Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przysposobiony brat a dziedziczenie

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-04-16

Niedawno zmarł mój ojciec. Pozostawił po sobie współwłasność (z mamą) własnościowego mieszkania spółdzielczego i środki na rachunku bankowym. Spadkobiercami są: wdowa, ja i mój przyrodni brat – przysposobiony przez ojca. Z bratem od dawna nie mam kontaktu i nie wiem, gdzie przebywa. Jak w tej sytuacji przeprowadzić postępowanie spadkowe, by mama mogła sprzedać mieszkanie? Jeżeli odnajdę brata, jakie dokumenty powinien mi podpisać, aby sprawa nabrała biegu? W jego akcie urodzenia są dane ojca biologicznego, nie ma powiązania ze zmarłym moim ojcem, czy sąd będzie żądać dodatkowych dokumentów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opis sprawy budzi duże wątpliwości. W postępowaniu spadkowym sąd opiera się głównie na dowodach z dokumentów.

Dowodem pochodzenia dziecka jest akt urodzenia, który ma moc dokumentu urzędowego. Wedle brzmienia przepisu art. 244 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

Poza domniemaniami wymienionymi w art. 244 K.p.c., dokumenty urzędowe w przypadkach ściśle określonych w ustawie, mogą być wyposażone w inne domniemania, przypisujące im dodatkową moc dowodową. Zgodnie z art. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego, akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, a ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 11 grudnia 2002 r. (I CK 348/02 LEX 1050447) orzekł, że art. 4 ustawy z 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego stanowi wyjątek od ogólnej zasady swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 K.p.c.) i wyjątek ten, ze względu na swoją oczywistą rację prawną, musi być przez sąd bezwzględnie respektowany w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Wyraz „wyłączny” użyty w art. 4 wskazuje na to, że tylko na podstawie aktu stanu cywilnego dopuszczalne jest udowodnienie faktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Odnosi się to także do podstawowych danych zawartych w tych aktach dotyczących daty i miejsca zdarzenia, danych dotyczących dziecka (płeć, imię, nazwisko, pochodzenie od określonych rodziców), danych dotyczących osób wstępujących w związek małżeński oraz danych dotyczących osób zmarłych. Oznacza to, że treść aktu urodzenia rozstrzyga o nazwisku dziecka i pochodzeniu od określonych rodziców.

Zatem, samo wyrażenie przypuszczenia, że dokument urzędowy może być niezgodny z prawdą, nie stanowi zaprzeczenia jego prawdziwości i nie podważa jego mocy dowodowej. Strona powinna bowiem udowodnić wskazywane przez siebie okoliczności w tym zakresie, a obalenie domniemania danych zawartego w akcie stanu cywilnego może nastąpić jedynie w sprawach o prawa stanu, które rozpoznawane są na drodze sądowej w trybie procesowym.

Ma to doniosłe znaczenie w świetle stanu faktycznego sprawy. Oznacza to, iż przyrodni brat nie może być uznany za spadkobiercą, dopóki sam nie podważy aktu stanu cywilnego, tj. aktu urodzenia. Brak wzmianki o dokonanej adopcji całkowicie przekreśla możliwość uznania brata za spadkobiercę ustawowego po ojcu.

Poszukiwanie brata jest więc bezcelowe, gdyż nie jest Pan w stanie wykazać jego praw do spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Śmierć żony a działalność gospodarcza męża

Prowadzę działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji gospodarczej. Niedawno umarła moja żona. Czy majątek mojej firmy wchodzi do masy spadkowej?

 

Przywłaszczenie pieniędzy z konta zmarłej, które do niej nie należały

Przed dwoma laty wraz z matką sprzedaliśmy dom. Byliśmy współwłaścicielami po połowie. Przy sprzedaży pieniądze zostały przelane na konto matki. Tak...

 

Podejrzenie podrobienia podpisu zmarłego w celu wypłaty środków z konta

W 2012 r. zmarł mój ojciec. Jestem jedynym jego spadkobiercą, co zostało stwierdzone na mocy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Dowiedziałem...

 

Sprzedaż odziedziczonego przez żonę mieszkania a udział w zysku męża

Jesteśmy małżeństwem 40 lat. Żona nabyła mieszkanie w drodze spadku po bracie i po postępowaniu spadkowym ona była jedyną spadkobierczynią. Akt...

 

Wprowadzenie zmian do księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości

Postanowieniem sądu z 2013 r. nastąpiło nabycie spadku po rodzicach. W trakcie zbierania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości okazało się, że...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »