Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie o dział spadku a wezwanie sądu do podziału majątku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-07-21

Nie rozumiem polecenia sądu. Ojciec zmarł w 2015 r., po upływie 6 miesięcy mama złożyła wniosek o nabycie spadku. Po uprawomocnieniu się postanowienia mama złożyła wniosek o dział spadku, na który składa się tylko mieszkanie własnościowe rodziców. Dzisiaj odbyła się rozprawa, na której sąd wezwał mamę do złożenia wniosku o podział majątku wspólnego i wpłatę 1000 zł. Nie rozumiemy dlaczego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.), Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

W pierwszej kolejności zasadnym jest wskazanie, iż czym innym jest stwierdzenie nabycia spadku po Pani ojcu, a czym innym jest podział majątku objęty ustawową wspólnością majątkową małżeńską. Proszę bowiem nie zapominać, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W chwili obecnej, jeżeli chcecie Państwo dzielić spadek po ojcu, to w skład spadku wchodzi jego udział w majątku wspólnym z żoną (pozostałą przy życiu Państwa matką). Sąd w postępowaniu o dział spadku musi wiedzieć, co podlega podziałowi, a zatem konieczny jest podział majątku po małżonkach. Sąd miał zatem na myśli podział tego, co było objęte majątkiem wspólnym.

Proszę pamiętać, że czym innym jest majątek wspólny, a czym innym majątek osobisty. „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

W chwili obecnej do toczącego się postępowania należy złożyć pismo, w którym Pani mama wnosić będzie o podział majątku wspólnego po 1/2 dla każdego z małżonków. Innymi słowy jeżeli mieszkanie było wspólne, to udział w nim po ojcu będzie wynosił 1/2 i mamy też 1/2, ale sąd bez sprawy o podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami nie będzie mógł uznać, co wchodzi w skład majątku wspólnego i jaki udział przypadł każdemu z małżonków.

Pismo takie musi być złożone w terminie zakreślonym przez sąd, zapewne pod rygorem zawieszenia postępowania. Opłata sądowa w kwocie 1000 zł jest zgodna z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Spłata ze spadku po latach a waloryzacja

Przed 14 laty mój brat sprzedał mieszkanie po naszym zmarłym tacie i nie podzielił się pieniędzmi ze sprzedaży, bo stwierdził, że ma długi...

 

Zrzeczenie się swojej części spadku na korzyść mamy

Dzisiaj odbyła się w sądzie sprawa spadkowa po naszym tacie. Decyzją sądu każdy z nas (mama, siostra i ja) odziedziczył po 1/3 majątku. Czy...

 

Przedawnienie długu osoby zmarłej

W 2009 r. zmarł mój ojciec, a był on razem z mamą współwłaścicielem domu. Jest nas 10-cioro rodzeństwa i mama; nie było jak do tej pory...

 

Spłata kuzyna ze spadku a podatek

W wyniku przeprowadzonej z mojego wniosku sprawy spadkowej po zmarłym bezpotomnie kuzynie zasądzony został podział majątku. Spadkobiercami są trzy osoby:...

 

Czy można pozbawić spadku brata alkoholika?

Tata nie żyje od 20 lat, a mama zmarła w tym roku, pozostawiając dom. Prócz mnie rodzice mieli jeszcze dwoje dzieci (siostra i brat). Po innym...

 

Nieuregulowane sprawy spadkowe po mamie i problem z ojcem

Mam własną rodzinę, mieszkam w domu rodzinnym razem z ojcem. Drugi brat nie mieszka z nami. Niedawno zmarła mama. Niestety żyjemy z ojcem...

 

Dom, samochody i oszczędności wchodzące w skład spadku - jak podzielić?

W skład spadku wchodzą: dom, samochody i oszczędności na koncie bankowym. Było przeprowadzone nabycie spadku u notariusza (protokół dziedziczenia...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »