Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Próba pozbawienia majątku spadkowego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2014-08-25

Moi rodzice zmarli w 2007 r. i nie zostawili testamentu. Spadkiem po nich było mieszkanie. Wraz z siostrą notarialnie przyjęłyśmy spadek po połowie. Po roku moja siostra stwierdziła, że nic mi się nie należy. Czy może doprowadzić do przejęcia całego spadku? Co mam robić?

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż wraz z siostrą jest Pani spadkobiercą ustawowym zmarłym rodziców (spadkodawców). Polski Kodeks cywilny (w skrócie K.c.) przyjął określony porządek dziedziczenia ustawowego. Zgodnie bowiem z treścią Art. 931:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Ze stanu faktycznego nie wynika, które z rodziców zmarło pierwsze, wnioskuję, jednak, iż śmierć nastąpiła w krótkich odstępach czasu w roku 2007.

Oznacza to, iż zarówno siostra, jak i Pani dziedziczycie w częściach równych. Pani udział w majątku spadkowym wynosi 50%. Z opisu stanu faktycznego wynika, że złożyła Pani oświadczenie o przyjęciu spadku w formie notarialnej, co skutkowało wydaniem aktu poświadczenia dziedziczenia.

Nie ma możliwości pozbawienia Pani majątku. Konieczne jest poprowadzenie działań proceduralnych zmierzających do działu spadku. Dział spadku może być dokonany w drodze umownej lub w drodze postępowania sądowego. Umowny dział spadku w przypadku, gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, wymaga formy aktu notarialnego i Pani obecności. Nie ma więc możliwości, aby w drodze umownej została Pani pozbawiona prawa własności lokalu.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku sądowego działu spadku. Ustawa przewiduje, iż uczestnikami postępowania są spadkobiercy. Sprawa dotyczy spadkobierców i toczy się między spadkobiercami. Potwierdza to treść art. 510:

„§ 1. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

§ 2. Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd wezwie go do udziału w sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem. W razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie następuje z urzędu”.

Siostra obowiązana byłaby wskazać Pani adres za granicą. Z urzędu sąd przeprowadza dochodzenie, czy miejsce pobytu zainteresowanego jest znane, a jeśli nie – również z urzędu – wyznacza kuratora. Jeżeli zatem wnioskodawca wskazał we wniosku błędne adresy osób zainteresowanych i wadliwości tej – mimo wezwania sądu – nie usunął, sąd nie może zawiesić postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6, lecz po ewentualnym dalszym dochodzeniu powinien ustanowić kuratora.

Kuratora wyznacza (ustanawia) sąd orzekający, przewodniczący posiedzenia albo referendarz na podstawie art. 143 i 144 w zw. z art. 510 § 2 i art. 13 § 2 (orzeczenie Sądu Najwyższego z 16 lutego 1961 r., sygn. akt 4 CR 962/60, LexPolonica nr 317162, OSN 1962, nr 1, poz. 36).

Pominięcie Pani udziału w postępowaniu sądowym stanowiłoby poważne naruszenie przepisów postępowania sądowego. Stanowiłoby to podstawę dla wznowienia ewentualnego postępowania sądowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Śmierć uczestnika postępowania spadkowego

Do spadku po babci powołany był jej mąż i dzieci (w tym moja mama). Rodzeństwo nie mogło dojść do porozumienia, a w trakcie spraw spadkowych doszło do...

Uregulowanie spraw spadkowych po rodzicach

Siedem lat temu zmarł mój ojciec. Nie pozostawił testamentu, a mama nie przeprowadziła wówczas sprawy spadkowej. Dwa miesiące temu zmarła mama, również nie...

Jak pozbawić dzieci spadku?

Mój tata jest wdowcem. Choruje przewlekle od kilku lat, a opiekuję się nim tylko ja, moje rodzeństwo w ogóle się nami nie interesuje. Tata myśli...

Podział majątku po samobójstwie męża

Mój mąż popełnił samobójstwo. Po jego śmierci policja wydała klucze do naszego mieszkania jego dzieciom. Splądrowały one nasz wspólny majątek...

Wspólność praw do mieszkania spadkowego

Po śmierci rodziców odziedziczyłam wraz z bratem mieszkanie. Od dwóch lat utrzymuję je tylko ja, opłacam rachunki itp. Chciałabym sprzedać mieszkanie,...

Zwrot kosztów za czynsz od spadkobierców

Sprawa spadkowa w sądzie trwała kilka lat od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Przez ten okres dwóch spadkobierców płaciło...

Dokonanie działu spadku nieruchomości rolnej

Przed trzema miesiącami odbyła się sprawa spadkowa, gdzie w spadku otrzymałem 1/4 gospodarstwa rolnego (pole orne, budynek mieszkalny, maszyny). Kiedy...

Sprawa w sądzie o podział mieszkania po babci

Moja babcia zmarła kilka lat temu, miała mieszkanie. Jej syn, a nasz tata też nie żyje. Ja i brat dostaliśmy wezwanie do sądu na sprawę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »