Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spłata ze spadku po latach a waloryzacja

Przed 14 laty mój brat sprzedał mieszkanie po naszym zmarłym tacie i nie podzielił się pieniędzmi ze sprzedaży, bo stwierdził, że ma długi i bardziej potrzebuje. W związku z tym obiecał, że zrzeknie się ewentualnych roszczeń do przyszłego spadku po naszej mamie – też mieszkania. Nasza ma zmarła w zeszłym roku i niestety nie zostawiła testamentu, więc podzieliliśmy się po połowie, a brat ze swojej połowy wypłacił mi połowę za mieszkanie po tacie. Moje pytanie: czy wartość złotówki sprzed czternastu lat powinna być rewaloryzowana? W końcu dzisiaj te pieniądze mają dużo mniejszą wartość? Gdzie mogę znaleźć przelicznik takiej rewaloryzacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłata ze spadku po latach a waloryzacja

Czy zobowiązanie z tytułu rozliczenia ze spadku podlega waloryzacji?

Niestety ustawodawca nie ustalił żadnego konkretnego przelicznika, według którego zobowiązanie z tytułu rozliczenia ze spadku podlegałoby waloryzacji, także można tak naprawdę zastosować dowolny przelicznik.

Zasada jest jednak taka, iż jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej lub strony same zawarły stosowną umowę. Niestety w tym przypadku nie znajdzie Pani żadnego przepisu szczególnego (zatem waloryzacja ustawowa nie wchodzi w tym przypadku w grę).

Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości (tzw. waloryzacja umowna). Pytanie, czy kiedykolwiek poczyniła Pani z bratem jakieś ustalenia co do waloryzacji i jej sposobu?

Jeśli nie, to można rozważyć waloryzację sądową. W tym celu musiałaby Pani jednak wystąpić przeciwko bratu na drogę postępowania sądowego, jeśli nie udałoby się Pani dogadać z bratem bez potrzeby ingerencji sądu. Podstawę prawną pozwu będzie stanowił art. 358 [1] § 3 Kodeksu cywilnego, który mówi, że w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie. Sądem właściwym będzie sąd cywilny. O sposobie ewentualnej waloryzacji zdecydowałby ostatecznie w tym przypadku sąd, oczywiście pod warunkiem, że Pani roszczenie sąd w ogóle uznałby za zasadne.

Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego w obecnym stanie prawnym warto by jednak spróbować dogadać się z bratem. Powyższe wynika z art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego: „Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”.

Zobacz również: W jakim czasie trzeba spłacić spadkobierców?

Odsetki za opóźnienie w wypłacie należnej części spadku

Sprawę można skierować do mediacji pozasądowej. Lista mediatorów znajduje się na stronie sądu okręgowego.

Nadto warto rozważyć również opcję odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. W myśl art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego – jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Dłużnik popada w opóźnienie, jeśli nie spełnia świadczenia pieniężnego w terminie, w którym stało się ono wymagalne

Do 31 grudnia 2015 r. w grę wchodzą odsetki liczone wg stopy procentowej odsetek ustawowych, od 1 stycznia 2016 r. odsetki – według stopy procentowej odsetek ustawowych za opóźnienie.

Należy jednak pamiętać, że roszczenie odsetkowe przedawnia się w terminie 3 lat, i to za każdy dzień opóźnienia osobno. Niemniej sąd nie uwzględnia zarzutu przedawnienia z urzędu, lecz na wyraźny zarzut zobowiązanego do ich zapłaty.

Zobacz również: Po ilu latach przedawnia się prawo do spadku?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl