Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa, która blokuje roszczenia o zachowek

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-10-28

Moja prawie 90-letnia mama jest od 3 lat wdową. Ojciec testamentem zapisał jej mieszkanie, co zostało potwierdzone aktem poświadczenia dziedziczenia. Mama chce przekazać mieszkanie mojej córce (swojej wnuczce), nie wie jednak, w jakiej formie byłoby to najskuteczniejsze, a zarazem wiązałoby się z najmniejszymi kosztami. Nie chciałaby, żeby wnuczka musiała sprzedawać mieszkanie, aby pokryć zobowiązanie z tytułu zachowku wobec swych wujów, ale nie chciałaby też wydziedziczać synów. Mam dwóch braci, z których jeden całkowicie nie interesuje się mamą, a drugi sporadycznie ją odwiedza. Obydwaj mają dzieci. W tej chwili to ja się opiekuję mamą.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadkobiercami ustawowymi po śmierci Pana mamy byliby jej synowie, czyli Pan i Pańscy dwaj bracia. Jak Panu zapewne wiadomo, jeżeli mama daruje wnuczce to mieszkanie w drodze darowizny lub w drodze testamentu, to Pana bracia będą mogli od niej żądać zapłaty zachowku.

Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego – zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Jak z powyższego wynika, Pana bracia jako synowie, z racji faktu, że nie otrzymają nic w spadku po swojej matce, mogą żądać od osoby obdarowanej wypłaty zachowku w pieniądzu.

Zgodnie z art. 993 Kodeksu cywilnego – przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Jednak zgodnie z art. 994 K.c.:

„§ 1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

§ 2. Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.

§ 3. Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa.”

Podstawą do dochodzenia zachowku od obdarowanej córki będzie art. 1000 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„§ 1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

§ 2. Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.

§ 3. Obdarowany może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu darowizny.”

Odpowiedzialność obdarowanego ma miejsce zarówno wtedy, gdy Pana bracia jako uprawnieni uzyskali jedynie część sumy należnej im z tytułu zachowku, jak i wówczas, gdy nie uzyskali jej w ogóle.

Jest jednak pewna umowa, która przeniesie własność na Pana córkę za życia jej babci oraz uniemożliwi dochodzenie zachowku przez uprawnione do tego osoby. Będzie to umowa dożywocia.

Zgodnie z art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego – jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Tak więc umowa dożywocia jest umową, na mocy której osoba nabywa własność nieruchomości w zamian za opiekę nad zbywającym. Zakres obowiązków zobowiązanego z tytułu dożywocia zależy od tego, jakie są jej postanowienia, ale w braku innych zastrzeżeń dożywocie polega na przyjęciu zbywcy jako domownika, dostarczaniu mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnieniu mu odpowiedniej pomocy i pielęgnowaniu w chorobie oraz sprawienie mu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym.

Ma to znaczenie o tyle, że przyjmuje się, że dożywocie nie jest umową pod tytułem darmowym i nie można tej umowy traktować jako darowizny (jest wyraźnie unormowana jako odrębna umowa), stąd jeżeli majątek został przekazany na podstawie takiej umowy, to zachowek Pana braciom (ani ich dzieciom) nie będzie przysługiwał.

Należy pamiętać, że przedmiotem umowy o dożywocie nie może być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, która należy do spółdzielni.

Oczywiście Pana mama mogłaby wydziedziczyć synów, czyli pozbawić ich prawa do zachowku, ale jest to uzależnione od spełnienia ustawowych przesłanek wydziedziczenia oraz, jak Pan wspomniał, nie chce ona tego robić.

Stosownie do art. 1008 K.c. spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Według art. 1009 K.c. przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu.

Jednak zgodnie z art. 1010 § 1 K.c. spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył.

Opłata notarialna od umowy o dożywocie będzie uzależniona od wartości mieszkania. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

  • do 3000 zł – 100 zł,
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nie więcej niż 7500 zł.

Powyższe stawki to stawki maksymalne – można negocjować z notariuszem wysokość opłat. Do opłaty notarialnej będzie doliczony podatek 23% VAT.

Pana córka, jako nabywca nieruchomości, będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Będzie on obliczany od wartości nieruchomości. Podatek od umowy dożywocia wynosi 2%, pobiera go notariusz.

Może być także naliczony podatek dochodowy, ponieważ umowa dożywocia jest zaliczana do umów odpłatnych (umowa darowizny jest umową nieodpłatną), gdzie występuje ekwiwalentność świadczenia. W zamian za nieruchomość nabywca utrzymuje dożywotnio zbywcę. Umowa dożywocia jest odpłatnym zbyciem nieruchomości. Jeżeli umowa dożywocia zostanie zawarta przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie mieszkania, to wówczas po stronie Pana mamy pojawi się obowiązek podatkowy od odpłatnego zbycia nieruchomości (części nieruchomości, którą nabyła w drodze testamentu po swoim mężu).

Sama darowizna oraz przekazanie mieszkania w testamencie nie uchroni Pana córki przed koniecznością zapłaty zachowku, chyba że uprawnione osoby nie wystąpią z takimi żądaniami przez 5 lat od śmierci Pana mamy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak przekazać majątek, aby obdarowani uniknęli spłaty?

Mieszkamy z żoną razem z jej rodzicami. Zaczęliśmy rozbudowę domu teściów; pozwolenie na rozbudowę jest na teściów. Po ukończeniu rozbudowy dom...

 

Obliczenie zachowku dla osoby ubezwłasnowolnionej

Rodzice zmarli w 2012 r. Mieli nas dwie, siostra jest całkowicie ubezwłasnowolniona, jej opiekunem prawnym jest jej syn. Rodzice zostawili dwa testamenty,...

 

Podział majątku dorobkowego w formie darowizny za życia

Podział majątku dorobkowego w formie darowizny za życia

Mamy z żoną troje dzieci. Niedawno zmarł jeden z synów, pozostawiając troje swoich dzieci, dwóch synów z pierwszego małżeństwa...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »