Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo dziedziczenia spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-07-25

Mój ojciec zmarł 22 lata temu, nie zostawił testamentu. Pozostawił mamę i czworo dzieci. Najstarsza siostra zmarła, zrzekliśmy się dziedziczenia po niej. Obecnie mój szwagier (wdowiec po siostrze) domaga się części spadkowej, która przypadła w udziale zmarłej w naszym rodzinnym domu. Czy ma do tego prawo? Czy wartość spadku oblicza się według obecnych cen czy kwot z dnia śmierci taty?

Jak wynika z opisu sprawy, zmarł Pani tata, która w świetle prawa był, jak rozumiem, współwłaścicielem Państwa rodzinnego domu (drugim współwłaścicielem jest, jak mniemam, Pani mama). Oznacza to, że w skład spadku po ojcu wejdzie połowa tego domu, gdyż druga połowa należy nadal do Pani żyjącej mamy. Tak więc na dzień dzisiejszy po Pani ojcu dziedziczą jego spadkobiercy ustawowi. Nie pisze Pani w pytaniu, że tata pozostawił testament na wypadek swojej śmierci, a więc w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe. Spadek po zmarłym dziedziczy zatem jego czworo dzieci plus oczywiście żona. Zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Oznacza to, że Pani mama odziedziczyła po swoim mężu 1/4 spadku, czyli 1/4 z połowy domu, natomiast pozostałe 3/4 spadku po Pani ojcu przypadło w równych częściach czworgu jego dzieci. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy Pani mama jest właścicielką 3/4 (1/2 + 1/4) domu, natomiast pozostała 1/4 domu przypadła w równych częściach każdemu z dzieci zmarłego, czyli każdemu przypadła 1/16 wartości domu.

Z uwagi na to, że Pani najstarsza siostra zmarła, przypadająca jej część ułamkowa domu (1/16) przeszła na jej spadkobierców. Skoro zarówno Pani, jak i pozostałe rodzeństwo odrzuciło spadek po siostrze, to jej jedynym spadkobiercą został mąż (zakładam, że nie mieli oni dzieci), a tym samym odziedziczył on tę część Państwa domu, która przypadłaby jego żonie, czyli 1/16.

Należy zatem stwierdzić, że Pani szwagier odziedziczył po swojej żonie 1/16 Państwa domu rodzinnego i obecnie nie ma już możliwości, aby mu to odebrać.

Co do wyceny spadku. Po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku należy dokonać działu spadku. Dokonanie działu spadku wymaga ustalenia składu i wartości spadku. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego wartość i skład spadku ustala sąd.

Skład spadku jest ustalany przede wszystkim na podstawie oświadczeń uczestników i ewentualnie według spisu inwentarza, jeżeli został sporządzony. Jeżeli te oświadczenia są sprzeczne, sąd musi wyjaśnić te rozbieżności. Własność nieruchomości wchodzącej w skład spadku wymaga udowodnienia w każdym wypadku.

W postępowaniu o dział spadku jego stan ustala się według chwili otwarcia spadku, a więc chwili śmierci spadkodawcy, a wartość spadku według cen z chwili dokonania działu spadku. Oznacza to, że przy podziale sąd będzie uwzględniał wartość nieruchomości na dzień dokonywania działu miedzy Państwem.

Jeżeli uczestnicy zgodnie określą wartość przedmiotów wchodzących w skład spadku, sąd nie będzie ustalał wartości przedmiotów spadkowych. W przypadku sporu pomiędzy uczestnikami co do wartości poszczególnych przedmiotów spadkowych sąd powoła biegłego.

Spadkobierca, który dokonał nakładów i wydatków na nieruchomość, będzie mógł żądać zwrotu części tych nakładów odpowiednio do udziałów w nieruchomości – od pozostałych spadkobierców.

Jeżeli pomiędzy osobami, które nabyły spadek, nie ma zgody co do dokonania działu spadku, każda z nich może domagać się przeprowadzenia sądowego działu spadku. Przepisy prawa nie określają żadnego terminu, w jakim należy wystąpić do sądu z wnioskiem o dział spadku.

Z wnioskiem o przeprowadzenie sądowego działu spadku może wystąpić każdy ze spadkobierców, a także nabywca udziału w spadku oraz spadkobiercy tych osób.

Postępowanie o dział spadku toczy się w trybie nieprocesowym przed sądem spadku, tj. przed sądem rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić, właściwy będzie sąd rejonowy miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Na żądanie uczestnika działu – zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie – sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek albo jego znaczna część, lub sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

Wniosek o dział spadku powinien dotyczyć całego spadku. Tylko jeśli istnieją ważne przyczyny, można ograniczyć postępowanie spadkowe do części spadku. Pod względem formy wniosek musi odpowiadać pozwowi, co oznacza, że powinien być sporządzony na piśmie i zawierać treści wymienione w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego. Należy w nim wskazać wszystkich uczestników postępowania, tj. spadkobierców bądź ich następców oraz zapisobierców.

Sąd może dokonać działu spadku na trzy sposoby:

  1. Przez podział fizyczny przedmiotów wchodzących w skład spadku, co oznacza, że poszczególne przedmioty zostają podzielone i przyznane spadkobiercom według wielkości ich udziałów w spadku. Jeżeli nie doprowadzi to do zniszczenia rzeczy, można również podzielić pojedynczą rzecz wchodzącą w skład spadku. W ramach tego podziału dopuszczalne jest ustalenie dopłat na rzecz niektórych spadkobierców, jeżeli nie da się podzielić spadku tak, aby wartość przedmiotów przyznanych spadkobiercą była równa udziałowi w spadku.
  2. Przez przyznanie niektórych przedmiotów ze spadku jednemu albo kilku spadkobiercom z ustaleniem obowiązków spłat na rzecz pozostałych spadkobierców lub bez takich spłat.
  3. Przez podział cywilny składników majątkowych, co oznacza sprzedaż majątku spadkowego i podział uzyskanych ze sprzedaży środków pomiędzy spadkobierców według wielkości ich schedy spadkowej.

Reasumując, Pani szwagrowi należy się udział w spadku po ojcu jego żony. Jeżeli dojdzie do podziału spadku, mąż Pani siostry będzie zapewne żądał spłaty swego udziału od pozostałych spadkobierców.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Spadek po wdowcu który nie miał dzieci

Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda procedura nabycia spadku po zmarłym, który był wdowcem i nie miał dzieci – najbliższą rodzinę stanowiły...

Czy pasierbica należy do kręgu uprawnionych z ustawy?

Po śmierci mojej mamy ojciec związał się z kobietą, która urodziła mu syna. Żyli najpierw w konkubinacie, potem wzięli ślub. Stanowiliśmy...

Zabezpieczenie na przyszłość

Moi rodzice mają gospodarstwo rolne i dwa domy – jeden obok drugiego. Ten nowy chcą mi zapisać, ale w grę wchodzi w przyszłości zachowek...

Spadek do majątków osobistych zstępnych

Mam dwoje dorosłych dzieci. Pragnę zabezpieczy ich przyszłoś. Niedługo czekają mnie wesela i w związku z tym pragnę uregulować nasze sprawy...

Spadek po bezdzietnym wujostwie

Jakiś czas temu sąd powiadomił mnie o spadku pozostawionym przez bezdzietne wujostwo. Nie jestem zainteresowana spadkiem, chcę się go zrzec. Czy po moim...

Zabezpieczenie na wypadek śmierci

Ożeniłem się po raz drugi 3 lata temu. Kto będzie dziedziczył moje mieszkanie po mojej śmierci – żona, moja córka z pierwszego małżeństwa czy...

Sprzedaż nieruchomości bez zgody dzieci

Moja matka odziedziczyła gospodarstwo rolne po ojcu. Po jakimś czasie je sprzedała bez wiedzy i zgody nas – czyli dzieci. Czy miała prawo to zrobić?...

Uzyskanie postanowienia o nabyciu spadku, aby towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło środki

Mam 23 lata, wychowywała mnie babcia, która zmarła przed paroma laty. W 2015 r. zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe i dział spadku....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »