Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatki od odziedziczonych nieruchomości

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-05-13

Mieszkam w USA od 15 lat. 5 lat temu dostałam 1/3 połowy domu, domku letniskowego i hurtowni rodziców w spadku po śmierci mamy. Czy jestem teraz zobowiązana do płacenia podatków gruntowych lub od nieruchomości w Polsce za ten spadek?

Kwestie obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej art. 3 ust. 4, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Omawiany przepis statuuje zasadę, według której obowiązek opłacenia podatku nieruchomości spoczywa na wszystkich jej współwłaścicielach solidarnie. O tym zaś, czym jest odpowiedzialność solidarna, mówi art. 366 Kodeksu cywilnego, który ma następujące brzmienie:

„Art. 366

§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani”.

Innymi słowy solidarna odpowiedzialność w zakresie podatku od nieruchomości oznacza, że organ podatkowy może dochodzić zapłaty podatku od każdego ze współwłaścicieli, ale zapłata całego podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli nieruchomości zwalnia z tego obowiązku pozostałych.

Nie oznacza to jednakże, że osoba, która ostatecznie zapłaciła podatek, nie może dochodzić zwrotu kwoty, którą musiała ponieść, a która nie wynikała z jej udziałów we współwłasności od pozostałych współwłaścicieli. Kwestie tą reguluje art. 376 Kodeksu cywilnego:

„Art. 376

§ 1. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

§ 2. Część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników”.

Reasumując, jeśli w Polsce mieszka ktoś posiadający udziały w omawianej nieruchomości (a w szczególności korzysta z nieruchomości), to prawdopodobnie opłaca on całość podatku od nieruchomości. Tym niemniej, teoretycznie osoba taka posiadać będzie możliwość dochodzenia zwrotu części uiszczonego podatku od Pani.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Najem mieszkania po mamie a ulga podatkowa

W 2015 roku odziedziczyłam po zmarłej mamie mieszkanie własnościowe, w którym cały czas mieszkam i jestem zameldowana. Za kilka tygodni zaczynam...

Spadek po stryju i otrzymanie części spadku od drugiego spadkobiercy

Jestem jednym ze spadkobierców po zmarłym stryju, otrzymałem 1/4 spadku. Natomiast drugi stryj chce mi przekazać swoją część spadku (także 1/4). Jakie są...

Od kiedy liczony jest okres na zawiadomienie o spadku US - czy od daty śmierci, czy od podjęcia sprawy spadkowej?

W 2016 r. aktem poświadczenia dziedziczenia objęłam spadek (mieszkanie) po zmarłym w 1994 r. dziadku i babci zmarłej w 2016 r. Dziadek zostawił...

Sąd ustalił podział spadku - jakie druki złożyć do Urzędu Skarbowego?

Żona zmarła kilka miesięcy temu. Po zmarłej pozostało 3 spadkobierców (mąż i 2 córki). Sąd ustalił podział spadku w wysokości po 1/3 dla...

Zapłata podatku w imieniu zmarłej matki

Zapłata podatku w imieniu zmarłej matki

Dwa lata temu moja mama dostała w spadku po swojej mamie mieszkanie i niemal od razu je sprzedała. Nie został od tego odprowadzony podatek. Trzy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »