Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie w formie darowizny domu kupionego na kredyt

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-08-27

Chcę przekazać mojemu dziecku dom kupiony na kredyt hipoteczny (spłacam go ja). Jak takie zadłużenie ma się do spadku po mnie? Czy po mojej śmierci dziecko może odrzucić spadek, zachowując nieruchomość?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się wyjaśnić Pani kwestię dziedziczenia, w tym ewentualnych długów, również hipotecznych. Otóż, jak stanowi art. 1012 Kodeksu cywilnego, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Są to 3 możliwe rozwiązania, Pani dziecko, przyjmując spadek wprost, dziedziczy Pani długi w całości, przyjmując z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada za Pani długi do wartości spadku – wartości aktywów, albo odrzucając spadek pozbywa się niejako wszystkiego i aktywów, i pasywów.

Z pewnością gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, nie jest pożądane odrzucenie spadku, bo wraz z długami odrzuca się niejako własność nieruchomości, najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z odpowiedzialnością za dług hipoteczny do wartości nieruchomości obejmującej dom. Wówczas dziecko odpowiada wobec banku, ale tylko do wartości domu, który po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza podlega spisowi komornika.

Ale ponieważ zapytała Pani wprost o odrzucenie spadku, wyjaśnię jeszcze, że zgodnie z art. 1015 Kodeksu cywilnego „oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku”. Takie oświadczenie dziecko będzie mogło, oczywiście po Pani śmierci, złożyć w sądzie spadku, a więc sądzie Pani ostatniego miejsca zamieszkania, sądzie swojego miejsca zamieszkania albo u notariusza.

Jeśli daruje Pani dom za życia dziecku, to i tak na nieruchomości, jak sądzę, jest ustanowiona hipoteka, a to oznacza, że jeszcze za życia Pani dziecko będzie odpowiadało za ten dług z tytułu hipoteki, ale tylko z tej nieruchomości. Art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece mówi bowiem, że w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). Tak więc syn jako obdarowany nieruchomością będzie musiał ewentualnie spłacić, jeśli Pani tego nie zrobi.

Reasumując, w przypadku darowizny, gdy jest hipoteka, dług będzie ciążył na tej nieruchomości, a więc nawet jeśli Pani ją daruje za życia, a potem dziecko odrzuci spadek, to i tak będzie odpowiadało z tytułu hipoteki.

Proszę też mieć na uwadze, że jeśli Pani daruje nieruchomość za życia, a potem dziecko odrzuci spadek, aby długu nie spłacać, bank może sięgnąć do instytucji przewidzianej art. 1024 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku”.

W przypadku uznania przez sąd takiego roszczenia za zasadne dziecko Pani odpowiadałoby za długi bez ograniczeń.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dziedziczenie po byłym małżonku

Dziedziczenie po byłym małżonku

Sześć lat temu rozwiodłem się bez orzeczenia o winie i bez podziału majątku. Jak przepisy regulują kwestię dziedziczenia po byłym małżonku? Chcę...

Kredyt po zmarłym

Mój mąż zmarł 2 lata temu. Ja i dzieci przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wspólny dom na działce). Zrezygnowaliśmy...

 

Pominięcie we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Zostałam pominięta we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Spadek był po moej babci, a wniosek złożył inny jej wnuk. Spadek odziedziczyła...

 

Nabycie spadku po rodzicach a urząd skarbowy

Po śmierci rodziców dziedziczę pewną kwotę pieniędzy. Czy po zgłoszeniu nabycia spadku do urzędu skarbowego mogę spodziewać się jakiejś kontroli? Chodzi...

 

Czy można dziedziczyć po kuzynie?

Mój kuzyn jest śmiertelnie chory, jest osobą samotną i bezdzietną. Jego rodzice i inni krewni nie żyją. Żyję tylko ja – kuzynka...

 

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania spadkowego

Przed laty moi teściowie złożyli wniosek do sądu o ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach teściowej. W testamencie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »