Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pomoc mamie w spłacie długów po tacie

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-09-16

Niedawno zmarł nasz tata, pozostawił po sobie długi. Mama oraz dzieci (4 rodzeństwa) żyje. Mama mieszka w mieszkaniu własnościowym. Nie wiemy, jak zrobić, żeby przejęła w 100% mieszkanie i długi, ale my jej je pomożemy spłacić (możemy nawet zawrzeć taką umowę). Jak tego dokonać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pomoc mamie w spłacie długów po tacie

W pierwszej kolejności powinni Państwo uregulować sprawy dziedziczenia. Możliwe są dwie drogi postępowania: przyjęcie spadku przez wszystkich spadkobierców z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) bądź jego odrzucenie przez wszystkich bądź niektórych tylko spadkobierców – np. Pana mama przyjmuje spadek, a reszta z Państwa go odrzuca. (art. 1012 Kodeksu cywilnego).

Oświadczenia te mogą zostać złożone przed notariuszem, który wówczas sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, bądź w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym tacie. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Odrzucam w tym momencie przyjęcie spadku „wprost”, bowiem ten sposób spadkobrania oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. Natomiast w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Zgodnie z art. 1015 oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Wyłączona jest możliwość odwołania złożonego oświadczenia. Termin ten dla spadkobierców rozpoczyna się z dniem, w którym dowiedzieli się oni o tytule swego powołania. Z reguły będzie to dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Jednakże w przypadku, gdyby którekolwiek z Państwa odrzuciło spadek, a posiada dzieci, to termin na złożenie przez dzieci oświadczenia liczy się od dnia, w którym jako spadkobierca powołany w dalszej kolejności do dziedziczenia po dziadku dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowy (czyli dzieci zmarłego). Jeżeli dzieci są małoletnie, to uprzednio należy uzyskać zgodę sądu rodzinnego zezwalającą na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka przez jego rodziców w przedmiocie złożenia oświadczenia dotyczącego spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Ten sześciomiesięczny termin jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie rejonowym lub przed notariuszem, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

Zgodnie z art. 1018 § 3 oświadczenie można złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Oświadczenie można złożyć także przez pełnomocnika, lecz warunkiem ważnego pełnomocnictwa do złożenia takiego oświadczenia jest jego forma pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym, co oznacza, że własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez właściwy organ, którym m.in. jest notariusz. Pełnomocnikiem mogą być członkowie najbliższej rodziny, czyli rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, jak również dzieci czy osoby przysposobione. Oprócz tego - adwokat lub radca prawny. W przypadku, gdy spadkobiercą jest osoba małoletnia, pełnomocnictwa udziela za nią przedstawiciel ustawowy, którym co do zasady są rodzice.

Obowiązkiem notariusza, a także sądu, gdy nie jest to sąd, w którego okręgu mieszkał spadkodawca jest niezwłoczne przesłanie oświadczeń, wraz z załącznikami, do sądu spadku.

Zgodnie z art. 641 Kodeksu postępowania cywilnego „oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

2) tytuł powołania do spadku;

3) treść złożonego oświadczenia”. 

Powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone. O przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej kolejności.

Zgodnie z art. 922 prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców, czego potwierdzeniem jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Od tej chwili spadkobiercy odpowiadają także za zaciągnięte przez zmarłego zobowiązania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Śmierć ojca, z którym nie miałem kontaktu

Mój ojciec zmarł w 5 miesięcy temu. Nie utrzymywaliśmy kontaktu. Nie wiem, czy coś po sobie zostawił, nie wiem też, czy miał jakieś długi. Obawiam...

 

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy

Zostałam spadkobiercą ustawowym po zmarłej matce w grudniu 2016 r. Nie odrzuciłam spadku. Mama niedługo przed śmiercią została spadkobiercą ustawowym...

Chcemy zrzec się spadku - jak i w jakiej kolejności?

Chcemy zrzec się spadku - jak i w jakiej kolejności?

Moja mama i jej siostra będą miały sprawę o zrzeczenie się spadku po zmarłym kuzynie. Czy mama może zrzec się również spadku w imieniu...

Nie złożyłam oświadczenia w ciągu 6-ciu miesięcy po śmierci mamy - czy dziedziczę dług?

Nie złożyłam oświadczenia w ciągu 6-ciu miesięcy po śmierci mamy - czy dziedziczę dług?

Ponad cztery lata temu zmarła moja mama. Został po niej dług w banku, żadnych aktywów nie zostawiła. Nie złożyłam stosownego oświadczenia...

Co zrobić z rzeczami zmarłego?

Co zrobić z rzeczami zmarłego?

Mam problem natury majątkowej i spadkowej. Ojciec jest umierający, leży w szpitalu, a ma spore długi. Komornik zajął część jego emerytury....

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku

Zmarła nasza mama, nie pozostawiła po sobie żadnego majątku, ani nieruchomości, ani ruchomości, ani żadnych oszczędności. Nie zostawiła także testamentu....

Odrzucenie spadku czy przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza?

Odrzucenie spadku czy przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza?

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż. Mieszkam z pełnoletnią córką w Czechach, jednakże w Polsce jesteśmy zameldowane. Mąż zostawił po sobie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »