Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata ze spadku po latach a waloryzacja

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-05-10

Przed 14 laty mój brat sprzedał mieszkanie po naszym zmarłym tacie i nie podzielił się pieniędzmi ze sprzedaży, bo stwierdził, że ma długi i bardziej potrzebuje. W związku z tym obiecał, że zrzeknie się ewentualnych roszczeń do przyszłego spadku po naszej mamie – też mieszkania. Nasza ma zmarła w zeszłym roku i niestety nie zostawiła testamentu, więc podzieliliśmy się po połowie, a brat ze swojej połowy wypłacił mi połowę za mieszkanie po tacie. Moje pytanie: czy wartość złotówki sprzed czternastu lat powinna być rewaloryzowana? W końcu dzisiaj te pieniądze mają dużo mniejszą wartość? Gdzie mogę znaleźć przelicznik takiej rewaloryzacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety ustawodawca nie ustalił żadnego konkretnego przelicznika, według którego zobowiązanie z tytułu rozliczenia ze spadku podlegałoby waloryzacji, także można tak naprawdę zastosować dowolny przelicznik.

Zasada jest jednak taka, iż jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej lub strony same zawarły stosowną umowę. Niestety w tym przypadku nie znajdzie Pani żadnego przepisu szczególnego (zatem waloryzacja ustawowa nie wchodzi w tym przypadku w grę).

Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości (tzw. waloryzacja umowna). Pytanie, czy kiedykolwiek poczyniła Pani z bratem jakieś ustalenia co do waloryzacji i jej sposobu?

Jeśli nie, to można rozważyć waloryzację sądową. W tym celu musiałaby Pani jednak wystąpić przeciwko bratu na drogę postępowania sądowego, jeśli nie udałoby się Pani dogadać z bratem bez potrzeby ingerencji sądu. Podstawę prawną pozwu będzie stanowił art. 358 [1] § 3 Kodeksu cywilnego, który mówi, że w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie. Sądem właściwym będzie sąd cywilny. O sposobie ewentualnej waloryzacji zdecydowałby ostatecznie w tym przypadku sąd, oczywiście pod warunkiem, że Pani roszczenie sąd w ogóle uznałby za zasadne.

Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego w obecnym stanie prawnym warto by jednak spróbować dogadać się z bratem. Powyższe wynika z art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego: „Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”.

Sprawę można skierować do mediacji pozasądowej. Lista mediatorów znajduje się na stronie sądu okręgowego.

Nadto warto rozważyć również opcję odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. W myśl art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego – jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Dłużnik popada w opóźnienie, jeśli nie spełnia świadczenia pieniężnego w terminie, w którym stało się ono wymagalne

Do 31 grudnia 2015 r. w grę wchodzą odsetki liczone wg stopy procentowej odsetek ustawowych, od 1 stycznia 2016 r. odsetki – według stopy procentowej odsetek ustawowych za opóźnienie.

Należy jednak pamiętać, że roszczenie odsetkowe przedawnia się w terminie 3 lat, i to za każdy dzień opóźnienia osobno. Niemniej sąd nie uwzględnia zarzutu przedawnienia z urzędu, lecz na wyraźny zarzut zobowiązanego do ich zapłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Sprzedaż mieszkania przez spadkobierców

Ojciec zmarł w 2004 r. Jak dotąd nie przeprowadziliśmy po nim sprawy spadkowej. Matka i ojciec byli współwłaścicielami niewielkiego mieszkania. Jest nas 4...

 

Zniesienie współwłasności majątku ze spadku

Z powodu spadku po krewnym kilka osób z rodziny jest współwłaścicielami majątku. Ja też mam swoją część. Teraz jeden ze spadkobierców (główny)...

 

Pełnomocnictwo w sprawie spadkowej od brata przebywającego za granicą

Pełnomocnictwo w sprawie spadkowej od brata przebywającego za granicą

Ojciec zmarł w 2005 r. a mama w 2013 r. Rodzice pozostawili nieruchomość, której byli właścicielami na zasadzie wspólnoty małżeńskiej. Jest...

Co zrobić, żeby nie brać udziału w spadku po rodzicach?

Jak zrezygnować ze spadku po rodzicach? Nie zrobiłam tego w ciągu 6 miesięcy po ich śmierci. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku...

 

Zrzeczenie się swojej części spadku na korzyść mamy

Dzisiaj odbyła się w sądzie sprawa spadkowa po naszym tacie. Decyzją sądu każdy z nas (mama, siostra i ja) odziedziczył po 1/3 majątku. Czy...

 

Przedawnienie długu osoby zmarłej

W 2009 r. zmarł mój ojciec, a był on razem z mamą współwłaścicielem domu. Jest nas 10-cioro rodzeństwa i mama; nie było jak do tej pory...

 

Postępowanie o dział spadku a wezwanie sądu do podziału majątku

Nie rozumiem polecenia sądu. Ojciec zmarł w 2015 r., po upływie 6 miesięcy mama złożyła wniosek o nabycie spadku. Po uprawomocnieniu się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »