Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do zapłaty podatku od spadku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-07-15

Moja mama w tym roku na prośbę siostry wzięła udział w sprawie spadkowej po ojcu, który zmarł 13 lat temu. U notariusza cały spadek (dom) został przepisany na ciocię, bo mama nie chciała otrzymać spadku (ciocia mieszka w tym domu od dawna). Notariusz miał zgłosić sprawę do urzędu skarbowego. Niedawno mama otrzymała pismo z urzędu z wezwaniem do zapłaty podatku od spadku. Czy jest szansa, by go nie płacić, skoro faktycznie mama nic nie otrzymała?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie mam dobrych informacji.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma (w opisanej sytuacji dochodzi zatem do odnowienia obowiązku podatkowego – jest to konstrukcja kontrowersyjna, jednak funkcjonuje w polskim prawie). W ciągu miesiąca od tego terminu mama obowiązana była złożyć zeznanie SD-3.

Proszę pamiętać, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zatem mama nabyła spadek już 13 lat temu (obecnie nabycie to tylko potwierdzono). Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed tą datą – art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn pozwalający na zwolnienie w tzw. grupie zero (czyli również rodzic – dziecko, dziecko – rodzic) dodany został przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Innymi słowy nie można skorzystać w opisanej sytuacji ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn – notariusz nie mógł nic na to poradzić, nawet gdyby z upoważnienia mamy złożył druk SD-Z2, nic by to nie zmieniło.

Powyższe sprawia, że Pani mama jako spadkobierczyni, która nabyła spadek w drodze dziedziczenia, jest podatnikiem z tego tytułu, mimo że po nabyciu, jak się domyślam, dokonano działu spadku tak, że faktycznie Pani mama nic nie zyskała. W takich sytuacjach często dokonuje się podziału z taką spłatą, która starcza na pokrycie zobowiązania podatkowego z tytułu dziedziczenia. W opisanej sytuacji Pani mama nie ma do tego podstawy prawnej, lecz właśnie ze względu na to, by „do kogoś nie dopłacać”, tak w praktyce dokonuje się działu. Innymi słowy mama nie ma podstaw, by żądać od siostry kwoty równej podatkowi, skoro nie zastrzegła spłaty w dziale spadku. Oczywiście siostra może zrobić na jej rzecz darowiznę, ale zależy to od jej woli.

Mama może wnosić do organu podatkowego o ulgę w postaci umorzenia podatku. Art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że: „organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b [tj. dotyczącym działalności gospodarczej – przyp. aut.], w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”.

Nawet wykazanie istnienia ważnego interesu (czyli np. wykazanie, że brak jest środków na zapłatę podatku, zaplata naraziłaby życie, zdrowie, minimum egzystencji itp.) nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku, organ bowiem może, ale nie musi przychylić się do wniosku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Słyszałem, że odziedziczoną nieruchomość najlepiej sprzedać do 6 miesięcy od śmierci spadkodawczyni, bo wtedy nie płaci...

Czy przysługuje zwolnienie z podatku od spadku?

W 2012 r. został sporządzony w kancelarii notarialnej akt poświadczenia dziedziczenia części lokalu własnościowego po ojcu, który zmarł w 2004 r....

 

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania a podatek

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania a podatek

Razem z dwiema siostrami odziedziczyłam po rodzicach lokal, w którym mieszkali (mama zmarła rok temu, ojciec – dwa lata temu). W 2013 r. zgodnie z...

Dziedziczenie po zmarłym który został ukarany za niezapłacenie podatku

Mój teść zmarł w tym roku. Został ukarany za niezapłacenie podatku od sprzedaży mieszkania. Był pewny, że skorzystał z ulgi meldunkowej na zakup...

 

Przedawnienie podatku od spadku

Tata i babcia odziedziczyli gospodarstwo rolne po połowie po moim dziadku postanowieniem sądu z 1984 r. Sprawy związane ze podatkiem nie zostały uregulowane....

 

Uniknięcie płacenia podatku spadkowego

Mój ojciec zmarł w 2005 r., nie przeprowadzaliśmy sprawy spadkowej. Obecnie mama chce uzyskać odszkodowanie za zabranie części działki na ekrany...

 

Opodatkowanie działu spadku

W 2013 r. nabyłem spadek po tacie – postanowienie sądu. Był to udział w nieruchomości; drugą połowę nabył mój brat. Tata zmarł w 2005 r.,...

 

Podatek a trudności w określeniu masy spadkowej

Pytanie dotyczy zalęgłego podatku od spadku, opiszę sytuację: Otrzymałam nieruchomość na mocy darowizny w 1968 r., ślub odbył się rok później,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »