Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchylenie stwierdzenia nabycia spadku

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2013-04-25

Mój mąż zmarł kilkanaście lat temu, a jego wujek w ubiegłym roku. Ponieważ po wujku powinien dziedziczyć mąż, w jego miejsce wstąpił nasz syn. Mój mąż miał nieślubną córkę, której nie wskazałam do dziedziczenia, bo nie wiedziałam o jej istnieniu. Chcieliśmy z synem sprzedać odziedziczoną nieruchomość, ale podczas wizyty u notariusza dowiedzieliśmy się, że trzeba uchylić stwierdzenie nabycia spadku. Czy to prawda? Jak wygląda taka procedura?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji musi Pani rzeczywiście przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłym mężu raz jeszcze. Ponieważ doszło już raz do nabycia spadku po zmarłym, nie może Pani po prostu złożyć w sądzie wniosku o nabycie spadku, musi Pani uruchomić procedurę „naprawczą”.

W tym celu należy zastosować instytucję przewidzianą w art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), czyli złożenie wniosku o uchylenie stwierdzenia nabycia spadku. Artykuł ten mówi:

„§ 1. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

§ 2. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.

§ 3. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz do stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego”.

Oznacza to, że do wyprostowania zaistniałej sytuacji wystarczające będzie złożenie przez Panią lub Pani syna wniosku do sądu o zmianę wydanego wcześniej postanowienia o nabyciu spadku. Ten, kto był uczestnikiem pierwotnego postępowania spadkowego, może wystąpić z wnioskiem jedynie w terminie jednego roku od dnia, w którym uzyskał możność wskazania podstawy uzasadniającej dokonanie zmiany postanowienia, jeżeli nie mógł jej powołać w trakcie postępowania spadkowego (uchwała Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 1982 r., III CZP 15/82). W Państwa przypadku będzie to rok liczony od dnia, gdy dowiedzieli się Państwo o istnieniu drugiego dziecka. Uchybienie terminowi albo zaniechanie wskazania podstawy uzasadniającej zmianę lub przyczyn niepozwalających przedstawić jej w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku prowadzi do oddalenia wniosku. Ograniczenie czasowe nie ma zastosowania w przypadku, gdy wniosek o zmianę składać będzie córka Pani męża, która w postępowaniu spadkowym nie brała udziału.

Zgodnie z art. 628 K.p.c. sądem właściwym do złożenia wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jest zawsze sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, tj. męża. Oznacza to, że właściwy będzie ten sam sąd, który wydał postanowienie spadkowe, które chce Pani zmienić. Wniosek ten zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych podlega opłacie stałej w kwocie 50 zł, którą to uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku.

Procedura ta będzie mieć także zastosowanie, jeżeli nabycie spadku nastąpiło poprzez poświadczenie dziedziczenia u notariusza. Wynika to z tego, że akt poświadczenia dziedziczenia nie może być zmieniony lub korygowany w drodze wydania kolejnego, „poprawionego” aktu. Właściwe jest wyłącznie wzruszenie aktu przez zastosowanie art. 679 K.p.c.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dziedziczenie gruntów rolnych

Wiem, że nie mając wykształcenia rolniczego, nie mogę dziedziczyć gruntów rolnych , których jestem jedynym spadkobiercą ....

 

Kto będzie powołany do dziedziczenia spadku?

Kto będzie powołany do dziedziczenia spadku? Mój mąż ma brata i siostrę. Brat, mąż i ja mieszkamy w Anglii, zaś siostra w Polsce na tzw....

 

Wystąpienie do sądu o stwierdzenie nabycia spadku

Kilka lat temu zmarł mój ojciec. Po jego śmierci uzyskaliśmy z sądu stwierdzenie o nabyciu spadku w postaci części mieszkania (ja, moja mama i...

 

Nabycie spadku po zmarłej matce

Rodzina wniosła sprawę do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej matce, która nie zostawiła testamentu. Każdy z pięciu spadkobierców otrzymał 1/5...

 

Spadek po wdowcu który nie miał dzieci

Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda procedura nabycia spadku po zmarłym, który był wdowcem i nie miał dzieci – najbliższą rodzinę stanowiły...

 

Zmiana postanowienia o nabyciu spadku

Moja ciotka zapisała w testamencie część majątku mojemu bratu. Jednak po jej śmierci jej dzieci przeprowadziły postępowanie spadkowe, nie...

 

Mieszkanie w majątku osobistym

Jestem właścicielką mieszkania odziedziczonego po mojej mamie. Chcę je sprzedaż i zakupić inne mieszkanie, w którym zamieszkamy wraz...

 

Dziedziczenie na podstawie testamentu z uwzględnieniem reguły przyrostu

Osoba zmarła posiadała dwa mieszkania. Miała dwoje dzieci (syna i córkę) oraz wnuczkę. W testamencie zapisała jedno mieszkanie synowi,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »