Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problematyczna sprawa mieszkania po mamie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-12-02

Ja i brat odziedziczyliśmy po mamie jej mieszkanie (po połowie). Chciałabym spłacić mojego brata i zachować mieszkanie – zgodnie z wolą mamy. Jednak brat robi z tym problemy – czy ma do tego prawo? Jak długo możemy zwlekać z decyzją bez płacenia podatku? Jak rozwiązać nasz problem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z uwagi na to, że jest Pani córką zmarłej, może Pani w ogóle uniknąć płacenia podatku.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych (Pani jest w stosunku do mamy zstępną), jeżeli: zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (z pewnymi ograniczeniami).

Zatem, jeśli złoży Pani właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie SD-Z2, w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to nie będzie Pani płaciła żadnego podatku od spadku. Zgłoszenie SD-Z2 należy wypełnić i dostarczyć organowi.

Należy wypełnić je zgodnie z pouczeniami w nim zawartymi.

Radziłabym Pani najpierw zgłosić nabycie spadku do urzędu skarbowego, a później zabrać się za przeprowadzenie działu spadku, czyli podziału odziedziczonego mieszkania.

Działu spadku można dokonać zarówno w sądzie, jak i przed notariuszem. Przy czym przed notariuszem procedura będzie droższa, a dodatkowo wymagana będzie Państwa zgoda co do sposobu podziału spadku. Jeżeli zgody nie będzie, pozostaje tylko postepowanie sądowe.

Podziału spadku pomiędzy współspadkobierców można dokonać w ten sposób, że poszczególne przedmioty zostaną podzielone fizycznie i przyznane poszczególnym spadkobiercom. Następuje to stosownie do wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców. W ramach tego podziału dopuszczalne jest ustalenie dopłat na rzecz niektórych współspadkobierców, jeżeli majątku spadkowego nie da się podzielić w taki sposób, aby wartość przedmiotów przyznanych poszczególnym osobom odpowiadała wielkości ich udziałów.

Drugim sposobem podziału jest przyznanie przedmiotów spadkowych w całości jednemu spadkobiercy. Jest on w takim przypadku z reguły obciążany obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz drugiego spadkobiercy.

Trzecim sposobem jest tzw. podział cywilny. Przedmioty należące do spadku zostają sprzedane, a uzyskana kwota ulega podziałowi pomiędzy współspadkobierców, w stosunku do przysługujących im udziałów.

Może być również stosowana kombinacja tych sposobów podziału.

Tak więc w wyniku dokonania działu spadku możliwy jest podział rzeczy lub prawa wchodzącego w skład majątku spadkowego poprzez przyznanie tej rzeczy lub prawa jednej osobie, przy jednoczesnym zobowiązaniu dokonania spłat na rzecz pozostałych współspadkobierców. Wówczas osoba otrzymująca w całości daną rzecz lub prawo nabywa jej część ponad dotychczas posiadany i przysługujący jej udział w rzeczy lub prawie. Konsekwencją tego jest zbycie tej części rzeczy lub prawa po stronie tego spadkobiercy, który w zamian przysługującej części rzeczy lub prawa otrzyma spłatę pieniężną.

Można także podzielić spadek bez spłat i dopłat.

Z Pani pytania wnioskuję, że chce Pani być właścicielką całości spadku i spłacić brata. Jeśli ma Pani środki finansowe na spłatę, to w mojej opinii będzie to najlepszy wariant. Jeżeli brat na taki podział się zdecyduje, możecie Państwo załatwić sprawę przed notariuszem lub przed sądem.

Ze swojej strony radziłabym drogę sądową, bowiem całe postępowanie będzie tańsze. W tym celu musi Pani wystąpić do sądu z wnioskiem o dział spadku.

We wniosku o dział spadku powinna Pani wskazać przedmioty, jakie wchodzą w skład spadku po zmarłej. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy do wniosku dołączyć dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy (np. odpis księgi wieczystej). Należy też wskazać wartość tej nieruchomości i innych przedmiotów spadkowych.

We wniosku należy zaproponować swój projekt działu spadku. Jeżeli brat wyrazi zgodę na taki podział, powinien również podpisać się pod wnioskiem.

Wysokość opłaty sądowej w sprawie o dział spadku wynosi (zgodnie z art. 51 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych):

  • 500 zł – od wniosku o dział spadku,
  • 300 zł – jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku,
  • 1000 zł – od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
  • 600 zł – od wniosku, jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności.

Radziłabym Pani udać się do brata i spróbować załatwić sprawę polubownie (złożyć wniosek o zgodny dział spadku), a następnie brata spłacić. Jeżeli wniosek o dział spadku na podstawie zgodnego projektu stron zostanie złożony, to jeżeli sąd nie będzie miał żadnych wątpliwości co do składu spadku oraz jego wartości (stosownie do art. 684 Kodeksu postępowania cywilnego skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd), istnieje duża szansa, że postanowienia o dział spadku zapadnie na pierwszej rozprawie i sąd podzieli spadek w sposób wskazany przez Panią we wniosku.

Jeżeli mimo wszystko nie znajdzie Pani z bratem wspólnego porozumienia co do działu spadku, wówczas o sposobie podziału zadecyduje sąd.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Oszczędności jako składnik masy spadkowej

Byłem pełnomocnikiem do konta bankowego mojego ojca. Krótko przed jego śmiercią zrobiłem spory przelew z jego oszczędności na moje konto (miało być...

 

Dziedziczenie przez matkę zmarłego

Rodzice męża przekazali nam 20 lat temu swoje gospodarstwo rolne, w zamian dostali emerytury. My ustaliliśmy dla rodziców prawo służebności mieszkania....

 

Testament czy darowizna?

Moi rodzice (mama jest bardzo chora) chcieliby przepisać mieszkanie i garaż na ich dzieci tj. trzy córki. Jak najlepiej to zrobić, czy spisać testament,...

 

Okres na zrzeczenie się spadku na korzyść innego spadkobiercy

Okres na zrzeczenie się spadku na korzyść innego spadkobiercy

Pięć lat temu zmarł mój tata, nie zostawił testamentu. Ja i mama jesteśmy jego spadkobierczyniami. Czy obecnie nie minął mi jeszcze okres na zrzeczenie...

Zabezpieczenie interesów stron będących spadkobiercami

Niedawno zmarł mąż mojej szwagierki, nie zostawił testamentu. Jego wolą było jednak, by każde z dzieci (mają troje) dostało w przyszłości...

 

Dział spadku ze zniesieniem współwłasności

Dział spadku ze zniesieniem współwłasności

Niedawno zmarł mój dziadek, pozostawiając notarialny testament na rzecz swojego syna, a brata mojej mamy. W skład spadku wchodzi 4/6 udziału...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »