Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki wniesienia oświadczenia o przyjęciu spadku do niewłaściwego sądu

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-10-17

Mam troje rodzeństwa. Po śmierci ojca postanowiliśmy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Brat złożył wniosek do sądu na Mokotowie w czerwcu za pośrednictwem adwokata. Ten sąd powinien niezwłocznie wysłać te akta do Piaseczna. W Piasecznie sąd rozpatrzył i wydał wyrok dopiero w następnym roku, odrzucając nasz wniosek i wydał postanowienie o prostym przyjęciu spadku, tłumacząc że wniosek został złożony za późno. W naszej ocenie nie było żadnego uchybienia co do terminu, ponieważ wniosek złożony był 20 dni przed terminem i nie jest naszą winą, że sąd na Mokotowie 20 dni przesyłał akta do Piaseczna. W konsekwencji odezwali się dłużnicy i wszyscy musimy spłacać dług ojca. Czy możemy podważyć wyrok sądu? Czy argument, że wniosek złożony był w terminie (pieczątka sądu na Mokotowie) działa na naszą obronę? Jaką możemy przyjąć linię obrony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1015 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przewidziany niniejszym przepisem termin do złożenia oświadczenia woli ma charakter terminu zawitego z zakresu prawa materialnego, uprawnienie spadkobiercy wygasa wraz z jego upływem, w żadnym więc przypadku nie może on zostać przywrócony.

Zgodnie zaś z art. 640 Kodeksu postępowania cywilnego oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

Tak więc sądem właściwym jest albo sąd spadku, czyli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo sąd miejsca Pana zamieszkania lub pobytu i niestety żaden inny. Jeżeli zatem sąd w Piasecznie był właściwy to rzeczywiście jest problem, bo Państwo złożyliście oświadczenie przed sądem niewłaściwym (aż dziwne, że zrobił to adwokat, który powinien wiedzieć jaki sąd jest właściwy).

Niestety linia orzecznicza w zakresie złożenia pism do sądu niewłaściwego jest taka, jak przyjął ją sąd w Pana sprawie – decyduje bowiem data przekazania sprawy przez sąd dla Warszawy Mokotowa, a nie do tego sądu jako sądu niewłaściwego.

Poniżej cytuję Panu dwa przykładowe orzeczenia Sądu Najwyższego:

„W przypadku wniesienia środka odwoławczego do niewłaściwego sądu i przekazania go następnie właściwemu sądowi, dla oceny zachowania terminu do wniesienia tego środka miarodajna jest data nadania go przez sąd niewłaściwy do sądu właściwego, a nie data nadania na adres sądu niewłaściwego” (IV CKN 1420/00, postanowienie SN, 2000-11-15).

„W wypadku wniesienia środka odwoławczego do niewłaściwego sądu lub innego organu, termin do zaskarżenia orzeczenia jest zachowany tylko wówczas, gdy środek odwoławczy zostanie przed upływem tego terminu przekazany sądowi, który wydał zaskarżone orzeczenie” (I CZ 66/78, postanowienie SN, 1978-06-02).

Ale oczywiście, jeśli nie upłynął termin do złożenia apelacji, proszę ją złożyć, zawsze warto próbować.

Prosi Pan też o wskazanie ewentualnych możliwości obrony. Otóż, zgodnie z „art. 1019 § 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

Spadkobierca może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożonego pod wpływem błędu lub groźby w terminie określonym w art. 88 § 2 K.c., tj. w ciągu roku od wykrycia błędu lub ustania stanu obawy przy groźbie.

Od razu zastrzegam, że łatwo nie będzie.

Drugie wyjście to roszczenie odszkodowawcze od tego kto spowodował szkodę, czyli wadliwie złożył oświadczenie do sądu niewłaściwego, bo jeśli Państwo spłacą dług to powstanie w Waszym majątku szkoda.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »