Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie spadku po tacie i przekazanie go mamie

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-11-16

Niedawno zmarł tata, nie pozostawiając testamentu. Ustawowo dziedziczą: nasza mama, czyli żona taty, pozostająca z nim we wspólności ustawowej, ja – córka i mój brat. Chcemy przeprowadzić postępowanie u notariusza. Zależy nam na tym, aby nasza mama została właścicielką całego majątku, na który składa się mieszkanie spółdzielcze własnościowe i samochód. My z bratem mamy dzieci, więc nie możemy zrzec się po prosto spadku na korzyść mamy. Czy jest jakiś sposób, żeby przejąć spadek, a potem oddać go mamie? Czy można to zrobić bez płacenia podatków? Jeśli na przydziale mieszkania ze spółdzielni figuruje tylko tata, to czy mama i tak jest współwłaścicielem w połowie, jeśli w momencie wykupu mieszkania rodzice pozostawali we wspólności majątkowej? I jeszcze jedno pytanie. Tata dzierżawił ogródek działkowy. Czy kwestię dzierżawy też reguluje się aktem notarialnym, czy tutaj jedynie właściciel ogródków przepisuje dzierżawę na mamę?

W opisanej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się objęcie spadku przez Państwa jako spadkobierców oraz następnie przekazanie całości składników majątkowych Państwa matce bez spłat i dopłat, w drodze umownego działu spadku.

Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – stwierdzenie nabycia spadku możliwe jest do przeprowadzenia także notarialnie, wówczas notariusz sporządza tzw. akt poświadczenia dziedziczenia. Nabycie udziału spadkowego po rodzicu podlega zwolnieniu podatkowemu, w myśl art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy czym konieczne jest zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego:

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz […].”

Podczas tej samej wizyty u notariusza mogą dokonać Państwo działu spadku, przyznając wszystkie jego składniki Państwa matce. Dział spadku powinien nastąpić w drodze notarialnej umowy, zgodnie z art. 1037 K.c.:

„Art. 1037. § 1. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

§ 2. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.”

W celu dokonania umownego działu spadku wymagana jest jednomyślność wszystkich spadkobierców co do sposobu dokonania działu. Tym niemniej, jak wynika z Pani opisu, nie będzie to w tym przypadku problem.

Jeśli chodzi o nabycie składników majątkowych przez Państwa matkę i możliwy obowiązek podatkowy, to i w tym przypadku możemy zastosować art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w której to sytuacji nie będzie ono podlegać podatkowi dochodowemu.

Zniesienie współwłasności jest zwolnione z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn, jak również nie będzie wymagało zgłoszenia do urzędu skarbowego. W myśl art. 4 pkt 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn – zwalnia się bowiem od podatku nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności. W związku z powyższym, z tego tytułu nie powinien powstać obowiązek podatkowy.

Co do tego, czy Państwa matka jest obecnie współwłaścicielem mieszkania, to za moment nabycia mieszkania należy wskazać chwilę jego wykupu. Co za tym idzie, w chwili obecnej dziedziczeniu powinna podlegać jedynie połowa mieszkania. Jak wskazuje bowiem przepis art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Odnosząc się do ostatniej kwestii: w przypadku ogrodów działkowych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych, zgodnie z art. 7 powoływanej ustawy. Prawo użytkowania działki jest ograniczonym prawem rzeczowym określonym w art. 244 Kodeksu cywilnego i nie podlega ono dziedziczeniu. Jednak własność składników majątkowych znajdujących się na działce, np. nasadzeń i urządzeń, staje się częścią masy spadkowej i podlega dziedziczeniu.

Jednakże inny przepis ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a mianowicie art. 38 reguluje inny sposób możliwego nabycia ogródków działkowych w przypadku śmierci działkowca. Mianowicie stanowi on, że:

Art. 38. 1. W razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Jeżeli małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.

2. Z chwilą wygaśnięcia prawa do działki w następstwie niedokonania czynności, o której mowa w ust. 1, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania. Ustanowienie prawa do działki nie może nastąpić przed upływem terminu wygaśnięcia roszczenia.

3. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2, korzystała z działki ze zmarłym.

4. W razie śmierci działkowca niepozostającego w związku małżeńskim, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że roszczenie wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.”

Zatem w celu nabycia prawa do ogródka działkowego przez Pani matkę konieczne jest złożenia oświadczenia woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa właściwemu stowarzyszeniu ogrodowemu w terminie 6 miesięcy od śmierci męża.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Jaką część spadku dziedziczy żona?

W czasie trwania małżeństwa sporządziliśmy intercyzę małżeńską w formie aktu notarialnego. Mąż zmarł, nie mieliśmy dzieci. W sprawie...

Środki z OFE po śmierci męża

Wiele lat temu mąż uczynił mnie jedyną osobą uprawnioną do środków z OFE. 5 lat temu wzięliśmy rozwód (wcześniej nastąpiła notarialna...

Jak sformułować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Moja ciotka przed śmiercią sporządziła u notariusza testament, w którym uczyniła mnie swoim jedynym spadkobiercą. Obciążyła mnie poleceniem...

Pobranie pieniędzy z konta po mamie

Mieszkam w Australii, w tym roku zmarła moja mama (też w Australii). Przed wyjazdem mama upoważnia mnie do swojego konta bankowego. Po śmieci...

Udokumentowanie pierwotnego stanu domu na potrzeby rozliczeń z rodzeństwem

Obawiam się sprawy spadkowej po żyjących jeszcze rodzicach. M ieszkam  obecnie wspólnie z rodzicami w ich domu. Czworo rodzeństwa...

Prawo do spadku po bezdzietnym kawalerze

Kto ma prawo do spadku po zmarłym przed 3 miesiącami bezdzietnym kawalerze? Jego rodzice nie żyją od 5 lat, a jego jedyny brat (nie miał sióstr) zmarł...

Rozwód przed laty bez podziału majątku, co z dziedziczeniem?

Rodzice są od 20 lat po rozwodzie z orzeczeniem o winie jednego z nich. Nigdy nie dokonali podziału majątku wspólnego. Mama się wyprowadziła...

Zamknięcie wspólnego konta po śmierci męża i przelew pieniędzy na konto indywidualne

Mieliśmy z mężem wspólny rachunek bankowy. Mąż niedawno zmarł, więc zamknęłam ten rachunek, założyłam rachunek indywidualny...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »