Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od spadku i ewentualne przedawnienie

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-05

Proszę o poradę dotyczącą podatku od spadku i jego ewentualnego przedawnienia. Sąd poinformował urząd skarbowy o stwierdzeniu nabycia spadku przez mojego tatę (oprócz niego spadkobiercami byli: brat taty oraz ojczym). Stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło na podstawie postanowienia sądu z kwietnia 2009 r. Mama mojego taty (spadkodawca) zmarła ok. 25 lat temu. US drugi raz wezwał tatę (wezwanie z kwietnia 2014 r.) do złożenia zeznania podatkowego wraz z dokumentami mającymi wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Czy z końcem 2014 r. nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji nie może dojść do przedawnienia zobowiązania podatkowego, bowiem w ogóle ono nie powstało. W podatku od spadków i darowizn zasadą jest, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Zgodnie z art. 68 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) takie zobowiązanie podatkowe, o jakim mowa, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia z chwilą przyjęcia spadku. Ustęp 4 ww. artykułu stanowi obecnie, że jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Ostatnie zdanie przepisu wskazuje, że obowiązek jednak może odnowić się w każdej chwili, bowiem „w przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia”.

Do opisanej przez Pana sytuacji, to znaczy, gdy spadkodawca zmarł przed 2007 r., reguła ta nie będzie mieć zastosowania, bowiem art. 6 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) zmieniający ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r. nie stosuje się do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, a orzeczenie sądu jedynie fakt ten potwierdza.

Reasumując, jeśli decyzja ustalająca wysokość podatku (zobowiązania) nie zostanie doręczona przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uprawomocniło się orzeczenie sądu, zobowiązanie podatkowe nie powstanie.

Pamiętać jednak należy, że uchylanie się od opodatkowania jest czynem zabronionym na mocy Kodeksu karnego skarbowego (przestępstwo lub wykroczenie w zależności od wagi naruszenia).

*Stan prawny z dnia 29.04.2014 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wezwanie do zapłaty podatku od spadku

Moja mama w tym roku na prośbę siostry wzięła udział w sprawie spadkowej po ojcu, który zmarł 13 lat temu. U notariusza cały spadek (dom) został przepisany...

 

Uniknięcie płacenia podatku spadkowego

Mój ojciec zmarł w 2005 r., nie przeprowadzaliśmy sprawy spadkowej. Obecnie mama chce uzyskać odszkodowanie za zabranie części działki na ekrany...

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od działu spadku

Ja, rodzeństwo i mama nabyliśmy spadek po tacie, który zmarł w 2009 r. Obecnie dokonujemy sądowego działu spadku. Mama chce przekazać nam swój...

 

Podatek od sprzedanego mieszkania otrzymanego w spadku

W 2005 r. zmarł mój tata, ja, mama i brat przyjęliśmy spadek (mieszkanie). W 2013 r. zmarła mama, spadek przypadł mi i bratu, mamy więc po...

 

Czy nastąpiło przedawnienie podatku od nabytego spadku?

Dziadek przed śmiercią spisał testament, w którym zapisał mi cały swój majątek. W 2004 r. nabyłem spadek po dziadku na mocy postanowienia sądu....

 

Opodatkowanie działu spadku

W 2013 r. nabyłem spadek po tacie – postanowienie sądu. Był to udział w nieruchomości; drugą połowę nabył mój brat. Tata zmarł w 2005 r.,...

 

Podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat

W 2006 roku w spadku po matce otrzymałem razem z bratem mieszkanie. Chciałbym znieść współwłasność w formie wykupienia części należącej...

 

Odwołanie w sprawie zgłoszenia nabycia spadku po terminie

Przed trzema tygodniami otrzymaliśmy pismo z sądu w sprawie nabycia spadku z datą zatwierdzenia 15 stycznia. Wysłaliśmy to pismo...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »