Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Słowa obietnicy przed śmiercią - testament ustny

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-10-18

Czy ma to jakieś znaczenie dla sądu, że moja babcia śp. mówiła, że wszystko zapisze mi i mojej siostrze? Nie zdążyła tego zrobić przed śmiercią. Sąd podzielił już spadek, a my dostaliśmy po 4% majątku…

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po pierwsze po osobie zmarłej tj. spadkodawcy, należy zawsze przeprowadzić postępowanie spadkowe, w którym sąd ustali krąg osób uprawnionych do dziedziczenia. W pierwszej kolejności, do dziedziczenia powołani są spadkobiercy ustawowi, tj. osoby spokrewnione z osobą spadkodawcy. Zgodnie z zapisem art. 931–935 Kodeksu cywilnego (K.c.) w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli do dziedziczenia dochodzą kolejne osoby zazwyczaj wnuki, to udziały te pomniejsza się, z tym jedynie zastrzeżeniem iż część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Rozumiem, że w Państwa sytuacji do spadku były powołane przynajmniej dzieci i wnuki, dlatego Państwa udziały sąd wyliczył w wysokości 4%.

Tak długo, jak spadkodawca nie pozostawił testamentu, nabycie i dział spadku następuje w oparciu o dziedziczenie ustawowe, czyli do dziedziczenia powołane są osoby do tego uprawnione z mocy prawa i otrzymują one udziały równe, z tym zastrzeżeniem, iż udział małżonka zawsze musi wynieść co najmniej 1/4 całości spadku. Jedynie w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił testament, sąd bada, jaka była wola spadkodawcy i komu, w jakich częściach chciał pozostawić swój majątek. Taki testament musi jednak być ujawniony przez spadkobierców i sąd musi być o tym poinformowany. Samo „powszechne mówienie” przez babcię, iż wszystko zostawi Panu i siostrze, nie stanowi o wyrażeniu jej woli.

Jedynym dowodem, iż taka był ostateczna wola zmarłej, może stać się testament na piśmie lub też ustny.

Testament może być sporządzony:

  1. odręcznie przez babcię, z datą i jej podpisem (art.949 k.c.), w formie aktu notarialnego (art. 950 K.c.) lub
  2. do protokołu spisanego w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego (art. 951).

Wyjątkową formą testamentu jest tzw. testament ustny. Zgodnie z art. 952 K.c. „jeżeli istniej obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków”.

Gdyby któryś dokumentów ujawnił się i w ich treści znalazłoby się oświadczenie, o powołaniu do całości spadku Pana i siostry, to nawet w chwili obecnej, już po stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobierców, mogliby Państwo dochodzić przyznania spadku jedynie na Państwa rzecz. Mając bowiem spisaną wolę babci, mogliby Państwo w oparciu o art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego żądać zmiany postanowienia o nabyciu spadku. Jednakże „ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność” (§ 1). W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym (§ 3).

Tak więc tylko w takiej sytuacji sąd zmieniłby swoją decyzję i powołała Pana i siostrę do całości spadku, a nie jak aktualnym postanowieniu o nabyciu spadku do 4%.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odwołanie od orzeczenia sądu pierwszej instancji w sprawie testamentu

Krewna w testamencie notarialnym przekazała mi mieszkanie, ponieważ jej córka nie utrzymywała z nią kontaktu. Niestety przegrałem sprawę...

 

Ignorowanie testamentu

Było nas jako dzieci pięcioro, czyli, jeden brat nie żyje. Ojciec umarł w 2002 roku, a w 2015 roku zmarła nasza mama. Mama zostawiła testament,...

 

Dalszy tok sprawy związanej z testamentem

W kwietniu zmarł mój ojciec. Zgodnie z testamentem do dziedziczenia w całości powołany jestem ja. Tata drugiej żonie i siostrze nie zapisał...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »