Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament rodziców

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-02-02

Rodzice sporządzili testament na mnie. Jestem mężatka, mam wspólnotę majątkową z mężem, ale relacja nie jest dobra. Czy muszę mieć rozdzielność majątkową, żeby mąż nie miał prawa do tego testamentu, czy rodzice mogliby w tym testamencie uwzględnić jakąś klauzulę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Proszę się niczego nie obawiać. Zapisany na Pani rzecz w testamencie spadek po śmierci rodziców w całości trafi do Pani majątku osobistego i będzie tylko i wyłącznie Pani własnością. Nie trzeba zawierać w tekście testamentu żadnych dodatkowych klauzul.

Proszę mieć na uwadze, że majątek małżonków składa się z dwóch części: majątku wspólnego, do którego prawa mają obydwoje małżonkowie oraz majątek odrębny (osobisty) każdego z małżonków, który należy tylko i wyłącznie do tego konkretnego małżonka.

Zgodnie z art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)”.

Natomiast w myśl art. 33 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,  

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Jak zatem Pani widzi, majątek przekazany na Pani rzecz w testamencie trafi tylko i wyłącznie do Pani majątku osobistego, a Pani mąż nie będzie miał do niego żadnych praw. Aby stał on się współwłaścicielem tego majątku, musiałby zostać powołany do dziedziczenia w testamencie przez Pani rodziców razem z Panią. Tak więc rodzice nie muszą nic więcej robić ponad to, aby nie powoływać w testamencie do spadku Pani męża. Jeżeli tylko Pani zostanie wskazana w testamencie jako jedyny spadkobierca, to spadek z mocy prawa trafi do Pani majątku osobistego.

Na marginesie wskazuję również, że rodzice muszą na wypadek swojej śmierci sporządzić dwa odrębne testamenty przez każdego z nich z osobna, w których wskażą Panią jako spadkobierczynię. Jeden testament sporządzony przez dwie osoby jest bowiem w świetle prawa nieważny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Majątek w spadku dla jednej osoby a nieważność testamentu

Mój ojciec przekazał w testamencie cały majątek swojej drugiej żonie. W testamencie nie ma żadnych zapisów o darowiźnie, czy zachowku dla...

 

Testament czy darowizna, jak przekazać majątek dzieciom

Piszę w imieniu moich rodziców, którzy chcieliby swój majątek wspólny (nie mieli rozdzielności majątkowej) podzielić na dwie dorosłe córki, czyli...

 

Testament w trakcie sprawy rozwodowej

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Mam wspólność majątkową z żoną. Chcę sporządzić testament, w którym jedynym moim spadkobiercą będzie...

 

Czy przez błąd w imieniu spadkobiercy spadek może przepaść?

Mojej mamie na chrzcie dano imię Agata, a w urzędzie zapisano Anna. We wszystkich dokumentach figuruje jako Anna, ale rodzina i znajomi zwracają...

 

Manipulowanie chorym człowiekiem i testament, który krzywdzi dzieci?

Proszę o przedstawienie szans na obalenie testamentu mojego zmarłego partnera, który jest krzywdzący dla dzieci i dla mnie również. Mój partner...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »