucenia spadku dla danego spadkobiercy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-09-24

Niecałe sześć miesięcy temu zmarł mój żonaty brat. Właśnie otrzymałam z sądu zawiadomienie, że jego żona złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym mężu. Co powinnam zrobić, abym ja, jako spadkobierca ustawowy brata, i moja rodzina zrzekliśmy się tego spadku? Jestem mężatką, mam dwoje dorosłych dzieci w związkach i czworo wnucząt. Mam uzasadnione podejrzenia, iż brat pozostawił niespłacone długi.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego*:

„Art. 1012. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.”

„Art. 1015. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

Nabycie spadku jest uzależnione od woli spadkobiercy. Spadkobierca bowiem może przyjąć spadek również z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku (art. 1012, art. 1031 § 2 K.c.), bądź też – ze skutkiem, jak gdyby nie dożył chwili otwarcia spadku (art. 925, art. 1020 K.c.) – odrzucić spadek. Do przejawienia woli w tym przedmiocie prawodawca jednak zakreślił termin sześciu miesięcy liczony od chwili, w której dany spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do dziedziczenia (art. 112, art. 1015 § 1 K.c.). Oświadczenie złożone ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 73 § 2, art. 1018 § 3 K.c.) w tym terminie przed sądem lub państwowym biurem notarialnym oznacza definitywne – zgodnie z jego wolą – nabycie spadku w chwili jego otwarcia przez danego spadkobiercę. Niezłożenie przed upływem terminu określonego w § 1 art. 1015 K.c. oświadczenia jest zwykle traktowane (art. 1015 § 2 zd. 2, art. 1023 K.c.) jako jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku (art. 1015 § 2 zd. 1 K.c.). Istotne znaczenie więc ma wyjaśnienie, od jakiej chwili rozpoczyna dla danego spadkobiercy swój bieg sześciomiesięczny termin do przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Początkiem terminu, o jakim mowa w § 1 art. 1015 K.c., jest dzień, w którym dany spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku (art. 926 K.c.). W poszczególnych sytuacjach jednak ta data może się kształtować odmiennie. Dla spadkobiercy ustawowego dzień ten jest zwykle tożsamy z dniem dowiedzenia się przezeń o śmierci spadkodawcy (art. 924, 925 K.c.), gdy już wówczas nieobca mu była znajomość stosunków rodzinnych – na których opiera się powołanie go w określonej kolejności do dziedziczenia z ustawy (art. 931 i nast. K.c.). Jeżeli taki spadkobierca wiedział o istnieniu innych osób, które wyłączają go od dziedziczenia z ustawy, to omawiany termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku rozpocznie się później, to jest od dnia, w którym dowiedział się o uznaniu za niegodnego dziedziczenia spadkobiercy wyłączającego (art. 928 § 1 K.c.), czy też od dnia, w którym osoba mająca silniejsze od niego prawa spadkowe odrzuciła spadek (art. 1020 K.c.).

Rozumiem, że brat miał jeszcze dzieci. Jeśli jednak nie, to sąd może liczyć termin na odrzucenie spadku od dnia śmierci brata, bowiem razem z małżonką brata jest Pani powołana do spadku.

W innym przypadku od momentu otrzymania wiadomości o odrzuceniu spadku przez żonę brata, w ciągu 6 miesięcy powinna Pani złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli brat miał jakieś dobra materialne – będzie Pani dziedziczyć tylko do wysokości wartości tych dodatnich składników masy spadkowej.

W przypadku odrzucenia przez Panią spadku dochodzą do spadku Pani spadkobiercy, więc oni też muszą odrzucić spadek. A w przypadku małoletnich dzieci konieczna jest zgoda sądu rodzinnego.

* Stan prawny z sierpnia 2015 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Odrzucenie zadłużonego spadku przed konsulem

Miesiąc temu zmarł mój brat, miał zadłużone mieszkanie i firmę, i nie wiem jeszcze, jakie inne długi. Chciałabym się dowiedzieć, co powinniśmy...

 

Roszczenia banku po śmierci babci

Moja babcia zmarła w 2008 roku. Miała zaciągnięty kredyt, który sądownie został wypowiedziany już w 2006 roku. Rodzina (dzieci babci, w tym...

 

Długi dorosłego syna a wydziedziczenie

Nasz pełnoletni syn ma spore długi (nie wiemy dokładnie w jakiej wysokości, ale jest to na pewno duża suma). Chcemy się definitywnie odciąć od niego...

 

Przesłanki do odrzucenie spadku po terminie

Przed 4 laty zmarła nagle moja kuzynka, pozostawiła po sobie dług. Dotychczas chyba wszyscy spadkobiercy odrzucali spadek, włączenie z moim ojcem (został...

 

Pułapka w spadku – długi brata

Brat zmarł rok temu, był rozwodnikiem, nie miał dzieci. Był kiedyś wspólnikiem upadłej firmy i prawdopodobnie z tego tytułu zostawił długi. Nasi...

 

Wkład mieszkaniowy a długi po zmarłym

Od 20 lat jestem po rozwodzie. Z małżeństwa mamy dwie córki. Dowiedziałam się o śmierci byłego męża. W trakcie trwania małżeństwa...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »