Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatki od odziedziczonych nieruchomości

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-05-13

Mieszkam w USA od 15 lat. 5 lat temu dostałam 1/3 połowy domu, domku letniskowego i hurtowni rodziców w spadku po śmierci mamy. Czy jestem teraz zobowiązana do płacenia podatków gruntowych lub od nieruchomości w Polsce za ten spadek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej art. 3 ust. 4, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Omawiany przepis statuuje zasadę, według której obowiązek opłacenia podatku nieruchomości spoczywa na wszystkich jej współwłaścicielach solidarnie. O tym zaś, czym jest odpowiedzialność solidarna, mówi art. 366 Kodeksu cywilnego, który ma następujące brzmienie:

„Art. 366

§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani”.

Innymi słowy solidarna odpowiedzialność w zakresie podatku od nieruchomości oznacza, że organ podatkowy może dochodzić zapłaty podatku od każdego ze współwłaścicieli, ale zapłata całego podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli nieruchomości zwalnia z tego obowiązku pozostałych.

Nie oznacza to jednakże, że osoba, która ostatecznie zapłaciła podatek, nie może dochodzić zwrotu kwoty, którą musiała ponieść, a która nie wynikała z jej udziałów we współwłasności od pozostałych współwłaścicieli. Kwestie tą reguluje art. 376 Kodeksu cywilnego:

„Art. 376

§ 1. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

§ 2. Część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników”.

Reasumując, jeśli w Polsce mieszka ktoś posiadający udziały w omawianej nieruchomości (a w szczególności korzysta z nieruchomości), to prawdopodobnie opłaca on całość podatku od nieruchomości. Tym niemniej, teoretycznie osoba taka posiadać będzie możliwość dochodzenia zwrotu części uiszczonego podatku od Pani.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »