Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż spadku podstawą do wykazania dochodu w PIT-39

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2014-11-10

W 2012 roku sprzedałem dom, który otrzymałem w spadku w 2011 roku (w dziale spadku otrzymałem 10/15 jego wartości). Od 2004 roku byłem już właścicielem tego domu w wysokości 5/15 jego wartości. Czy zatem podstawą do wykazania dochodu w PIT-39 za 2012 rok może być tylko 10/15 wartości sprzedaży?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W podanej sytuacji, źródłem przychodu będzie zbycie w 2012 r. udziału 10/15 w prawie własności zabudowanej nieruchomości, nabytego przez Pana wskutek dziedziczenia w roku 2011, dokonane odpłatnie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Jak stanowią przepisy art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, zaś dzień otwarcia spadku to dzień śmierci spadkodawcy. Udział 5/15, który przypadł Panu w roku 2004, może być aktualnie odpłatnie zbyty bez żadnych konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem okres pięcioletniej „karencji” upłynął z dniem 13 grudnia 2009 r., tymczasem karencja dotycząca udziału 10/15 upływa dopiero z końcem 2016 r.

Jak stanowi przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., zwanej dalej „PDOF”), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w lit. a-c przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy (np. ruchomości – przyp. aut.) przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Podleganie obowiązkowi podatkowemu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości nie oznacza jeszcze, że wystąpi konieczność zapłaty podatku. Może Pan bowiem rozważyć, na ile pozwalają na to okoliczności, skorzystanie ze zwolnienia podatkowego, przeznaczając cały osiągniętych przychód ze sprzedaży, przypadający na 10/15 udziału, na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131) PDOF, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Ustawa podatkowa definiuje bardzo szeroko pojęcie „własnych celów mieszkaniowych” w art. 21 ust. 25 PDOF, objętość tego przepisu nie pozwala w tym miejscu na jego pełne zacytowanie. Realizację celów mieszkaniowych stanowi nabycie np. prawa odrębnej własności lokalu czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Podkreślenia wymaga fakt, że orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych stoi na jednolitym stanowisku, iż podatnik może mieć już zaspokojone własne potrzeby mieszkaniowe, a mimo to nadal zachowuje prawo do skorzystania ze zwolnienia opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131) PDOF. Co ważne, aby skorzystać ze zwolnienia podatnik musi stać się właścicielem lub współwłaścicielem nabytej nieruchomości, ponosząc wydatki na nabycie m.in. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu. Nieruchomość może być położona zarówno na terenie Polski, jak i na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dodatkowo Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zwracam uwagę na treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 2012 r. (sygn. akt I SA/Łd 1639/11), w świetle którego „wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jednak nie w celu zamieszkiwania w tym lokalu, lecz w celu odsprzedaży go z zyskiem lub też w celu wynajmowania go i uzyskiwania z tego tytułu przychodu z najmu, nie spełnia warunku zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim wypadku celem działania podatnika nie jest dążenie do spełnienia, zrealizowania potrzeby mieszkaniowej, ale dążenie do osiągnięcia zysku. Nabywane mieszkanie jest środkiem do jego osiągnięcia”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przyjęcie spadku po ojczymie matki a podatek

Mój ojczym w testamencie powołał do spadku moje dzieci. Ojczym nie przysposobił mnie, czy więc moje dzieci będą musiały zapłacić podatek od spadku,...

 

Brak zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego

Przebywam od kilku lat w USA, rozliczam się tu z podatków. Dwa lata temu zmarł mój ojciec, pozostawiając testament, w którym przekazał mi...

 

Spadek piętrowy i rozliczenie z urzędem skarbowym

1. Jakie mogą być konsekwencje prawne przeoczenia jakiegoś składnika spadku w rozliczeniu z urzędem skarbowym w późniejszym zarządzaniu...

 

Jak uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku?

Żona otrzymała spadek w skład którego wchodzi nieruchomość. Chcielibyśmy sprzedać tę nieruchomość i przeznaczyć wszystkie środki na...

 

Dziedziczenie mieszkania własnościowego po rodzicach

Moje pytanie dotyczy dziedziczenia mieszkania własnościowego po rodzicach, a konkretnie podatku od tego dziedziczenia. Rodzice spisali już odręczne...

 

Podatek a trudności w określeniu masy spadkowej

Pytanie dotyczy zalęgłego podatku od spadku, opiszę sytuację: Otrzymałam nieruchomość na mocy darowizny w 1968 r., ślub odbył się rok później,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »