Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pominięcie we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2014-07-09 • Aktualizacja: 2021-06-25

Zostałam pominięta we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Spadek był po mojej babci, a wniosek złożył inny jej wnuk. Spadek odziedziczyła w końcu jego córka, która 15 lat temu (śmierć babci) była niepełnoletnia (18 lat skończyła 5 lat temu). Należę do kręgu spadkobierców. Sąd nie uwzględnił mojego wniosku o zachowek podczas postępowania, które miało miejsce w zeszłym roku. Podważono też moją sugestię dotyczącą wartości nieruchomości spadkowej. Sąd oddalił też mój wniosek o wszczęcie sprawy karnej. Czy mogę walczyć o zadośćuczynienie za niepowiadomienie mnie o toczącej się sprawie spadkowej? Jak walczyć o swoje prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pominięcie we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Oddalenie pozwu o zachowek z uwagi na przedawnienie

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, zwanego dalej w skrócie K.c., oraz przepisy Kodeksy postępowania cywilnego – K.p.c.

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani wnuczką spadkodawczyni. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawca nie wskazał jednak Pani jako uczestnika postępowania. Powyższe skutkowało brakiem wiedzy w zakresie prowadzonego po zmarłej babci postępowania spadkowego. Dopiero w roku 2013 powzięła Pani wiadomość o przeprowadzonym postępowaniu spadkowym. Pozew o zachowek został oddalony z uwagi na przedawnienie roszczenia.

Roszczenie o zapłatę odszkodowania za powstałą szkodę

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, że nie przysługuje Pani zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie ma bowiem charakter rekompensacyjny za doznane szkody niematerialne. W opisanym przez Panią przypadku w mojej ocenie można co najwyżej mówić o roszczeniu o zapłatę odszkodowania za powstałą szkodę. Mając na uwadze powyższe, odpowiedzialności wnioskodawcy oraz pozostałych uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku należy poszukiwać w odpowiedzialności cywilnej opartej na zasadzie winy, o której mowa w art. 415 K.c. Zgodnie z przepisem art. 415 K.c. „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Na powyższe wskazuje także sąd w swym uzasadnieniu, gdzie podnosi się, iż „ewentualnej złej woli w powołanym zakresie upatrywać należałoby po stronie części spadkobierców ustawowych XY. (…) Ta kwestia (i ewentualnej ich odpowiedzialności odszkodowawczej względem powódki na zasadach ogólnych) pozostaje jednak poza kognicją sądu w sprawie niniejszej”.

W mojej ocenie mimo upływu blisko 15 lat nie doszło do przedawnienia, bowiem w tym przypadku przedawnienie winno być oceniane z uwagi na treść art. 4421 § 2 K.c., zgodnie z którym „jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.” W treści pytania wskazuje Pani, iż zgłosiła sprawę do organów ścigania, ale te z uwagi na przedawnienie wydały postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż aby skorzystać z dłuższego okresu przedawnienia, nie jest wymagane, aby przestępstwo (występek lub zbrodnia) zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym. Jak podnosi się w literaturze, „dla ustalenia faktu zbrodni lub występku - jako przyczyny szkody nie jest konieczne uprzednie skazanie sprawcy. Sąd cywilny dokonuje w tym względzie własnych ustaleń dotyczących podmiotowych i przedmiotowych znamion przestępstwa według zasad prawa karnego. Sąd cywilny jednak jest – z mocy art. 11 k.p.c. – związany uprzednio zapadłym prawomocnym wyrokiem sądu karnego” (S. Dmowski i in., Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, Warszawa 2007).

Wytaczając powództwo o zapłatę odszkodowania na zasadzie art. 415 K.c., zasadne byłoby posiłkowanie się aktami sprawy karnej. Jeżeli bowiem odmowa wszczęcia dochodzenia nastąpiła na skutek przedawnienia czynu karalnego, wówczas ocena sądu rozpatrującego sprawę cywilną będzie łatwiejsza do przewidzenia, choć to oczywiście nie przesądza o zakwalifikowaniu zachowania wnioskodawcy i pozostałych uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jako zachowania przestępczego.

W podobnym tonie wypowiada się Sąd Najwyższy (Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) w wyroku z dnia 21 listopada 2001 r., sygn. akt II UKN 633/2000: „ustalenie, że do wypadku doszło w wyniku przestępstwa (art. 442 § 2 k.c.), przy braku wyroku skazującego, następuje w oparciu o kryteria przewidziane w przepisach prawa karnego”.

Ustalenie wysokości zachowku

Dochodzenia odszkodowania wymagałoby jednak złożenia w pozwie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność ustalenia wysokości przysługującego Pani zachowku. W załączonym uzasadnieniu sąd wskazywał, iż hipotetyczne ceny nieruchomości objętej spadkiem podane przez Panią nie mogłyby nawet przy nieuznaniu przedawnienia zostać uznane, albowiem nie były dla sądu wiarygodne.

Ustalenie wartości nieruchomości wymaga wiadomości specjalnych, a to z kolei rodzi po Pani stronie obowiązek (przy chęci należytego wykazania wysokości swojego żądania) złożenia wniosku jak wyżej. W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.

Pozew o zapłatę, jak każde pismo procesowe, winien zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

Powinien ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz Pani numer PESEL.

Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna, oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »