Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Śmierć ojca rozwiedzionego z matką

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-04-18

Miesiąc temu zmarł mój ojciec, rodzice są po rozwodzie 10 lat. Ojciec miał straszne długi, ale niewiele o nich wiemy. Problemy są następujące. Matka mieszka w mieszkaniu, którego połowa najeżała do ojca, Czy jeżeli przyjmę spadek ze spisem inwentarza, to będę bezpieczny w przypadku pojawienia się wierzycieli?

Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada Pan za długi do wysokości masy dodatniej spadku. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 1031 § 2 zd. 1 Kodeksu cywilnego w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Z treści ww. przepisu wynika, że spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada zatem za długi spadkowe zarówno już istniejące w chwili otwarcia spadku, jak też długi powstałe po tej dacie, do wysokości stanu czynnego otrzymanego przez niego udziału spadkowego.

Do obowiązków spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, należy spłacenie długów ujawnionych w inwentarzu oraz innych mu znanych. Spadkobierca, który na spłatę takich długów wyczerpał sumę odpowiadającą wartości stanu czynnego spadku, zwalnia się od odpowiedzialności wobec nieznanych mu wierzycieli. Spadkobierca ma przy tym obowiązek respektowania szczególnych zasad kolejności zaspokajania roszczeń, związanych z istnieniem rzeczowego zabezpieczenia danej należności. Wierzytelności objęte przywilejami egzekucyjnymi podlegają zaspokojeniu w pełnej wysokości w pierwszej kolejności przed innymi wierzytelnościami (art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego).

W doktrynie istnieje pogląd, zgodnie z którym jeżeli wierzyciel prowadzi egzekucję w stosunku do spadkobiercy przyjmującego spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca może poszukiwać obrony w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840). Powództwo to dotyczyć będzie realizacji zobowiązania w wysokości przekraczającej zakres odpowiedzialności dłużnika.

Odnosząc to do Pana pytania – należy sporządzić spis inwentarza. Znaleźć wierzycieli – poprzez KRD, sąd, a także informacje z ZUS-u i US-u. Spłacić wierzycieli proporcjonalnie do wartości masy dodatniej spadku, a jeśli ujawni się cokolwiek później – bronić się wyczerpaniem kwoty spadku.

Zgodnie z treścią przepisu art. 319 jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich wartości, sąd może, nie wymieniając tych przedmiotów ani ich wartości, uwzględnić powództwo zastrzegając pozwanemu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności. Natomiast przepis art. 792 przewiduje, że jeżeli następca ponosi odpowiedzialność tylko z określonych przedmiotów albo do wysokości ich wartości, należy w klauzuli wykonalności zastrzec mu prawo powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczoną odpowiedzialność, o ile prawo to nie jest zastrzeżone już w tytule egzekucyjnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Konsekwencje spóźnionego zgłoszenia o nabyciu spadku

Sprawa dotyczy konsekwencji spóźnionego zgłoszenia o nabyciu spadku. Po mojej zmarłej mamie moja niepełnoletnia córka odziedziczyła spadek – jej...

Odrzucenie spadku przez dziecko i wnuki mieszkające za granicą

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się z bratem, że zmarł nasz ojciec, z którym nie mieliśmy kontaktu przez 30 lat, bo rodzice byli rozwiedzeni. Ojciec...

Brak informacji o odrzuceniu spadku przez najbliższych

Mój ojciec, z którym relacje są nie najlepsze, otrzymał z sądu informację o otrzymaniu spadku wraz z długami po swoim siostrzeńcu,...

Zadłużona część nieruchomości ze spadku

Spadek jak dotąd nie został podzielony między spadkobierców. Konkretnie jest to udział w nieruchomości, a spadkobierców jest czterech, każdy...

Długi zmarłej teściowej

Niedawno zmarła matka mojego męża. Zmarła nie pozostawiła żadnego majątku, nie miała żadnych nieruchomości, miała za to długi o niewiadomej...

Zaciąganie długów i kredytów przez emeryta - jak się zabezpieczyć przed ich dziedziczeniem?

Moja mama emerytka zaciąga długi i kredyty w różnych bankach. Nie jestem w stanie tego kontrolować, bo z nią nie mieszkam. Jak mam się...

Śmierć ojca, z którym nie miałem kontaktu

Mój ojciec zmarł w 5 miesięcy temu. Nie utrzymywaliśmy kontaktu. Nie wiem, czy coś po sobie zostawił, nie wiem też, czy miał jakieś długi. Obawiam...

Procedura odrzucenia zadłużonego spadku po ojcu

Miesiąc temu zmarł nasz tata, nie spisał testamentu. Nie pozostawił po sobie żadnego majątku tylko długi bankowe. Mama zmarła przeszło 20 lat temu. Jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »