Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament sporządzony przed kierownikiem USC

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-11-23

Protokół z oświadczenia ostatniej woli przez spadkodawcę został sporządzony przed kierownikiem USC w 2007 r., spadkodawczyni zmarła 17.11.2014 r. Spadkobierczyni nie miała żadnej rodziny, spadkobierczyni jest obcą osobą. Chcę wnieść wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Kogo mam wskazać jako uczestnika, skoro zmarła nie miała żadnej rodziny ? Czy ten testament jest jeszcze ważny? Jeśli nie, to czy mogę wnieść do sądu o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na jego podstawie? Czy można stwierdzić, jakie ma szanse powodzenia taki wniosek?

W pierwszej kolejności odniosę się do ważności testamentu. Sporządzenie testamentu alograficznego (urzędowego) następuje w taki sposób, że spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją wolę ustnie, w obecności osoby urzędowej, czyli np. burmistrza, starosty, kierownika urzędu stanu cywilnego czy marszałka województwa. Oświadczenie to spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Następnie protokół zostaje spadkodawcy odczytany, co również następuje w obecności świadków i podpisany przez spadkodawcę, świadków i osobę urzędową. Pamiętać należy o tym, że w sytuacji gdy spadkodawca protokołu podpisać nie może, należy to w tym dokumencie odnotować, podając przyczynę braku podpisu.

Postępowanie spadkowe można przeprowadzić w każdym czasie, niezależnie od tego ile czasu minęło od śmierci spadkodawcy. Tak więc proszę się nie martwić, prawo do dziedziczenia na podstawie testamentu nie przedawnia się i może Pani w każdym czasie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Sądem właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może wnieść nie tylko spadkobierca, lecz także każda osoba, która ma w tym interes prawny. We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy podać:

 • oznaczenie właściwego wydziału cywilnego sądu rejonowego, do którego wniosek jest kierowany;
 • imię i nazwisko oraz dokładny adres wnioskodawcy;
 • wykaz uczestników postępowania, przez których rozumiemy wszystkie osoby powołane do dziedziczenia na mocy testamentu i ustawy, wraz z ich dokładnymi adresami zamieszkania;
 • tytuł: „Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po [imię i nazwisko zmarłej]”;
 • w głównej części wniosku – dane spadkodawcy (imię i nazwisko, data śmierci, ostatnie miejsce zamieszkania, stan cywilny) oraz informację o tym, czy istnieje testament, wymienić spadkobierców.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet i mężczyzn zamężnych;
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane);
 • testament.

We wniosku powinna Pani wskazać wszystkich potencjalnych spadkobierców (osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi). Jeśli chodzi o wskazanie potencjalnych spadkobierców ustawowych, powinni to być: małżonek spadkodawcy, dzieci; w razie gdy nie ma dzieci – wnukowie; w razie gdy nie ma dzieci ani wnuków – rodzice i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni), dziadkowie (ich zstępni).

Jeśli nie zna Pani wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi, nie należy się tym martwić. Sąd odbierze bowiem od każdego z tych, których Pani wskaże, tzw. zapewnienie spadkowe. Powinni oni wymienić w nim wszystkie znane im inne osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy.

Wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku powinny być przedłożone akty bądź odpisy aktów urodzenia wszystkich osób wchodzących w rachubę jako spadkobiercy ustawowi, ewentualnie akty małżeństwa.

Jeżeli urząd stanu cywilnego nie będzie chciał wydać Pani stosownych aktów, to wówczas wniosek należy złożyć bez nich. Sąd wezwie Panią do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez dołączenie aktu urodzenia (lub małżeństwa) spadkobierców. Jeżeli przedłoży Pani w urzędzie stanu cywilnego takie wezwanie z sądu, wówczas wyda on Pani żądany przez sąd akt (akty).

W czasie postępowania sądowego sąd również ma uprawnienie, by zwrócić się do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego o taki akt urodzenia czy małżeństwa.

Jeżeli któraś z osób nie chce udostępnić adresu zamieszkania, sąd być może uzyska dane o adresie tej osoby od pozostałych uczestników, których przesłucha na rozprawie. Następnie może rozprawę odroczyć, by wezwać tego uczestnika, którego adres został podany sądowi.

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść opłatę. Opłata ta jest stała i wynosi 50 zł.

Jeżeli Pani w ogóle nie zna żadnych spadkobierców, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z wnioskiem o wezwanie potencjalnych spadkobierców (ustawowych) przez ogłoszenie (art. 672 Kodeksu postępowania cywilnego). Ogłoszenie powinno zawierać (tym zajmuje się już sąd; art. 673):

 • imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy;
 • datę śmierci spadkodawcy;
 • wskazanie majątku pozostałego po spadkodawcy;
 • wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ogłoszenie powinno być umieszczone w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podane publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy na tym obszarze, w sposób w tym miejscu przyjęty. Jeśli wartość spadku jest nieznaczna, sąd może zaniechać umieszczenia ogłoszenia w piśmie (art. 674 – jest to często stosowane, jeśli w spadku nie ma jakiś szczególnie wartościowych przedmiotów, gdyż ogłoszenie w prasie kosztuje).

Po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia sąd wyznaczy w celu rozpoznania zgłoszonych żądań rozprawę, na którą wezwie także osoby, które zgłosiły żądanie i podały miejsce zamieszkania. Natomiast jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosi nabycia spadku albo zgłosiwszy je, nie udowodni go na rozprawie, sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane (art. 676).

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone, kto i w jakim udziale dziedziczy spadek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

Zmarła ciotka, która na podstawie testamentu powołała do spadku moją żonę. Ciotka nie była zamężna i nie miała dzieci. Co należy zrobić, aby sąd...

Dziedziczenie z testamentu a konieczność odszukania dzieci ojczyma

Mama zapisała mi w testamencie mieszkanie, którego współwłaścicielem był jej drugi mąż. On też napisał testament i swoją część zapisał na mnie. Mama...

Dziedziczenie z testamentu a konieczność odszukania dzieci ojczyma

Mama zapisała mi w testamencie mieszkanie, którego współwłaścicielem był jej drugi mąż. On też napisał testament i swoją część zapisał na...

Jak potwierdzić prawnie ustalenia na wypadek śmierci?

Moja siostra posiada działkę budowlaną, na której jest budowany hotel, kilka samochodów zarejestrowanych na firmę oraz na siebie, a także dom. Jest...

Zabezpieczenie małżonka na wypadek śmierci

Mam drugiego męża, nie mamy wspólnych dzieci, ale z poprzedniego małżeństwa ja mam dwie córki. Przysługuje mi spółdzielcze własnościowe prawo do...

Kłamstwo w sprawie testamentu

W połowie 2014 r. zmarła moja ciotka. W 2008 r. sporządziła notarialny testament, w którym zapisała mi swój dom. Na sprawę spadkową przybył...

Jak uniknąć złych decyzji chorej mamy?

Po zmarłym tacie został testament notarialny – przekazuje swój majątek jednej córce, pozostałe dzieci wydziedzicza. Mama żyje, ale jest osobą chorą...

Testament po sąsiedzie

Opiekowałem się sąsiadem którego żona zmarła w 2006 roku, a syn bezdzietny rozwodnik zmarł w 2009 roku, innych dzieci nie miał. Sąsiad...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »