Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin zgłoszenia spadku do US

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-06-14

Nabyłem w 2010 r. spadek po dziadku (nieruchomość o wartości 132 000 zł). Sąd stwierdził nabycie spadku na podstawie testamentu notarialnego. Nie zgłosiłem spadku do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy. Teraz US wzywa mnie do złożenia wyjaśnień. Jakie konsekwencje ponosi osoba, która nie dochowała terminu zgłoszenia spadku do US? Co robić?

 

Pisze Pan, że nie zgłosił Pan nabycia spadku do US w terminie 6 miesięcy. Urząd wzywa teraz do złożenia wyjaśnień.

W tym momencie w zasadzie już nic konstruktywnego nie da się zrobić.

Terminu, o którym mowa, nie można przywrócić, jest to termin prawa materialnego, a nie procesowego.

Jedyna szansa, którą pozostawia ustawodawca, na niepłacenie podatku, gdy w terminie zgłoszenia nie dokonano, dotyczy tych podatników, którzy o nabyciu nie wiedzieli.

Zgodnie z art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie m.in. 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Zakładam jednak, iż w Pana przypadku nie ma to miejsca.

Zgodnie z art. 4a ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku niespełnienia warunków do zastosowania zwolnienia (tj. m.in. niezłożenia w terminie zgłoszenia do US) nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zatem opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł, a podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad ww. kwotę wolną od podatku i w Pana przypadku wyniesie 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Podstawę opodatkowania, zgodnie z ww. ustawą, stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.

Oprócz powyższego może Pan zostać ukarany (najprawdopodobniej) grzywną z Kodeksu karnego skarbowego za nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu, podstawy opodatkowania i niezłożenie deklaracji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Słyszałem, że odziedziczoną nieruchomość najlepiej sprzedać do 6 miesięcy od śmierci spadkodawczyni, bo wtedy nie płaci...

Wezwanie do zapłaty podatku od spadku

Moja mama w tym roku na prośbę siostry wzięła udział w sprawie spadkowej po ojcu, który zmarł 13 lat temu. U notariusza cały spadek (dom) został przepisany...

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania a podatek

Razem z dwoma siostrami odziedziczyłam po rodzicach lokal, w którym mieszkali (mama zmarła rok temu, ojciec – dwa lata temu). W 2013 r. zgodnie z...

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

W trakcie trwania małżeństwa nabyliśmy wraz z żoną mieszkanie. Moja żona zmarła kilkanaście lat temu. Nie wstąpiłem ponownie w związek małżeński....

Uniknięcie płacenia podatku spadkowego

Mój ojciec zmarł w 2005 r., nie przeprowadzaliśmy sprawy spadkowej. Obecnie mama chce uzyskać odszkodowanie za zabranie części działki na ekrany...

Postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku

Ojciec zmarł 4.04.2003 r. Sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydano w marcu 2008 r. (szczegóły w załączniku). Cały majątek...

Brak zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego

Przebywam od kilku lat w USA, rozliczam się tu z podatków. Dwa lata temu zmarł mój ojciec, pozostawiając testament, w którym przekazał mi...

Ulga mieszkaniowa a podatek od spadku

Małżonka zmarłego nie złożyła w terminie 6 miesięcy zeznania SD-Z2 uprawniającego do zwolnienia z podatku od spadków. Dziedziczy udział...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »