Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powiązania między sprawami spadkowymi

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-12-22

20 listopada tego roku nabyłam spadek po zmarłej w 2008 r. cioci. Testament ogłoszono 20 listopada 2008 roku. Nikt w tym czasie nie wystąpił o zachowek. Ustawowymi spadkobiercami było trzech wnuków (po zmarłym dawno synu cioci), córka i syn Adam. Jednak w 2010 roku syn Adam zmarł. W miejsce jego wchodził jego syn. Wiem, że wnukowie i córka nie mają już prawa do zachowku, bo minął okres 5 lat. A co z synem zmarłego syna Adam? Czy jego śmierć przerwała bieg przedawnienia? Jego była żona chce się ze mną sądzić. Nie wiem, czy są jakieś powiazania między spadkiem po cioci i Adamie.

Zgodnie z art. 1007 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu”.

W dniu 23 października 2011 r. wprowadzone zostały zmiany w Kodeksie cywilnym, które zmieniły w sposób istotny dotychczasowe przepisy odnoszące się do przedawnienia roszczenia o zachowek. Do 23 października 2011 roku obowiązywał trzyletni termin przedawnienia roszczenia o zachowek, a nie pięcioletni a więc takie roszczenia szybciej ulegały przedawnieniu.

Od dnia wejścia w życie zmian roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu lub pięciu lat od dnia otwarcia spadku (czyli zasadniczo śmierci spadkodawcy).

Nowy pięcioletni termin przedawniania roszczenia o zachowek ma zastosowanie również do roszczeń o zachowek powstałych przed dniem wejścia zmian do K.c., a więc przed dniem 23 października 2011 r., a które w tym dniu nie były jeszcze przedawnione. Ma to odniesienie do Pani sprawy. Skoro testament został otwarty i ogłoszony 20 listopada 2008 r., to o zachowek osoby uprawnione mogły występować maksymalnie do 20 listopada 2013 r.

Początek biegu terminu przedawnienia wyznacza sąd, umieszczając na testamencie wzmiankę o dacie otwarcia i ogłoszenia testamentu (art. 649–651 K.c.).

Art. 123 K.c. określa zdarzenia powodujące przerwanie biegu przedawnienia. Tak więc „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

Jak zatem Pani widzi syn Adam miał możliwość wystąpić o zachowek do chwili swojej śmierci w 2010 r. Następnie uprawnienie to przeszło na jego spadkobierców (jak rozumiem, żonę i syna), którzy mogli jeszcze przez 3 lata żądać zachowku. Wobec jego niewykonania uprawnienie do zachowku wygasło 20 listopada 2013 r., jeżeli do tego czasu spadkobiercy Adama nie podjęli żadnych czynności w tej kwestii. Sama śmierć Adama nie przerwała biegu przedawnienia roszczenia o zachowek, po jego śmierci termin ten biegł nadal.

Na koniec jeszcze moja rada: sąd sam nie zwróci uwagi na to, że termin na żądanie zachowku już minął. To Pani musi w ewentualnej sprawie o zachowek podnieść ten zarzut i żądać oddalenia powództwa.

Co się zaś tyczy zachowku po Adamie, to jest to zupełnie odrębna sprawa od sprawy zachowku po Pani cioci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Pominięcie we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Zostałam pominięta we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Spadek był po moej babci, a wniosek złożył inny jej wnuk. Spadek odziedziczyła...

Spis inwentarza a wierzytelności zabezpieczone hipotecznie

Po śmierci męża przejęłam wraz z dziećmi drugą połowę warsztatu (połowa należała do mnie) z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Okazało się,...

Formalności spadkowe

Kilka miesięcy temu zmarła moja mama. Rodzice byli małżeństwem, posiadali własnościowe mieszkanie i mieli wspólność majątkową. Obecnie tata mieszka...

Czy tylko dziedziczę samodzielnie?

Zmarł mój mąż, byliśmy małżeństwem bezdzietnym. Mąż nie pozostawił testamentu. Czy jestem jedynym spadkobierca męża? Co w przypadku, jeżeli nie...

Opieka po zrzeczeniu się dziedziczenia

Kilkanaście lat temu zmarł ojciec, a my, jego dzieci przy otwarciu testamentu zrzekliśmy się zachowku na rzecz mamy, aby miała swój kąt. W 2003 r. na...

Czy jestem spadkobiercą pradziadka?

Jestem właścicielem dwóch sąsiadujących działek, po środku których jest droga dojazdowa do nich. Chciałem to od gminy odkupić, żeby dokonać scalenia...

Sprawa rozwodowa i spadkowa - w jakiej kolejności?

Moja mama zmarła miesiąc temu. Odziedziczę po niej dom. Jestem w związku małżeńskim, obecnie przed rozwodem. Chcę przeprowadzić sprawę rozwodową...

Postępowanie spadkowe – w sądzie czy u notariusza?

Tata zmarł w 2006 r. Nie zostawił testamentu. Nie przeprowadziłyśmy postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku. Spadkobiercami są: mama,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »