Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek z udziałowcami

Marek Gola • Opublikowane: 2016-03-13

Jestem współwłaścicielką nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym. Udziałowcem w spadku jest też bratanica mojego zmarłego męża. Małżonek, którego nieruchomości są „ojcowizną”, zmarł w 2009 r. Dom, w którym mieszkam, stanowi połączenie domu uprzednio zamieszkałego przez moich teściów (również już nie żyją) oraz nadbudówki wykonanej przeze mnie i męża. Chciałabym dojść do porozumienia z bratanicą i spłacić jej udziały, proponując kwoty wycenione przez rzeczoznawcę, ale nie wiem, czy brać pod uwagę naszą dobudówkę. Czy wchodzi ona w skład spadku? Dodam, że nadal ponoszę koszty utrzymania całej nieruchomości, ponieważ udziałowiec nie chce się dokładać.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Budynek z chwilą jego wzniesienia staje się własnością właściciela działki, na której został posadowiony. Powyższe wynika wprost z art. 48 K.c., zgodnie z którym z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Mając to na uwadze, stwierdzić trzeba, że wykonana przez Państwa dobudówka objęta jest współwłasnością. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że każdemu ze współwłaścicieli służy prawo do żądania zniesienia współwłasności. Zgodna na wybraną formę zniesienia współwłasności jest wymagana li tylko w sytuacji, kiedy chcieliby Państwo znieść współwłasność przed notariuszem lub przed sądem, ale w ramach tzw. zgodnego zniesienia współwłasności, co wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty 300 zł.

W razie braku porozumienia co do sposobu zniesienia współwłasności, może Pani wystąpić do sądu z żądaniem zniesienia współwłasności w ten sposób, że nieruchomość zostanie przyznana w całości Pani z obowiązkiem spłaty na rzecz współwłaścicielki.

Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Powyższe wynika bezpośrednio z art. 212 § 2 K.c., zgodnie z którym rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

Jeżeli żadne z Państwa nie zechce przyjąć na własność nieruchomości z obowiązkiem spłaty, sąd bez Państwa zgody skieruje sprawę do komornika celem sprzedaży nieruchomości. Wówczas dokonując jedynie w przybliżeniu rachunku zysków i strat, zakładając, że nieruchomość warta będzie 200 000 zł możecie Państwo uzyskać ze sprzedaży w drodze licytacji około 150 000 zł.

W postanowieniu zarządzającym sprzedaż rzeczy należących do współwłaścicieli sąd bądź rozstrzyga o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli, bądź też tylko zarządza sprzedaż, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia (art. 625 K.p.c.).

Nadbudowa wchodzi zatem do współwłasności, ale wyraźnie podkreślić należy, iż może Pani niwelować wysokość spłaty z jej tytułu, z uwagi na brak ponoszenia kosztów jej utrzymania, czynionych remontów. Wskazuje Pani, iż ponosi koszty utrzymania całej nieruchomości, co z kolei powoduje, że w trakcie postępowania o zniesienie współwłasności Pani nakłady w części powyżej Pani udziału będą zmniejszały stosowanie Pani spłatę na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

Innymi słowy, proszę odszukać wszystkie dokumenty, które wskazują na fakt ponoszenia przez Panią kosztów utrzymania całej nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenie data takiego dokumentu, albowiem sąd i powołany do sprawy o zniesienie współwłasności rzeczoznawca będzie oceniał, które dokumenty w jego ocenie mają istotne znaczenie dla sprawy, a które nie.

Nadto jeżeli posiada Pani świadków – przyjaciół domu, którzy zeznaliby i potwierdzili Pani opis stanu faktycznego, tj. ponoszenie przez Panią i zmarłego męża, ze środków wspólnych kosztów na utrzymanie nieruchomości, nakładów na jej wyremontowanie, opłacanie podatków itp.

Każdy dowód na czynienie nakładów będzie miał dla Pani istotne znaczenie i może znacznie wpłynąć na wysokość spłaty orzeczonej od Pani na rzecz współwłaścicieli.

Ponadto proszę zauważyć, iż może Pani wnosić o rozłożenie spłaty na raty, co w sposób istotny zmniejszy uciążliwość spłaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »