Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprawa spadkowa po rodzicach z obywatelstwem niemieckim

Mam problem ze sprawą spadkową po rodzicach, którzy mieli obywatelstwa niemieckie i polskie. Zameldowani na stałe w Berlinie, z Niemiec mieli wszystkie świadczenia (emerytura, ubezpieczenie). W Polsce sporządzili testamenty. Generalnie sprawa bardzo zawiła, gdyż w 1994 r. rodzice (oboje już nie żyją) dostali odszkodowanie za porzucone mienie i chyba w związku z tym prawo do socjalnego mieszkania i innych świadczeń socjalnych, z których korzystali. Jednak w Polsce to mienie nadal było na ich nazwiska. Na dokumencie porzucenia mienia z Polski podpisali się moi rodzice i dwie siostry (obywatelstwo DE). Sprawa rozpoczęta w Polsce, ale czy właściwy nie był by sąd w Niemczech w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa spadkowa po rodzicach z obywatelstwem niemieckim

Właściwość sądu a sprawa spadkowa

Sprawa jest faktycznie trudna, ale z przedstawionego przez Panią opisu wynika, iż sądem właściwym jest sąd niemiecki. Kwestię jurysdykcji krajowej sąd zobowiązany jest wziąć pod uwagę w każdym stanie sprawy, a w razie stwierdzenia jej braku koniecznym jest odrzucenie wniosku. W przeciwnym razie przeprowadzone postępowanie dotknięte byłoby nieważnością (art. 1099 Kodeksu postępowania cywilnego).

Zastosowanie znajdzie w niniejszej sprawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, które zgodnie z jego art. 81 wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, a zatem wyłącza ono zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozporządzenie to znajdzie zastosowanie w niniejszej sprawie, gdyż zgodnie z art. 83 ust. 1 stosuje się je do dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 r.

Zobacz również: Zapewnienie spadkowe na piśmie

Zwykły pobyt w chwili śmieci

Przepisy jurysdykcyjne w sprawach spadkowych (art. 4, 7, 10 i 11 rozporządzenia nr 650/2012) są zamieszczone w rozdziale II rozporządzenia nr 650/2012. Podstawowy w tej mierze jest art. 4 rozporządzenia nr 650/2012, który określa tzw. jurysdykcję ogólną do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku. Jeżeli spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci w państwie członkowskim, sądy tego państwa mają jurysdykcję do orzekania w sprawie spadkowej. Jurysdykcja na podstawie art. 4 rozporządzenia nr 650/2012 została oparta na jednym łączniku, którym jest miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili jego śmierci. U podstaw takiego rozstrzygnięcia leżało przekonanie, że sprawy spadkowe wykazują ścisły związek z państwem, w którym spadkodawca miał zwykły pobyt w chwili śmierci.

Pobyt zwykły określa się jako miejsce ześrodkowania życiowych interesów osoby fizycznej miejsce, w którym znajduje się główne centrum egzystencji danej osoby, przy czym uwzględnienia wymagają okoliczności natury osobistej i zawodowej, a mniejsze znaczenie ma element czasu miejsce w którym znajduje się główny punkt więzi danej osoby i jej stosunków życiowych. Istotnych wskazówek dotyczących okoliczności, które wymagają uwzględnienia, dostarcza motyw 23 i 24 rozporządzenia nr 650/2012.

Unormowaniu jurysdykcji zawartemu w art. 4 rozporządzenia nr 650/2012 odpowiada art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 650/2012, który wyraża zasadę, że prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo państwa, w którym spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu (wyjątek przewiduje art. 21 ust. 2 rozporządzenia nr 650/2012). Prawo to odnosi się do dziedziczenia wszystkich składników majątku spadkowego, w tym do nieruchomości, niezależnie od tego, w którym państwie znajdują się lub są położone (zasada jednolitości statutu spadkowego) – tak J. C. w Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom IV: Postepowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), wyd. V.

Zobacz również: Przepisy spadkowe w Niemczech

Sąd ostatniego pobyty spadkodawców

Kwestii badania jurysdykcji dotyczy art. 15 rozporządzenia nr 650/2012. Jeżeli do sądu państwa członkowskiego zostanie wniesiona sprawa, co do której sąd ten nie ma jurysdykcji zgodnie z rozporządzeniem, sąd ten jest zobowiązany do stwierdzenia z urzędu braku jurysdykcji, czego następstwem jest postanowienie o odrzuceniu pozwu lub wniosku.

W przedmiotowej sprawie sąd polski władny jest wniosek odrzucić i przekazać sprawę do rozpoznania sądowi właściwemu miejscowo tj. sądowi ostatniego pobytu spadkodawców, czyli w Niemczech.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl