Przestępstwo przeciwko spadkodawcy a niegodność dziedziczenia

• Autor: Katarzyna Bereda

Mam pytania odnośnie prawa spadkowego. Jestem jednym ze spadkobierców. Odbyła się druga rozprawa o spadek - cały spadek został podzielony na 3 równe części dla spadkobierców. Czy wciąż mam możliwość wykluczyć ze spadku jednego ze spadkobierców, powołując się na niegodność dziedziczenia? Czy może zrobi to prokurator? Co do przesłanek, to doszło do morderstwa na spadkodawcy ze strony spadkobiercy. Chciałbym sprzedać swoje udziały w całości spadku. Spadek nie został wyceniony – chciałbym wiedzieć, jak najlepiej to zrobić. Nie wiem także, które dokładnie ziemie wchodzą w skład spadku, więc mam problem z wyciągnięciem ksiąg wieczystych.

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Przestępstwo przeciwko spadkodawcy a niegodność dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Odpowiadając na pierwsze pytanie, wskazuję, iż zgodnie bowiem z treścią art. 928 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

§ 2. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku”.

Jak Pan widzi, przesłanki ustawowe do uznania spadkobiercy jako niegodnego dziedziczenia zostały przez ustawodawcę ściśle określone.

Z uwagi na wskazany stan faktyczny proszę zwrócić uwagę na pkt 1 przepisu. Ta przyczyna niegodności obejmuje sytuacje, w których beneficjent spadku dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy.

Przestępstwo wobec spadkodawcy

Pojęcie to odwołuje się do definicji zawartych w prawie karnym, przede wszystkim pojęcia przestępstwa (por. M. Pazdan, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, 2015, t. II, art. 928, Nb 11; w odmiennym kierunku A. Kozaczka, Z zagadnień niegodności dziedziczenia, s. 146). W świetle art. 1 Kodeksu karnego przestępstwo powinno być zaś czynem zabronionym przez ustawę (bezprawnym), zawinionym (niekoniecznie umyślnie) oraz społecznie szkodliwym w stopniu wyższym niż znikomy (por. rozważania, które czynią na tym tle J. Haberko, R. Zawłocki, Prawnospadkowe konsekwencje, s. 32–33).

Pojęciem tym objęte są bądź zbrodnie, bądź występki (art. 7 § 1 Kodeksu karnego). Podstawą do rozróżnienia tych dwóch typów przestępstwa jest rodzaj i wysokość grożącej za nie kary. Artykuł 928 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego wymaga, aby zachowanie spadkobiercy charakteryzowało się trzema następującymi cechami. Po pierwsze, działanie musi być umyślne; po drugie musi być przestępstwem, i to mającym charakter „przestępstwa ciężkiego”; po trzecie musi być skierowane przeciwko spadkodawcy.

Proszę jednak mieć na uwadze, iż wystąpienie z powyższym roszczeniem jest określone terminem. Zgodnie bowiem z art. 929 uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. Z uwagi na powyższe, jeżeli ramy czasowe się zgadzają i nie przekroczył Pan powyższych terminów, może Pan wystąpić z niniejszym roszczeniem. Zgodnie z art. 929 zdanie 2, z żądaniem o uznanie za niegodnego można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym legitymowany dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem 3 lat od otwarcia spadku.

Wycena spadku

Idąc dalej, zaznaczam, iż jeśli nie mają Państwo wiedzy na temat wartości nieruchomości wchodzących w skład spadku, proponuję udać się do rzeczoznawcy, który dokona wyceny niniejszych nieruchomości. Jeżeli nie mają Państwo wiedzy, co dokładnie wchodzi w skład spadku, proponuję dokonać spisu inwentarza, który wyjawi wszelkie składniki majątku spadkowego.

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl