Kategoria: Testament

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament notarialny – najpewniejsze rozwiązanie

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-04-27

Moja żona, wraz ze swoim rodzeństwem (siostra i brat) jest współwłaścicielem mieszkania własnościowego po zmarłych rodzicach. Trzy lata temu, gdy żona dowiedziała się, że ma raka, postanowiła zabezpieczyć mnie na wypadek swojej śmierci i sporządziła testament w formie aktu notarialnego. W tym dokumencie wskazała, że po jej śmierci ja dziedziczę wszystko, co do niej należy. Podobno akt notarialny trzeba uprawomocnić, jak się to załatwia? Czy mogę być pewny, że ten dokument zachowa ważność?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo państwa odpowiedzi na zadane pytania bardzo mi pomogły dziękuję za fachową pomoc pozdrawiam.
Adam, technik budowlany, 37 lat
Szybkość i jasność udzielonej porady
Henryk, 69 lat, Emeryt
Dziękuję bardzo za pomoc
Justyna, 40 lat
Jestem bardzo zadowolona, że sięgnęłam po tę formę pomocy, po prostu ceny w tradycyjnych kancelariach są nie do przyjęcia, a czasem potrzeba zwykłej podstawowej prawmiczej wiedzy, rozmowy wyjaśniającej. Polecam
Anna
Bardzo sprawna, szybka i kompetentna usługa prawna, która spełniła moje oczekiwania. W przyszłości z pewnością skorzystam znowu i polecę Państwa adres innym. 
Piotr, lekarz, 67 lat
Dziękuję bardzo za opracowanie umowy współpracy. Zawiera newralgiczne zapisy, które wg mnie jednoznacznie różnią się od umowy o pracę. Myślę, że instytucje kontrolne również będą miały takie zdanie. W przyszłości, po kontroli napiszę czy rzeczywiście tak się stało. Będę przyszłościowo korzystała z Państwa usług, a także polecę znajomym, którzy będą mieli taką potrzebę
Barbara
Doskonała i kompetentna obsługa prawna. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące, poparte odpowiednimi odniesieniami do aktów prawnych. Bardzo szybka odpowiedz na dodatkowe, uzupełniające pytania.
Katarzyna, Informatyk, wykładowca akademicki, 46 lat
Dziękuję. Porada mi bardzo pomogła
Andrzej, elektronik, 50 lat
Profesjonalizm, rzetelność, zaangażowanie, cierpliwość (dot. dodatkowych pytań :) ), wyczerpujące odpowiedzi poparte przepisami prawa, wycena konkurencyjna :) Jestem bardzo zadowolona.
Jolanta, pracownik biurowy, 60 lat
Bardzo precyzyjna i wyczerpująca odpowiedz która mi bardzo pomogła. Dziękuję
Michał, 54 lata
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedż.
Jolanta
Z usługi skorzystałam po raz kolejny. Uczciwe, wnikliwe i miłe podejście do problemu nieznanej osoby, z którą nie ma się bezpośredniego kontaktu. Serdecznie dziękuję
Elżbieta, 65 lat, technik technolog żywienia
Bardzo szybko i w sposób jasny otrzymałam odpowiedz. 
 
Agata
Po raz kolejny korzystam z Państwa pomocy, za pierwszym razem efekt był pozytywny, myślę że teraz również.
Ewa, 56 lat, ekonomistka
Dziękuję za pomoc. Pomogliście mi Państwo i rozwialiście wątpliwości.
Iza
Krótki czas oczekiwania na odpowiedź
Joanna
Wyczerpująca i jasna odpowiedź
Mariusz, 60 lat
Bardzo merytoryczna opinia . Bardzo dla mnie pomocna.
Jolanta, nauczycielka, 55 lat
Szybkość i rzetelność odpowiedzi.
Marta
Szybko i bardzo przystępnie wyjaśnione moje wątpliwości. Dużym plusem jest zadanie dodatkowego pytania w przedmiotowej sprawie. Polecam i w przyszłości gdy tylko będę miał problem skorzystam ponownie.
Robert, 47 lat
Witam. Uzyskałam wyczerpującą odpowiedź na zadane pytanie poparte przykładami i możliwościami rozwiązania sprawy. Odpowiedź mnie w zupełności usatysfakcjonowała. 
Edyta, 40 lat
Dziękuje za pomoc jestem uradowany państwa opiniami Było szybko ! 
Sławomir, technik, 50 lat
Szybka sprawna pomoc w dziedzinie prawa spadkowego.
Cecylia, 54 lata
Konkretnie, rzeczowo i na temat
Tomasz, chemik, 46 lat
Dziękuję, b. fachowa i wyczerpująca odpowiedz nie rozczarowałam się obsługą choć miałam wątpliwości.
Katarzyna, 40 lat
500% OK!!!
Rafał
 Możliwość uzyskania rzetelnej informacji z domu
Krzysztof, 54 lata
Szybki kontakt z prawnikiem, rzeczowa porada, ludzkie podejście do sprawy. Tacy powinni być prawnicy.
Krzysztof
Jestem bardzo zadowolona z pomocy pana Janusza Polanowskiego której mi udzielił wyczerpującej odpowiedzi.Polecam wszystkim
Wiola
Jak zwykle szybko i rzetelnie.
Joanna

Nie wspomina Pan, czy mieszkanie jest obecnie zamieszkiwane oraz czy był przeprowadzany dział spadku i zniesienie współwłasności, stąd przyjmuję, że po śmierci rodziców Pana żony nic w tym zakresie nie zostało robione.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że zgodnie z art. 950 Kodeksu cywilnego (K.c.) – testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Zatem przepis ten przewiduje możliwość sporządzenia testamentu zwykłego w formie aktu notarialnego. Przepis ten nie precyzuje jednak żadnych szczegółowych wymagań co do jego treści ani wymagań formalnych. W rezultacie do tej formy testamentu stosować należy przepisy ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w zakresie, w jakim odnoszą się do aktu notarialnego. Chodzi tu zwłaszcza o art. 79-95 Prawa o notariacie.

Testament notarialny zostaje sporządzony w języku polskim. Na żądanie strony notariusz, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego, może jednak dodatkowo sporządzić go w języku obcym (art. 2 § 3 Prawa o notariacie). Jeżeli osoba biorąca udział w czynności nie zna języka polskiego i do czynności nie jest dołączony przekład na inny znany tej osobie język, notariusz powinien przetłumaczyć akt osobiście lub przy pomocy tłumacza (art. 87 § 1 pkt 1 Prawa o notariacie).

Sporządzenie testamentu notarialnego może nastąpić nie tylko w kancelarii notarialnej, lecz także – jeżeli uzasadniają to szczególne okoliczności – poza nią (por. art. 3 Prawa o notariacie).

W literaturze brak zgodności co do tego, czy każde naruszenie przepisów Prawa o notariacie, mających zastosowanie do testamentu notarialnego, powoduje jego nieważność. Część przedstawicieli nauki prawa opowiada się za zróżnicowaniem naruszeń na takie, których zaistnienie skutkuje nieważnością testamentu, oraz na takie, które ze względu na niewielką wagę pozostają bez wpływu na jego ważność. Do pierwszej grupy zalicza się m.in. uchybienie obowiązkowi odczytania aktu (art. 94 § 1 zd. 1 Prawa o notariacie), brak daty (art. 92 § 1 pkt 1 Prawa o notariacie) czy też brak podpisu notariusza (art. 92 § 1 pkt 9 Prawa o notariacie). Do drugiej zaś na przykład ustalenie tożsamości w sposób sprzeczny z art. 85 § 2 Prawa o notariacie lub uchybienie w odczytaniu załączników do aktu notarialnego (art. 94 § 1 zd. 3 Prawa o notariacie). Zwolennicy poglądu przeciwnego uważają natomiast, że każde naruszenie Prawa o notariacie powinno skutkować nieważnością testamentu (por. S. Wójcik, F. Zoll, w: System P.P., t. 10, 2009, s. 306-307). Przedstawiony problem nie został jeszcze w sposób jednoznaczny rozstrzygnięty w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Ponadto notariusz nie może sporządzić testamentu w formie aktu notarialnego dla: samego siebie, swego małżonka, swych krewnych lub powinowatych w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia włącznie, osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub będących w bliskim z nim stosunku (art. 84 § 1 Prawa o notariacie). Wyłączenie to dotyczy również zastępcy notariusza (art. 84 § 2 Prawa o notariacie). Trwa ono dalej po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli (art. 84 § 3 Prawa o notariacie). Naruszenie zakazu z art. 84 Prawa o notariacie skutkuje nieważnością testamentu.

Wskazać warto, że testament sporządzony w formie aktu notarialnego ma charakter dokumentu urzędowego (art. 2 § 2 Pr.not.). Na równi z innymi dokumentami publicznymi stanowi więc dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone (art. 244 K.p.c.). Z domniemania prawdziwości nie korzysta jednak zapisane w akcie notarialnym oświadczenie testatora co do stanu jego władz umysłowych i świadomości w chwili sporządzania testamentu.

Należy zauważyć, że testament notarialny stanowi dla spadkodawcy prawdopodobnie najkorzystniejszą formę wyrażenia ostatniej woli. Ze względu na obecność notariusza niebezpieczeństwo sporządzenia testamentu nieważnego lub zawierającego nieprecyzyjne postanowienia jest minimalne. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne (art. 80 § 2 Prawa o notariacie). Notariusz obowiązany jest także udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej (art. 80 § 3 Prawa o notariacie).

Ze względu na trudność obalenia testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego, a także ograniczoną możliwość jego sfałszowania, zniszczenia lub ukrycia, najpełniej zabezpiecza on realizację rzeczywistej woli spadkodawcy.

Spadkodawca otrzymuje jedynie wypis aktu notarialnego obejmującego testament notarialny. Ma on jednak moc prawną oryginału (art. 109 Prawa o notariacie). Oryginał przechowywany jest przez notariusza przez 10 lat od chwili jego sporządzenia, a następnie zostaje przekazany na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego (art. 90 § 1 Prawa o notariacie).

Tak więc, jak Pan widzi testament notarialny Pana żony jest skuteczny bez konieczności dopełniania przez Pana jakichkolwiek czynności. Jednak okoliczność, że testament został sporządzony w formie aktu notarialnego, nie stoi na przeszkodzie udowadnianiu jego nieważności, przewidzianej w przepisie art. 945 K.c. (postanowienie SN z 25 czerwca 1985 r., III CRN 181/85, Lexis.pl nr 320960). Sama jednak forma aktu notarialnego znacznie zmniejsza skuteczność takiego żądania.

Zgodnie z art. 646 Kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza.

§ 2. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.

Dopiero mając odpis testamentu, w momencie śmierci Pana żony, powinien Pan złożyć ten testament w sądzie spadku (sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część). Przewidziany w art. 646 K.p.c. obowiązek złożenia testamentu w sądzie spadku dotyczy również notariusza i obejmuje każdy testament, także testament odwołany (uchwała SN z 25 czerwca 2003 r., III CZP 14/2003, LexisNexis nr 361580, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 106).

Reasumując, obecnie, po sporządzeniu przez żonę testamentu – nie musi Pan nigdzie go zgłaszać ani uprawomocnić. Resztę czynności dokonuje już notariusz. Jeżeli ma Pan wątpliwości, proszę udać się do notariusza sporządzającego akt notarialny.

Proszę dokładnie sprawdzić swój testament. Po śmierci Pana żony wnosi Pan do sądu spadku wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Pana żonie, dołączając kopię testamentu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podstawy do podważenia testamentu sporządzonego własnoręcznie

Czy można podważyć testament sporządzony własnoręcznie? Otóż sporządziłem taki testament i chciałbym wiedzieć, czy moja żona będzie mogła podważyć tenże testament. Majątek zapisałem moim dzieciom. Czy użyte w testamencie słowa „zapisuję moim dzieciom” (zamiast „powołuję do spadku”) mogą stanowić podstawę do podważenia testamentu?

Babcia zostawiła 2 testamenty, jak je ogłosić?

Trzy lata temu zmarła moja babcia, która była wdową; jej mąż, mój dziadek zmarł w 1997 r., po jego śmierci przeprowadzono postępowanie spadkowe. Dziadkowie mieli dwie córki: ciotkę – zamężną i bezdzietną, oraz moją mamę – obecnie wdowa z trojgiem dorosłych dzieci. Nie wiemy, jak ogłosić ostatnią wolę babci, ponieważ sporządziła 2 testamenty. W pierwszym (2000 r.) osobami powołanymi do spadku są mama i mój tata. Testament został sporządzony w urzędzie miejskim przed burmistrzem. W drugim (2010 r.) osobą powołaną do spadku jest tylko moja mama, a drugą córkę babcia wydziedziczyła. Ten testament sporządził notariusz. W jaki sposób ogłosić testamenty? Spadkiem jest nieruchomość – dom. Wspólnie z matką i rodzeństwem ustaliliśmy, że dom przypadnie mnie. Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe, aby tak się stało? Żadne z nas, wnuków nie założyło jeszcze rodziny, nie mamy dzieci. Postępowanie spadkowe po naszym ojcu zostało przeprowadzone. Czy jeśli matka i moje rodzeństwo odrzucą spadek, a ja go przyjmę, dom będzie należał do mnie? Czy powinnam się obawiać roszczeń ze strony ciotki?

Testament po sąsiedzie

Opiekowałem się sąsiadem którego żona zmarła w 2006 roku, a syn bezdzietny rozwodnik zmarł w 2009 roku, innych dzieci nie miał. Sąsiad zmarł parę dni temu, zostawiając mi notarialnie sporządzony testament, w którym zapisuje mi całość spadku. O żadnej innej rodzinie nic mi nie wiadomo, nikt z rodziny nigdy nie pojawiał się nawet na pogrzebach, więc wnioskuję, że nikogo już nie ma, ale pewności też nie mam. Jak przeprowadzić taką sprawę spadkową? Czy poszukiwania krewnych będą trwały latami? Chciałbym zrobić remont mieszkania, ale nie wiem, czy mogę, bo to zmieni jego wartość.

Jakich formalności należy dopełnić po śmierci rodzica?

Jakich formalności należy dopełnić po śmierci rodzica? Przed miesiącem zmarła moja mama i nie wiem, jak po kolei wszystko załatwić. Po mamie zostało mieszkanie warte ok. 30 tys. zł. Mama była wdową, dziedziczę ja i moja siostra. Mama zostawiła testament sporządzony u notariusza, powołując jako spadkobiercę do całego spadku mnie. Z siostrą chcemy sprzedać mieszkanie, ale ona mieszka za granicą i będzie jej trudno przyjechać. Czy może udzielić mi pełnomocnictwa w sprawie ewentualnej sprzedaży mieszkania?

Drugie małżeństwo z Anglikiem – jak zabezpieczyć jedyne dziecko?

Mieszkam w Anglii i za 4 miesiące wychodzę ponownie za mąż za Anglika. Mam jedynego syna, a cały mój majątek to mieszkanie w Polsce. Rok temu sporządziłam testament podpisany u notariusza, w którym cały majątek przekazuję synowi. Gdybym po zawarciu związku małżeńskiego umarła pierwsza, czy mąż Anglik dziedziczy wszystko? Czy ma prawo spieniężyć moje mieszkanie, sprzedać i podzielić pieniądze miedzy swoje dzieci z pierwszego małżeństwa, wyłączając z tego mojego rodzonego syna? Czy ten testament traci ważność z chwilą zawarcia małżeństwa z Anglikiem? Jeśli tak, to co powinnam zrobić, aby zabezpieczyć moje jedyne dziecko?

Spadek od obcej osoby

Niespokrewniona ze mną osoba w testamencie zapisała mi swój majątek, nie miała dzieci ani żony. Rodzice i rodzeństwo tej osoby już nie żyją. Jedynymi osobami z rodziny są: bratanica i jej dzieci. Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, który mam złożyć do sądu, mam wskazywać bratanicę spadkodawcy jako uczestnika sprawy? Czy należy się jej zachowek? Czy do sądu mam składać oryginał testamentu? Jakie jeszcze dokumenty mam dostarczyć?

Jak przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku?

Mój zmarły mąż pozostawił testament, w którym jedynym spadkobiercą jestem ja (żona). Rodzice i rodzeństwo męża nie żyją. Nie mieliśmy dzieci. Jedynym krewnym męża jest syn jego nieżyjącego brata. Jak przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku (lepiej w sądzie czy u notariusza)? Czy bratanek męża coś dziedziczy?

W jakiej formie przekazać nieruchomość siostrzenicy?

Ciocia, siostra mojej mamy, jest od kilku lat wdową, nie posiada dzieci. Przeprowadziła postępowanie spadkowe po mężu i teraz zdecydowała się przepisać mi dom z działką. Jak to najlepiej zrobić, abym w przeszłości nie musiała przeprowadzać postępowania spadkowego z udziałem mojego kuzynostwa? Jaka forma byłaby dla nas najkorzystniejsza – przekazanie w testamencie czy w formie darowizny albo dożywocia? Nadmienię, że od 10 lat stale pomagam cioci i odwiedzam co drugi weekend, zastępując jej opiekunkę.Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »