Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie z banku do zapłaty długu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-06-20

Wczoraj moja żona otrzymała wezwanie z banku do zapłaty długu po swoim bracie, który zmarł dwa lata temu. Żona nie utrzymywała żadnych kontaktów z bratem. Brat był osobą bezrobotną i nie posiadał żadnego majątku. Czy żona będzie musiała spłacić ten dług?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Z treści Pana pytania wynika, że Pana żona jako spadkobierczyni swojego brata została wezwana przez bank do zapłaty długu po tymże. Z bratem nie utrzymywała żadnych kontaktów. Brat żony był osobą bezrobotną i nie posiadał żadnego majątku.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy żona miała wiedzę o śmierci brata, tj. czy była na jego pogrzebie. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie, albowiem od dnia dowiedzenia się o powołaniu do spadku, Pana żona miała możliwość złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Kolejną kwestią, która wymaga zainteresowania jest ustalenie, czy Pana szwagier w dniu śmierci był kawalerem, a także czy posiadał dzieci. Ponadto, czy na dzień śmierci przy życiu pozostawali jego rodzice lub jedno z nich.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Innymi słowy, jeżeli brat Pana żony nie miał dzieci, żony, a przy życiu nie pozostawało żadne z jego rodziców, spadek po nim (w tym przypadku długi) dziedziczy Pana żona. Mniemam, że bank mając interes prawny przeprowadził postępowanie spadkowe po Pana szwagrze, co z kolei powoduje, że do wezwania powinien być załączony odpis postanowienia.

Najistotniejsze będzie jednak wskazanie, kiedy Pana żona dowiedziała się o śmierci brata. Zawsze może małżonka próbować składać wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia oświadczenia o odrzuceniu spadku z jednoczesnym złożeniem takiego oświadczenia.

Pragnę zwrócić uwagę na zapis art. 1019 K.c.:

„Art. 1019. § 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.”

Z powyższego wynika, że w sądzie ostatniego miejsca zamieszkania brata Pana żony małżonka może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku wraz z takim oświadczeniem. W tym przypadku powoływać należy się na błąd to jest wskazanie, iż w razie braku majątku Pana żona myślała, że po pierwsze nie dziedziczy po bracie, a po drugie, że nie trzeba takiego postępowania przeprowadzać. Nikt nie da jednak Panu 100% gwarancji, że sąd przywróci termin i przyjmie uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu wraz z odrzuceniem spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Jak przyjmują spadek wnuki, gdy ich rodzice go odrzucili?

Cztery lata temu zmarła babcia. Jej dzieci, ze względu na długi babci, odrzuciły spadek. My jesteśmy jej wnukami, w momencie śmierci babci mieliśmy 20,...

Dziedziczenie z macochą

Niedawno zmarł mój tata i moja macocha chce założyć sprawę spadkową. Sytuację komplikuje fakt, że mam już 1/4 majątku – spadek po mamie,...

Zmarły podatnik

W spadku po mamie otrzymałem niezapłacone zobowiązanie w stosunku do US dotyczące niezapłaconego podatku od sprzedaży nieruchomości, którą otrzymała...

Jak zabezpieczyć udział spadkobiercy przed jego wierzycielami?

Dwa lata temu zmarła nasza mama, nie pozostawiając testamentu. Mama wraz z ojcem posiadała majątek we wspólnocie małżeńskiej. Wraz z jej...

Jak uchronić rodzinę przed długami?

Mam długi, które powoli, ale systematycznie spłacam. Wysokość wraz z odsetkami wielokrotnie przekracza moje możliwości i może tak się zdarzyć,...

Co zrobić, by nie ponosić odpowiedzialności za długi ojca?

Mój ojciec posiada długi alimentacyjne. Ponieważ nie utrzymujemy kontaktów, mam obawy, że w przypadku jego śmierci nie zostanę o niej powiadomiony...

Odrzucenie po terminie spadku w imieniu małoletniego

Zmarł mój ojciec, zostawiając dług w wysokości około 30 tys. zł, wszyscy z mojej rodziny złożyli wniosek o odrzucenie spadku, łącznie ze...

Odrzucenie spadku po obywatelu Niemiec

Niedawno zmarł w Niemczech mój syn z pierwszego małżeństwa. Syn mieszkał tam razem z matką od ponad 30 lat, posiadał obywatelstwo niemieckie....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »