Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z nabyciem spadku przez małoletnią

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2020-06-08

Czy jest jakaś szansa na przyśpieszenie sprawy spadkowej w sądzie odnośnie nabycia spadku przez małoletnią? Odbyła się już druga sprawa ze względu na brakujące dokumenty. Obecnie sędzina posiada już zaświadczenie ze spółdzielni, że na mieszkaniu po zmarłym nie ma zadłużeń, posiada również księgi wieczyste oraz informację, że zmarły miał także majątek w formie oszczędności. Sędzina zażądała od nas potwierdzenia z banku odnośnie wysokości oszczędności, co dla nas jest niemożliwe do zdobycia, gdyż żaden bank nie udzieli nam takich informacji. W całej sprawie chcieliśmy uzyskać tylko oświadczenie z sądu, że małoletnia może taki spadek przyjąć i w dniu dzisiejszym sędzina odroczyła na kolejne 5 miesięcy sprawę, abyśmy załatwili dokumenty z banku. Proszę o pomoc, jak tę kwestie można obejść i czy jest szansa, aby taką sprawę przyśpieszyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z nabyciem spadku przez małoletnią

Tajemnica bankowa a informacje dla sądu

Kwestia tajemnicy bankowej jest uregulowana w art. 104–106 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Pr. bank.). Spełnia ona nieco szersze funkcje niż ochrona danych osobowych, gdyż prócz realizacji obywatelskiego prawa do ochrony danych osobowych, czyli ochrony klientów banków – osób fizycznych, ma chronić także informacje dotyczące klientów banków, niebędących osobami fizycznymi, oraz ma zabezpieczyć przed zdobywaniem informacji przez grupy przestępcze lub podmioty dążące do nieuczciwej konkurencji, zapobiegać penetracji przez organy państwa, w zakresie wyłączonym przez prawo czy też sfery wolności osobistej. Innymi słowy można w uproszczeniu przyjąć, że tajemnica bankowa jest zakazem udostępniania informacji o czynnościach bankowych stronom niepożądanym, tj. stronom, których dane te nie dotyczą.

Oczywiście we wskazanych ustawą Prawo bankowe przypadkach bank może dane chronione tajemnicą bankową ujawnić określonym podmiotom profesjonalnym. Do tego grona zalicza się m.in. następujące podmioty:

 • Prokurator.
 • Komisja Nadzoru Finansowego.
 • Organy sądownicze.
 • Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.
 • Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
 • Szef Służby Celnej.
 • Biegły rewident, sprawdzający sprawozdania banku.
 • Agencja Wywiadu.
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 • Policja.
 • GIODO.

Informacje bankowe dla spadkobierców

O ujawnienie tajemnicy bankowej mogą również wystąpić osoby fizyczne czy prawne, których w ww. katalogu nie ma. Warunkiem jest, że okażą odpowiednie do tego umocowanie. Między innymi bank udzieli informacji o produktach swojego klienta (posiadającego w banku aktywne rachunku kredytowe i rozliczeniowe), jeśli wystąpi o to po jego śmierci jego spadkobierca, okazujący akt poświadczenia dziedziczenia czy sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

Natomiast trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 d) Prawa bankowego bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym. Co do zasady bank nie jest uprawniony do udzielania jakichkolwiek informacji – nawet o samym fakcie istnienia rachunku prowadzonego na rzecz zmarłego posiadacza – nikomu, kto nie wstąpił w prawa po spadkobiercy i nie wylegitymował się przed bankiem odpowiednimi w takim przypadku dokumentami.

Zatem jeżeli nie sąd, to dopiero osoba o stwierdzonym statusie spadkobiercy może zwrócić się o udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową, i to zarówno do banku, w którym zmarły dokonywał czynności bankowych (lub podjął działania do dokonania tych czynności), jak też do instytucji, o której mowa w art. 105 ust. 5 prawa bankowego (ustawa Prawo bankowe).

Poświadczenie spadku u notariusza

Bank będzie mógł ujawnić dane dotyczące kredytu zaciągniętego przez zmarłego kredytobiorcę po dostarczeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uzyskuje po przeprowadzeniu postępowania spadkowego w sądzie – poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie testamentu lub zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego w przypadku braku testamentu). Akt poświadczenia dziedziczenia sporządza notariusz i ma on taką samą moc prawną jak postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Przyspieszenie sprawy sądowej

W Pana sytuacji, aby przyspieszyć sprawę sądową, rekomendowałabym zwrócenie się do sądu z wnioskiem o wystąpienie przez sąd do wskazanego banku o ujawnienie wielkości oszczędności, wskazując, że spadkobierczyni bez wyraźnego stwierdzenia nabycia spadku przez sąd, nie uzyska żadnych informacji od banku, zatem wskazane jest, aby uczynił to sąd.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Co należy do długów spadkowych?

Niedawno zmarł mój ojciec, który pozostawił w spadku gospodarstwo rolne. Spadkobiercy to ja i moja siostra. Siostra chce złożyć do sądu wniosek...

 

Dokonanie działu spadku nieruchomości rolnej

Przed trzema miesiącami odbyła się sprawa spadkowa, gdzie w spadku otrzymałem 1/4 gospodarstwa rolnego (pole orne, budynek mieszkalny, maszyny). Kiedy...

 

Wpisanie nabycia spadku do księgi wieczystej

Wpisanie nabycia spadku do księgi wieczystej

Jest nas trzy siostry; po rodzicach odziedziczyłyśmy dom z dużą działką. Najpierw zmarła mama i ojciec prawdopodobnie uregulował sprawy spadkowe...

Co zrobić z samochodem zmarłego?

Byłam kilka lat w związku partnerskim, konkubent aktem darowizny uczynił mnie współwłaścicielem swojego samochodu. Niedawno zmarł. Wszyscy krewni...

 

Ciągnik po zmarłym

Mam pytanie dotyczące spadku po zmarłym. Chodzi o ciągnik. Właściciel zmarł kilka lat temu i nadal pozostaje jego właścicielem. Pozostała tylko...

 

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

Mam pytanie odnośnie prawa spadkowego oraz ewentualnego zabezpieczenia majątku. Wraz z mężem mamy rozdzielność majątkową, a więc brak jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »