Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenia z instytucjami po śmierci męża

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-06-06

Mąż zmarł w lipcu 2007 r., spadek przypadł mnie i dzieciom. Okazało się, że mąż zostawił długi w ZUS i US. W kwestii zaległych składek toczy się postępowanie, natomiast US nie odezwał się do tej pory. Mąż prowadził działalność gospodarczą. Obecnie chciałabym się rozliczyć z instytucjami, w których ma długi. Jak długo US może dochodzić od spadkobierców spłaty zadłużenia? Czy powinnam coś konkretnego teraz robić? Czy mogę liczyć na przedawnienie?

Choć w mojej ocenie nie można już wydać decyzji o Pani odpowiedzialności za zaległości męża, raczej nie radziłabym podejmować pierwszej żadnych działań wobec US w postaci pism itd.

Wyjaśnię Pani szczegółowo, że zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, a konkretniej w myśl art. 70 tejże ustawy, który to przepis poniżej w całości Pani cytuję:

„Art. 70. § 1. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

§ 2. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

1) od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;

2) od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.

§ 3. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego.

§ 4. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

§ 5. (uchylony).

§ 6. Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem:

1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;

2) wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;

3) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;

4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

5) doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

§ 7. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu:

1) prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;

2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności;

3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;

4) wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;

5) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 8. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu”.

Przepis ten dotyczy przedawnienia zobowiązań podatkowych w ogólności i przewiduje de facto 6-letni termin przedawnienia składek. Oczywiście w sytuacji, gdy prowadzona jest egzekucja, tak naprawdę zobowiązanie to może się nie przedawnić nigdy.

Aczkolwiek Pani pytanie sprowadza się do tego, jaki czas ma US na wydanie tej decyzji. Te kwestie z kolei reguluje art. 118 Ordynacji podatkowej, stanowiąc, że nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat, a w przypadku, o którym mowa w art. 117b § 1 – jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce dostawa towarów, upłynęły 3 lata. Przedawnienie zobowiązania wynikającego z decyzji, o której mowa w § 1, następuje po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Przepisy art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje się odpowiednio, z tym że termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.

Przepis ten znowelizowano co prawda w 2013 roku, ale i wcześniej obowiązywał 5-letni termin do wydania takiej decyzji.

Zresztą skoro niezapłacone podatki wiązałyby się z działalnością w 2007 roku, to licząc 5 lat od końca tego roku wynika, że z końcem 2012 roku uległa przedawnieniu zaległość bynajmniej z tytuły VAT, bo obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego za 2007 rok przypadał na rok 2008, a więc przedawniłaby się z końcem roku 2013, zatem nie można by przeciwko Pani jako następcy wydać takiej decyzji. Poniżej załączam stosowny wyrok:

Wyrok w Gdańsku WSA z 20.03.2013 r., sygn. akt I SA/Gd 207/13:

„Przedawnienie a decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej.

Przepisy art. 118 oraz art. 107 o.p. stanowią podstawę zasady, że decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej nie może być wydana lub egzekwowana, jeśli przed jej wydaniem lub po jej wydaniu zobowiązanie podatkowe podatnika, za którego długi odpowiada osoba trzecia (np. członek zarządu), ulegnie przedawnieniu. Nie może być tak, aby osoba trzecia odpowiadała za przedawnione zobowiązania podatnika, tj. za zobowiązanie, które wygasło wskutek przedawnienia, albowiem zobowiązanie osoby trzeciej ma charakter akcesoryjny i wygaśnięcie zobowiązania podatnika powoduje wygaśniecie zobowiązania osoby trzeciej. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie upłynął jeszcze termin przedawnienia zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej”.

Z tego wniosek, że nie można wydać już decyzji o Pani odpowiedzialności za zobowiązania męża.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Zadłużony spadek

Dzisiaj dowiedziałem się od bratowej, że trwa postępowanie spadkowe po zmarłym bracie. Miał on dwoje dzieci, które zrzekły się spadku. Bratowa podaje...

Domaganie się opłat od córki abonenta

Moją mamę oszukało przedsiębiorstwo komunikacyjne, dlatego chce ona rozwiązać umowę na telefon stacjonarny. Jest jednak taki problem, że mama jest osobą...

Odrzuciłem spadek, czy dziecko odziedziczyło dług?

Dwa lata temu w szpitalu we Francji zmarł mój ojciec; nie miał żadnego ubezpieczenia i obecnie ten szpital domaga się zapłaty 20 tys. euro. Nie...

Egzekwowanie długów spadkowych

Ja i mój brat dziedziczymy po mamie. Ja dostałem jedno mieszkanie, brat drugie – zgodnie z testamentem. Zostały jednak także długi. Brat ma...

Odrzucenie spadku przez osobę ubezwłasnowolnioną

Przed rokiem zmarł wujek (brat mojego ojca), pozostawiając po sobie duże długi. Wujek był rozwiedziony i miał jedną córkę. Żyje też jego siostra;...

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia z przyszłym spadkodawcą

Czy syn może czuć się bezpiecznie, jeśli podpisał akt notarialny (umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia) w związku z zadłużeniem ojca?...

Kto spłaca długi zmarłego?

Dwa lata temu zmarła babcia, mama z niewiedzy nie odrzuciła spadku w ciągu 6 miesięcy. Tymczasem sytuacja wygląda tak, że babcia za życia brała...

Jak postępować po śmierci brata, by nie dziedziczyć długów?

Niedawno zmarł mój brat, z którym miałem sporadyczny kontakt. Organizacją i kosztami pogrzebu zajmowałem się ja. Po śmierci znalazłem umowy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »