Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga mieszkaniowa a podatek od spadku

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-06-12

Małżonka zmarłego nie złożyła w terminie 6 miesięcy zeznania SD-Z2 uprawniającego do zwolnienia z podatku od spadków. Dziedziczy udział w spółdzielczym prawie własności mieszkania (ma 1/3 po mężu plus swoją połowę). Czy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej? Później po dziale spadku całość mieszkania przypadła żonie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu, zaistniały już (niestety) pewne wydarzenia, a sytuacja miała następujący przebieg:

  1. małżonkowie mieli mieszaninie na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej,
  2. po śmierci męża, małżonka odziedziczyła udział w 1/3 z części swego męża (a więc zasadniczo 1/6 mieszkania), stała się współwłaścicielem mieszkania w 4/6,
  3. udział 2/6 przypadł dwójce innych spadkobierców (prawdopodobnie dzieci),
  4. zapadło prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  5. niestety małżonka nie złożyła w wymaganym terminie zeznania podatkowego, czego skutkiem jest obowiązek zapłaty podatku od spadków tak jak spadkobierca w I grupie podatkowej,
  6. dokonany został dział spadku, w którego wyniku małżonka stała się wyłącznym właścicielem mieszkania.

Przyjmuję, że zgon nastąpił niedawno i zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w aktualnym brzmieniu. Stosownie do ustawy o podatku od spadków i darowizn:

„Art. 16. 1. W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:

1) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,(…)

– nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;

2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

3) nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego; (…)

5) będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:

  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego”.

Z powołanego zapisu ustawy wynika, że powyższe warunki zastosowania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn odnoszą się wyłącznie do osób, które są właścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie dotyczą natomiast osób, które są współwłaścicielami tych lokali lub budynków, w tym także w sytuacji gdy stanowią one majątek wspólny małżonków.

Spadek w 1/3 nabyła żona zmarłego. W skład spadku wchodzi udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego (w wysokości po 1/2). Lokal ten przed śmiercią spadkodawcy objęte były małżeńską wspólnością majątkową (małżonka nie był właścicielem, a współwłaścicielem). Małżonka zmarłego zapewne posiada obywatelstwo polskie, ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Polsce (i tak było w dacie śmierci męża), w chwili śmierci męża była współwłaścicielem lokalu.

Małżonka, jak mniemam, nie była właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Nie przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym. Nie jest najemcą innego lokalu lub budynku. Obecnie jest zameldowana i zamieszkuje w lokali i nie planuje dokonać zbycia lokalu, który zamieszkuje i w którym jest zameldowana przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Małżonka zmarłego może skorzystać z ulgi na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Niemniej jednak, aby skorzystać z tej ulgi, niezbędne jest łączne spełnienie wszystkich zawartych w tym przepisie warunków. Należy wskazać, że ulga, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie do jednego lokalu mieszkalnego, w którym małżonka będzie zamieszkiwać będąc zameldowaną na pobyt stały w lokalu i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego – jeżeli w chwili złożenia zeznania mieszka i jest zameldowana na pobyt stały w lokalu lub od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w lokalu – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Składając zeznanie podatkowe, należy wskazać na powyższe okoliczności i przepisy oraz możliwość skorzystania z ulgi. W razie odmiennego podejścia US – trzeba się odwoływać od decyzji o podatku od spadku. US ma za zadanie ściągać pieniądze, a nie je darowywać podatnikom. Stąd też bywają różne podejścia do tej kwestii.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »