Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przysposobiony brat a dziedziczenie

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-04-16

Niedawno zmarł mój ojciec. Pozostawił po sobie współwłasność (z mamą) własnościowego mieszkania spółdzielczego i środki na rachunku bankowym. Spadkobiercami są: wdowa, ja i mój przyrodni brat – przysposobiony przez ojca. Z bratem od dawna nie mam kontaktu i nie wiem, gdzie przebywa. Jak w tej sytuacji przeprowadzić postępowanie spadkowe, by mama mogła sprzedać mieszkanie? Jeżeli odnajdę brata, jakie dokumenty powinien mi podpisać, aby sprawa nabrała biegu? W jego akcie urodzenia są dane ojca biologicznego, nie ma powiązania ze zmarłym moim ojcem, czy sąd będzie żądać dodatkowych dokumentów?

Opis sprawy budzi duże wątpliwości. W postępowaniu spadkowym sąd opiera się głównie na dowodach z dokumentów.

Dowodem pochodzenia dziecka jest akt urodzenia, który ma moc dokumentu urzędowego. Wedle brzmienia przepisu art. 244 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

Poza domniemaniami wymienionymi w art. 244 K.p.c., dokumenty urzędowe w przypadkach ściśle określonych w ustawie, mogą być wyposażone w inne domniemania, przypisujące im dodatkową moc dowodową. Zgodnie z art. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego, akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, a ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 11 grudnia 2002 r. (I CK 348/02 LEX 1050447) orzekł, że art. 4 ustawy z 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego stanowi wyjątek od ogólnej zasady swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 K.p.c.) i wyjątek ten, ze względu na swoją oczywistą rację prawną, musi być przez sąd bezwzględnie respektowany w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Wyraz „wyłączny” użyty w art. 4 wskazuje na to, że tylko na podstawie aktu stanu cywilnego dopuszczalne jest udowodnienie faktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Odnosi się to także do podstawowych danych zawartych w tych aktach dotyczących daty i miejsca zdarzenia, danych dotyczących dziecka (płeć, imię, nazwisko, pochodzenie od określonych rodziców), danych dotyczących osób wstępujących w związek małżeński oraz danych dotyczących osób zmarłych. Oznacza to, że treść aktu urodzenia rozstrzyga o nazwisku dziecka i pochodzeniu od określonych rodziców.

Zatem, samo wyrażenie przypuszczenia, że dokument urzędowy może być niezgodny z prawdą, nie stanowi zaprzeczenia jego prawdziwości i nie podważa jego mocy dowodowej. Strona powinna bowiem udowodnić wskazywane przez siebie okoliczności w tym zakresie, a obalenie domniemania danych zawartego w akcie stanu cywilnego może nastąpić jedynie w sprawach o prawa stanu, które rozpoznawane są na drodze sądowej w trybie procesowym.

Ma to doniosłe znaczenie w świetle stanu faktycznego sprawy. Oznacza to, iż przyrodni brat nie może być uznany za spadkobiercą, dopóki sam nie podważy aktu stanu cywilnego, tj. aktu urodzenia. Brak wzmianki o dokonanej adopcji całkowicie przekreśla możliwość uznania brata za spadkobiercę ustawowego po ojcu.

Poszukiwanie brata jest więc bezcelowe, gdyż nie jest Pan w stanie wykazać jego praw do spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Śmierć żony a działalność gospodarcza męża

Prowadzę działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji gospodarczej. Niedawno umarła moja żona. Czy majątek mojej firmy wchodzi do masy spadkowej?

Przywłaszczenie pieniędzy z konta zmarłej, które do niej nie należały

Przed dwoma laty wraz z matką sprzedaliśmy dom. Byliśmy współwłaścicielami po połowie. Przy sprzedaży pieniądze zostały przelane na konto matki. Tak...

Podejrzenie podrobienia podpisu zmarłego w celu wypłaty środków z konta

W 2012 r. zmarł mój ojciec. Jestem jedynym jego spadkobiercą, co zostało stwierdzone na mocy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Dowiedziałem...

Bracia wydziedziczeni przez rodziców a spadek po bezdzietnej siostrze

Przed trzema miesiącami zmarła moja żona. Dzieci nie mieliśmy. Nie ma też żadnego testamentu oraz żadnego zapisu. Zmarła żona ma dwóch braci, którzy...

Wpływ testamentu na podział spadku

Spadkodawczyni w chwili śmierci była wdową, nie spisała testamentu. Po zmarłej pozostał jedynie bezdzietny syn, kawaler. Syn zmarł, również nie...

Sprzedaż odziedziczonego przez żonę mieszkania a udział w zysku męża

Jesteśmy małżeństwem 40 lat. Żona nabyła mieszkanie w drodze spadku po bracie i po postępowaniu spadkowym ona była jedyną spadkobierczynią. Akt...

Wprowadzenie zmian do księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości

Postanowieniem sądu z 2013 r. nastąpiło nabycie spadku po rodzicach. W trakcie zbierania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości okazało się, że...

Odzyskanie działek przekazanych na rzecz gminy przez zmarłego ojca

Ojciec w roku 1972 zrzekł się własności działek na rzecz gminy w formie aktu notarialnego. 15 lat później ożenił się i miał dzieci. Czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »