Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po ojcu i matce w jednym postępowaniu sądowym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-08-13

Zmarli moi rodzice. Po rodzicach pozostało mieszkanie z urządzoną księgą wieczystą. Tato zmarł przed 20 laty, a mama przed 2 miesiącami. Po tacie nie było przeprowadzane postępowanie spadkowe. Jestem ich jedynym dzieckiem. Testamentu nie pozostawili. Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe i w którym sądzie?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Prawo o notariacie.

W chwili obecnej, w pierwszej kolejności powinien Pan uzyskać z USC odpisy skrócone aktów zgonu rodziców, albowiem składając wniosek o stwierdzenie nabycia po nich spadku, konieczne będzie załączenie oryginałów do wniosku. Po drugie, musi Pan podjąć decyzję, czy wybierze Pan drogę sądową, która jest znaczenie tańsza, ale i dłuższa, czy też drogę notarialną, znacznie krótszą, ale także droższą. Z Pana opisu można wyprowadzić wniosek, że ojciec zmarł po 1 lipca 1984 r. Jeżeli zmarł przed wymienioną datą, wówczas pozostaje w odniesieniu do niego jedynie droga sądowa.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Innymi słowy, po ojcu spadek nabędzie Pana zmarła mama – następnie zmarła oraz Pan, każde po 1/2 części. Po matce nabędzie spadek wyłącznie Pan. Z uwagi na brak testamentu mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Opłata sądowa od wniosku wynosi 55 zł za każdego ze zmarłych, co powoduje, że opłata w tym przypadku wynosić będzie łącznie 110 zł (po ojcu i matce). Do wniosku powinien Pan złożyć odpis skrócony aktów zgonu rodziców i z góry zaznaczyć należy, że sąd może zażądać Pańskiego odpisu skróconego aktu urodzenia celem ustalenia pochodzenia i kręgu spadkobierców. Wniosek do sądu składa Pan w jednym egzemplarzu.

Po stwierdzeniu nabycia spadku będzie Pan zmuszony odczekać 21 dni na jego uprawomocnienie. Po tym terminie powinien Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie odpisu postanowienia z adnotacją o jego prawomocności (opłata za jedna stronę 6 zł). Dysponując takim postanowieniem, złoży Pan wniosek do sądu wieczystoksięgowego celem wpisania Pana do księgi wieczystej. O ile Pan tego nie zrobi, sąd może wpisać niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem rzeczy, a nadto nałożyć na Pana grzywnę. Nadto powinien Pan złożyć zeznania podatkowe w urzędzie skarbowym: po ojcu ma Pan 1 miesiąc od uprawomocnienia się postanowienia, a po matce 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia.

Reasumując, pierwsze kroki powinien Pan skierować do urzędu stanu cywilnego, by uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego. Następnie skierować wnioski do sądu i czekać na wyznaczenie terminu posiedzenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem – notarialne poświadczenie dziedziczenia. Dodatkowo notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie wiązało się z kosztami rzędu 700 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Mama twierdzi, że środki finansowe ojca nie podlegają spadkowi

Zmarły ojciec był całkowicie ubezwłasnowolniony. Mama była opiekunem prawnym. Wspólnie zgromadzili na kontach znaczącą sumę pieniędzy oraz posiadają...

Jak przeprowadzić sprawę spadkową, mieszkając za granicą?

Jak przeprowadzić sprawę spadkową po zmarłej w Polsce mojej córce, mamie mojego wnuka? To w jego imieniu pytam, mieszkamy w Australii, wnuk ma...

Podział ziemi i domu na dzieci bez testamentu

Mój dziadek zmarł ponad 20 lat temu, nie pozostawiając testamentu. 10 lat temu zmarła babcia i też nie sporządziła testamentu. Dziadkowie mieli trzy...

Żądania finansowe siostry od spadku po ojcu

Moja siostra i ja odziedziczyłyśmy spadek po ojcu (dom) – każda z nas po 1/6. Pozostałą część, czyli 4/6 posiada mama. Chcę wraz...

Gdzie szukać starych akt sądowych dotyczących postępowań spadkowych?

Moja nieżyjąca matka w 1977 r. prowadziła sądowe nabycie spadku po swoim ojcu, ale nie zostało to zaraz zapisane w księdze wieczystej...

Czy długi wobec zmarłego są wliczane do masy spadkowej?

Zmarł mój brat – bezdzietny kawaler, najstarszy spośród ośmiorga rodzeństwa, rodzice nie żyją. Brat pozostawił testament, w którym rozdzielił...

Odziedziczone nieruchomości przez nieżyjącą babcię - jak zabrać się za sprawę spadkową?

Jestem w posiadaniu wyroku sądu z 1958 r., który przyznaje mojej już nieżyjącej babci prawo do odziedziczenia nieruchomości w pewnym mieście...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »