Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powołanie w testamencie do spadku

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2020-09-07

Miesiąc temu zmarła druga żona mojego dziadka. Nie mieli dzieci i w testamencie, którego kopię mam, powołuje mnie do całości spadku. W momencie, kiedy nastąpiła śmierć, ta kobieta była wdową. Kilka lat temu straciłyśmy kontakt. Krewna mieszkała sama, zmarła w szpitalu. Policja i opieka społeczna szukała rodziny. Ja dowiedziałam się przypadkiem, że pogrzeb się odbył i że odnaleziono jej bratanka. Prawdopodobnie ma również klucze do mieszkania. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe i jak zabezpieczyć mieszkanie (i pozostałą część majątku) przed osobami trzecimi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powołanie w testamencie do spadku

Odziedziczenie mieszkania w testamencie

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że odziedziczyła Pani, na zasadzie wyłączności, tytuł prawny do lokalu oraz innych składników majątkowych po dziadku oraz jego drugiej żonie. Jak Pani wskazuje, nabycie mienia po spadkodawcach odbywa się w drodze rozporządzenia testamentowego.

Z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) wszelkie należące do niego prawa majątkowe nabywają osoby powołane do spadku. W przypadku, gdy zmarły pozostawił po sobie testament, majątek ten nabywają osoby w nim wskazane.

Jednakże warunkiem skutecznego objęcia rzeczy należących do spadku oraz ujawnienia praw do nieruchomości w urządzonej dla niej księdze wieczystej jest prawomocne stwierdzenie nabycia spadku. Czynność ta ma jedynie charakter deklaratoryjny, potwierdzając istniejący stan prawny.

Stwierdzenie nabycia spadku

W obowiązującym stanie prawnym istnieją dwie alternatywne ścieżki dla stwierdzenia nabycia spadku.

Pierwszą z nich jest postępowanie sądowe. Właściwy do jego prowadzenia jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego – nie jest przy tym istotny adres zameldowania spadkodawcy. Jeżeli nie jest możliwe jego ustalenie, z wnioskiem należy wystąpić przed sąd, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Walorem tego postępowania jest jego relatywnie niski koszt, jednak z natury rzeczy procedura ta bywa długotrwała. Ścieżka sądowa będzie również zastrzeżona dla przypadków, gdy między potencjalnymi spadkobiercami trwa spór o należący do spadku majątek.

W sytuacji, gdy istnieje uzasadniona obawa co do możliwości utraty lub nieuprawnionego rozporządzenia majątkiem spadkowym, na wniosek spadkobiercy, sąd może również wydać postanowienie o zabezpieczeniu spadku.

Drugą z form stwierdzenia nabycia spadku jest akt poświadczenia dziedziczenia. Akt sporządza notariusz przy udziale wszystkich powołanych do spadku osób. Jeżeli testament wskazuje wyłącznie Panią, uczestnictwo innych osób, które mogłyby potencjalnie nabyć spadek na mocy ustawy nie będzie konieczne. Tę ścieżkę postępowania cechuje szybkość (akt może zostać sporządzony w ciągu jednego dnia), jednak koszty notarialne obejmujące sporządzenia protokołu dziedziczenia, aktu poświadczenia oraz wypisów są nieco wyższe, niż w przypadku procedury sądowej.

Wniosek o zabezpieczenie nieruchomości z testamentu

Jeżeli Pani intencją jest wydobycie i zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym rozporządzeniem przedmiotami należącymi do spadku, jako potencjalny spadkobierca dysponuje Pani uprawnieniem do wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie. Sądem właściwym do rozpoznania tego żądania jest sąd rejonowy miejsca położenia rzeczy.

We wniosku powinna Pani wskazać okoliczności, które – w Pani ocenie – uzasadniają konieczność zabezpieczenia (np. manifestowany przez osoby trzecie zamiar korzystania z rzeczy lub rozporządzenia nią, używanie jej niezgodnie z przeznaczeniem lub narażanie na utratę przez nią wartości). Do wniosku powinna Pani załączyć testament, z którego wywodzi Pani swoje prawo do spadku, oraz dowód wniesienia opłaty sądowej w wysokości 50 zł.

Na okoliczności uzasadniające żądanie zabezpieczenia może Pani również powołać świadczące o tym dowody (dokumenty, zeznania świadków itp.).

W ramach zabezpieczenia sąd może m.in. zarządzić spis inwentarza, oddanie rzeczy pod dozór osoby uprawnionej lub ustanowienie zakazu zbywania.

Niezależnie od obranej przez Panią ścieżki postępowania, stwierdzenie nabycia spadku jest etapem niezbędnym do ujawnienia tytułu prawnego do nieruchomości w księdze wieczystej.

Zarówno akt poświadczenia dziedziczenia, jak i prawomocne postanowienie sądu stanowią podstawę wpisu w niej prawa własności.

W obu tych trybach, osoba ubiegająca się o stwierdzenia nabycia spadku powinna legitymować się aktem zgonu spadkodawcy oraz jego zmarłego małżonka, oryginał testamentu ręcznego lub wypis z testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego, aktami urodzenie spadkobierców oraz ich małżonków oraz aktem małżeństwa (w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

oryginalne poduszki

Szukamy prawnika »