Problem z nabyciem spadku przez małoletnią

• Autor: Wioletta Dyl

Czy jest jakaś szansa na przyśpieszenie sprawy spadkowej w sądzie odnośnie nabycia spadku przez małoletnią? Odbyła się już druga sprawa ze względu na brakujące dokumenty. Obecnie sędzina posiada już zaświadczenie ze spółdzielni, że na mieszkaniu po zmarłym nie ma zadłużeń, posiada również księgi wieczyste oraz informację, że zmarły miał także majątek w formie oszczędności. Sędzina zażądała od nas potwierdzenia z banku odnośnie wysokości oszczędności, co dla nas jest niemożliwe do zdobycia, gdyż żaden bank nie udzieli nam takich informacji. W całej sprawie chcieliśmy uzyskać tylko oświadczenie z sądu, że małoletnia może taki spadek przyjąć i w dniu dzisiejszym sędzina odroczyła na kolejne 5 miesięcy sprawę, abyśmy załatwili dokumenty z banku. Proszę o pomoc, jak tę kwestie można obejść i czy jest szansa, aby taką sprawę przyśpieszyć?

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Problem z nabyciem spadku przez małoletnią

Tajemnica bankowa a informacje dla sądu

Kwestia tajemnicy bankowej jest uregulowana w art. 104–106 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Pr. bank.). Spełnia ona nieco szersze funkcje niż ochrona danych osobowych, gdyż prócz realizacji obywatelskiego prawa do ochrony danych osobowych, czyli ochrony klientów banków – osób fizycznych, ma chronić także informacje dotyczące klientów banków, niebędących osobami fizycznymi, oraz ma zabezpieczyć przed zdobywaniem informacji przez grupy przestępcze lub podmioty dążące do nieuczciwej konkurencji, zapobiegać penetracji przez organy państwa, w zakresie wyłączonym przez prawo czy też sfery wolności osobistej. Innymi słowy można w uproszczeniu przyjąć, że tajemnica bankowa jest zakazem udostępniania informacji o czynnościach bankowych stronom niepożądanym, tj. stronom, których dane te nie dotyczą.

Oczywiście we wskazanych ustawą Prawo bankowe przypadkach bank może dane chronione tajemnicą bankową ujawnić określonym podmiotom profesjonalnym. Do tego grona zalicza się m.in. następujące podmioty:

 • Prokurator.
 • Komisja Nadzoru Finansowego.
 • Organy sądownicze.
 • Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.
 • Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
 • Szef Służby Celnej.
 • Biegły rewident, sprawdzający sprawozdania banku.
 • Agencja Wywiadu.
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 • Policja.
 • GIODO.

Informacje bankowe dla spadkobierców

O ujawnienie tajemnicy bankowej mogą również wystąpić osoby fizyczne czy prawne, których w ww. katalogu nie ma. Warunkiem jest, że okażą odpowiednie do tego umocowanie. Między innymi bank udzieli informacji o produktach swojego klienta (posiadającego w banku aktywne rachunku kredytowe i rozliczeniowe), jeśli wystąpi o to po jego śmierci jego spadkobierca, okazujący akt poświadczenia dziedziczenia czy sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

Natomiast trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 d) Prawa bankowego bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym. Co do zasady bank nie jest uprawniony do udzielania jakichkolwiek informacji – nawet o samym fakcie istnienia rachunku prowadzonego na rzecz zmarłego posiadacza – nikomu, kto nie wstąpił w prawa po spadkobiercy i nie wylegitymował się przed bankiem odpowiednimi w takim przypadku dokumentami.

Zatem jeżeli nie sąd, to dopiero osoba o stwierdzonym statusie spadkobiercy może zwrócić się o udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową, i to zarówno do banku, w którym zmarły dokonywał czynności bankowych (lub podjął działania do dokonania tych czynności), jak też do instytucji, o której mowa w art. 105 ust. 5 prawa bankowego (ustawa Prawo bankowe).

Zobacz również: Zgoda sądu rodzinnego na dział spadku

Poświadczenie spadku u notariusza

Bank będzie mógł ujawnić dane dotyczące kredytu zaciągniętego przez zmarłego kredytobiorcę po dostarczeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uzyskuje po przeprowadzeniu postępowania spadkowego w sądzie – poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie testamentu lub zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego w przypadku braku testamentu). Akt poświadczenia dziedziczenia sporządza notariusz i ma on taką samą moc prawną jak postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Przyspieszenie sprawy sądowej

W Pana sytuacji, aby przyspieszyć sprawę sądową, rekomendowałabym zwrócenie się do sądu z wnioskiem o wystąpienie przez sąd do wskazanego banku o ujawnienie wielkości oszczędności, wskazując, że spadkobierczyni bez wyraźnego stwierdzenia nabycia spadku przez sąd, nie uzyska żadnych informacji od banku, zatem wskazane jest, aby uczynił to sąd.

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl