Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Postępowanie o dział spadku a wezwanie sądu do podziału majątku

Autor: Marek Gola

Nie rozumiem polecenia sądu. Ojciec zmarł w 2015 r., po upływie 6 miesięcy mama złożyła wniosek o nabycie spadku. Po uprawomocnieniu się postanowienia mama złożyła wniosek o dział spadku, na który składa się tylko mieszkanie własnościowe rodziców. Dzisiaj odbyła się rozprawa, na której sąd wezwał mamę do złożenia wniosku o podział majątku wspólnego i wpłatę 1000 zł. Nie rozumiemy dlaczego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 Postępowanie o dział spadku a wezwanie sądu do podziału majątku

Przeprowadzenie działu spadku w sądzie

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.), Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

W pierwszej kolejności zasadnym jest wskazanie, iż czym innym jest stwierdzenie nabycia spadku po Pani ojcu, a czym innym jest podział majątku objęty ustawową wspólnością majątkową małżeńską. Proszę bowiem nie zapominać, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zobacz również: Zniesienie współwłasności a dział spadku

Majątek osobisty każdego z małżonków a dział spadku

W chwili obecnej, jeżeli chcecie Państwo dzielić spadek po ojcu, to w skład spadku wchodzi jego udział w majątku wspólnym z żoną (pozostałą przy życiu Państwa matką). Sąd w postępowaniu o dział spadku musi wiedzieć, co podlega podziałowi, a zatem konieczny jest podział majątku po małżonkach. Sąd miał zatem na myśli podział tego, co było objęte majątkiem wspólnym.

Proszę pamiętać, że czym innym jest majątek wspólny, a czym innym majątek osobisty. „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

W chwili obecnej do toczącego się postępowania należy złożyć pismo, w którym Pani mama wnosić będzie o podział majątku wspólnego po 1/2 dla każdego z małżonków. Innymi słowy jeżeli mieszkanie było wspólne, to udział w nim po ojcu będzie wynosił 1/2 i mamy też 1/2, ale sąd bez sprawy o podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami nie będzie mógł uznać, co wchodzi w skład majątku wspólnego i jaki udział przypadł każdemu z małżonków.

Pismo takie musi być złożone w terminie zakreślonym przez sąd, zapewne pod rygorem zawieszenia postępowania. Opłata sądowa w kwocie 1000 zł jest zgodna z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zobacz również: Spadek po rodzicach - czy współmałżonek ma do niego prawo

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl