Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział ziemi i domu na dzieci bez testamentu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-07-30

Mój dziadek zmarł ponad 20 lat temu, nie pozostawiając testamentu. 10 lat temu zmarła babcia i też nie sporządziła testamentu. Dziadkowie mieli trzy córki. W jaki sposób można dokonać podziału ziemi i domu na dzieci bez testamentu?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Z treści Pani pytania wynika, że majątek po Pani dziadkach obejmujący ziemię i dom nie został dotychczas podzielony pomiędzy dzieci dziadków.

W pierwszej kolejności zasadnym jest ustalenie, czy po dziadku i babci zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Jeżeli takie postępowanie nie zostało przeprowadzone, wówczas każda z córek jest uprawniona do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu i matce. Stwierdzenie nabycia spadku po ojcu (dziadku) i matce (babci) nastąpi w jednym postępowaniu, o ile uczestnicy tego postępowania będą Ci sami. Innymi słowy, jeżeli żadne z dziadków nie miało dzieci z poza małżeństwa, w ramach jednego postępowania dorosłe już córki dziadków będą jedynymi zainteresowanymi, by spadek po tychże odziedziczyć.

Zachodzi jednak pytanie, czy w skład spadku po dziadkach nie wchodzi czasem gospodarstwo rolne. Jeżeli by tak było, w toku postępowania mogą pojawić się pewne ograniczenia, w zakresie dziedziczenia. Ograniczenia zniesiono w dniu 14 stycznia 2001 r., jeżeli jednak do tego czasu spadek został otwarty, wówczas stwierdzenie nabycia spadku następuje na starych zasadach. W omawianej sytuacji, jak mniemam, babcia odziedziczyłaby spadek po swoim mężu, a skoro ta zmarła przed 10 laty, to znaczy, że córki dziedziczą po niej – każda po 1/3 części. Powyższe jednak wymaga stwierdzenia stosownym postanowieniem sądu. Konieczne jest zatem założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po ww. osobach. Opłata od wniosku wynosi 100 zł, po 50 zł od jednego stwierdzenia.

Uzyskując takie postanowienie, każda z córek ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wpisanie ich do księgi wieczystej, a następnie domagać się działu spadku.

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami (przed notariuszem), bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Koniecznym jest zatem wystąpienie z wnioskiem o dział spadku i zniesienie współwłasności. Opłata sądowa wynosi 1000 zł, a jeżeli będzie zgoda na zaproponowany podział opłata wynosiłaby 300 zł.

Jeżeli zdecydowaliby się Państwo na notariusza, wówczas taksa notarialna zostanie ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Podstawą określenia maksymalnej stawki jest przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Innymi słowy, przeprowadzenie działu spadku przed sądem, choć trwające dłużej, będzie tańsze, aniżeli przeprowadzenie działu spadku i zniesienie współwłasności przed notariuszem.

Proszę pamiętać także, by złożyć deklarację do urzędu skarbowego o nabyciu prawa majątkowego. Mimo iż są Państwo zwolnieni od podatku, koniecznym jest zgłoszenie takiego wniosku w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Zmiana terminu rozprawy w sprawie spadkowej

Po śmierci taty moja mama, ja i brat złożyliśmy w sądzie wniosek o nabycie praw do spadku. W dniu dzisiejszym dostałam pismo...

Odrzucenie spadku przez uprawnionych sposobem przekazania majątku spadkowego jednej osobie

Moja mama i brat chcą zrezygnować ze swojej części spadku po śmierci taty na moją rzecz. Do podziału na nas troje jest połowa mieszkania...

Czy trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowego po ojcu, gdy żyje jeszcze mama?

Przed miesiącem zmarł nasz ojciec. Przy życiu pozostaje mama (i ma się dobrze). Jest nas troje rodzeństwa, wszyscy jesteśmy pełnoletni. Czy konieczne...

Jak przeprowadzić sprawę spadkową, mieszkając za granicą?

Jak przeprowadzić sprawę spadkową po zmarłej w Polsce mojej córce, mamie mojego wnuka? To w jego imieniu pytam, mieszkamy w Australii, wnuk ma...

Żądania finansowe siostry od spadku po ojcu

Moja siostra i ja odziedziczyłyśmy spadek po ojcu (dom) – każda z nas po 1/6. Pozostałą część, czyli 4/6 posiada mama. Chcę wraz...

Spadek po ojcu i matce w jednym postępowaniu sądowym

Zmarli moi rodzice. Po rodzicach pozostało mieszkanie z urządzoną księgą wieczystą. Tato zmarł przed 20 laty, a mama przed 2 miesiącami. Po tacie...

Gdzie szukać starych akt sądowych dotyczących postępowań spadkowych?

Moja nieżyjąca matka w 1977 r. prowadziła sądowe nabycie spadku po swoim ojcu, ale nie zostało to zaraz zapisane w księdze wieczystej...

Kto i w jakiej części dziedziczy po matce?

Mąż w chwili zawierania małżeństwa ma dwoje dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa. Żona też w chwili zawarcia małżeństwa ma dwoje...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »