Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prace budowlane w nieruchomości spadkowej

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2013-04-03

Jestem właścicielem 1/10 nieruchomości nabytej w drodze spadku. Właściciel pozostałej części bez mojej wiedzy i zgody dokonał prac budowlanych w części nieruchomości spadkowej – którą stanowiła szopa. Obecnie to budynek murowany, ale prace zostały wykonane bez pozwolenia. Niebawem odbędzie się dział spadku i nie wiem, czy powinien zgłosić przed sądem te bezprawne zmiany – ale jak uniknąć odpowiedzialności? Czy będę miał problemy, chcąc sprzedać moją część?

Odpowiadając na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż ewentualną odpowiedzialność z tytułu przebudowy przedmiotowego budynku bez dokonania przez drugiego współwłaściciela nieruchomości wymaganego zgłoszenia tych robót lub uzyskania pozwolenia na budowę poniósłby właśnie jedynie ten współwłaściciel, gdyż w całym tym procesie tylko on jest inwestorem i to na nim, a nie na innych współwłaścicielach nieruchomości, szczególnie jeżeli nie mieli oni nawet wiedzy o prowadzonych pracach, spoczywa ciężar dochowania wszelkich wymaganych prawem warunków prowadzenia takich prac budowlanych.

Mając powyższe na uwadze, może Pan zarówno podjąć działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, czyli np. zwrócić się do Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, jak i w drodze działu spadku przekazać Pański udział w tej nieruchomości współwłaścicielowi za stosowną spłatą Pańskiego udziału.

W tym miejscu warto również wskazać, iż kwestia zmian, jakie zaszły na nieruchomości od chwili otwarcia spadku (od chwili śmierci spadkodawcy), nie miałaby dla sądu większego znaczenia, gdyż zgodnie z utrwalonym już stanowiskiem orzecznictwa (tak m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1974 r., sygn. akt III CZP 58/74), stan spadku ustala się według chwili otwarcia spadku, jego zaś wartość – według cen z chwili dokonania działu.

Sąd byłby zatem zainteresowany tym, w jakim stanie wspomniana nieruchomość była w chwili śmierci spadkodawcy, i mając tak ustalony jej stan faktyczny (czyli m.in. sposób i stan zagospodarowania, ilość i stan znajdujących się na nieruchomości zabudowań itp.), dokonałby, za pomocą biegłego sądowego, wyceny tej nieruchomości w takim stanie według cen z dnia orzekania. Kwestia zatem zmian, jakie zaszły na nieruchomości od tej chwili do dnia orzekania nie ma w zasadzie większego znaczenia i dlatego też sąd nie byłby raczej zainteresowany do bardziej szczegółowego badania tych zmian, w tym, jak pokazuje praktyka, nie badałby również legalności przeprowadzonych prac budowlanych na tej nieruchomości.

Niemniej, gdyby z jakichkolwiek powodów organy nadzoru budowlanego lub sąd zechciały sprawę zbadać, to na swoją obronę przed ewentualną odpowiedzialnością za nielegalne przeprowadzenie prac budowlanych w nieruchomości spadkowej miałby Pan właśnie tę okoliczność, że to nie Pan faktycznie zarządza tą nieruchomością spadkową i to nie Pan inwestycję tę prowadził, a co więcej, o inwestycji tej dowiedział się Pan dopiero po jej zakończeniu. Te argumenty powinny pozwolić Panu na skuteczne odsunięcie od siebie wszelkich konsekwencji, jakie mogłyby ewentualnie wyniknąć z tytułu nielegalnego prac budowlanych czy też przebudowy przedmiotowej nieruchomości spadkowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Druga żona a spadek

Mój ojciec niedawno zmarł. Testamentem zapisał mieszkanie swojej drugiej żonie . Żona powiedziała, że chce zapisać mieszkanie mnie lub...

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Mój mąż zmarł wiele lat temu. Zostałam na gospodarstwie rolnym z dwoma nieletnimi synami. W lutym odbyła się sprawa o...

Dziedziczenie majątku

Mój ojciec zmarł w 2007 r. Po jego śmierci nie przeprowadziliśmy podziału majątku. Spadkobierców jest pięcioro – matka i czworo rodzeństwa. Na jakich...

Prawo do mieszkania po mamie

Moi rodzice mieli wspólne mieszkanie. Mama zmarła w 2011 r. W tym samym roku złożyłam wniosek o stwierdzenie praw do spadku i otrzymałam decyzję, iż do...

Brak porozumienia w sprawie podzielenia odziedziczonej nieruchomości

Odziedziczyłam razem z moim krewnym nieruchomość rolną, która składa się z dwóch działek (o powierzchni trzech i sześciu...

Podział majątku po dziadku

Niedawno umarł mój dziadek. W skład spadku po nim wchodzi połowa mieszkania razem z podwórkiem i połowa działki budowlanej...

Majątek ze spadku

W 2008 r. zmarł mój tata. Z mamą i bratem odziedziczyliśmy po 1/3 majątku ze spadku , nie było działu spadku. Rok temu zmarła moja...

Czy można wydziedziczyć brata?

Po śmierci rodziców mamy postanowienie sądu, że każdemu z nas (rodzeństwo) należy się 1/3 spadku. Obecnie w domu po rodzicach zamieszkuje tylko...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »