Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie po ciotce za opiekowanie się

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-04-07

Żona w spadku dostała mieszkanie po swojej ciotce. Był to wyraz wdzięczności krewnej za opiekowanie się nią przez żonę w ostatnich latach życia. Ciotka była samotna, nie żyją jej rodzice ani rodzeństwo, nie miała męża ani dzieci. Jedyni żyjący krewni to siostrzeńcy i bratankowie. Czy mają oni prawo do spadku lub zachowku? Żona nie wie, czy ostatecznie mieszkanie będzie jej. A jeśli tak, to czy jest możliwa sprzedaż spadku? Czy legalnie obecnie wynajmuje to mieszkanie? Czy mogłaby w spółdzielni zgłosić się jako nowy właściciel?

Pana żona na podstawie testamentu notarialnego odziedziczyła cały spadek po swojej ciotce.

Po uzyskaniu postanowienia sądu o stwierdzenia nabycia spadku Pana żona będzie mogła potwierdzić swoje prawa do spadku i zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Po wpisaniu do księgi wieczystej nieruchomości Pana żona będzie mogła dowolnie rozporządzać mieszkaniem, które wchodzi w skład spadku, np. ten spadek sprzedać, darować itp.

Rodzina zmarłej nie ma praw do spadku, ponieważ w grę wchodzi dziedziczenie testamentowe, a nie ustawowe, i zgodnie z ostatnią wolą zmarłej cały spadek dziedziczy Pana żona.

Darować mieszkanie innej osobie (lub dokonać sprzedaży spadku) Pana żona może w każdym czasie, jednakże nie wcześniej niż po oficjalnym ogłoszeniu i otwarciu testamentu w sądzie lub u notariusza.

Jeśli chodzi o odpłatne zbycie nieruchomości, to na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „źródłem przychodem jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

    – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany”.

Z powyższego wynika, że jeśli Pana żona odpłatnie pozbędzie się nieruchomości w ciągu 5 lat od daty jej nabycia, to będzie musiała liczyć się z zapłatą podatku.

Pana żona może sprzedać nieruchomość przed upływem 5 lat od daty jej nabycia, jeśli środki ze sprzedaży w ciągu 2 lat przeznaczy na inne cele mieszkaniowe. Art. 21 cytowanej ustawy:

„1. Wolne od podatku dochodowego są: dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

Co się tyczy zachowku na rzecz rodziny zmarłej, to krąg osób uprawnionych do zachowku reguluje art. 991 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo jego uzupełnienia.

Art. 992. Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni”.

Ustawodawca przewidział zamknięty katalog osób uprawnionych do zachowku. W tym kręgu nie znajduje się ani rodzeństwo, ani zstępni rodzeństwa osoby zmarłej, stąd też nie będzie im się należał zachowek.

Reasumując powyższe, Pana żona nie będzie musiała spłacać rodziny zmarłej, a więc nie ma potrzeby odrzucania spadku. Na wszelki wypadek dodam, że odrzucić spadek można w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy.

Co się tyczy wynajmu mieszkanie, to de facto Pana żona może wynajmować mieszkanie, nie czekając na postanowienie sądu, co wynika wprost z art. 922 Kodeksu cywilnego: „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”.

Jak najbardziej Pana żona może również udać się do spółdzielni mieszkaniowej, żeby zgłosić się jako nowa właścicielka mieszkania. Co się tyczy opłat za mieszkanie, to radziłabym te opłaty regulować na bieżącą, ponieważ i tak na Pana żonie będzie spoczywał obowiązek ich pokrycia, licząc od daty śmierci ciotki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Śmierć uczestnika postępowania spadkowego

Do spadku po babci powołany był jej mąż i dzieci (w tym moja mama). Rodzeństwo nie mogło dojść do porozumienia, a w trakcie spraw spadkowych doszło do...

Niechciany spadek

Moje pytanie dotyczy niechcianego spadku . Niedawno zmarł mój ojciec. Spadkobiercy to ja oraz dwoje dzieci ojca z drugiego małżeństwa (ja...

Koszty działu spadku

Ja i mój syn jesteśmy jedynymi spadkobiercami mojej żony. Zmarła nie pozostawiła testamentu. Przyjęliśmy spadek (złożyliśmy oświadczenie przed...

Majątek ze spadku

W 2008 r. zmarł mój tata. Z mamą i bratem odziedziczyliśmy po 1/3 majątku ze spadku , nie było działu spadku. Rok temu zmarła moja...

Zeznanie spadkowe

Niedawno zmarł nasz tata. Mama zmarła rok wcześniej. Teraz odnaleźliśmy testamenty rodziców. Mama swoją połowę oszczędności zapisała mi, a tata...

Czy jest konieczne przeprowadzenie postępowania podziału spadku?

Czy jest konieczne przeprowadzenie postępowania podziału spadku, jeżeli postanowieniem sądu na mocy testamentu zmarłej jedynym spadkobiorcą jest wnuk? Żyją...

Nabycie spadku po rodzicach a urząd skarbowy

Po śmierci rodziców dziedziczę pewną kwotę pieniędzy. Czy po zgłoszeniu nabycia spadku do urzędu skarbowego mogę spodziewać się jakiejś kontroli? Chodzi...

Spis inwentarza a wierzytelności zabezpieczone hipotecznie

Po śmierci męża przejęłam wraz z dziećmi drugą połowę warsztatu (połowa należała do mnie) z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Okazało się,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »