Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy złożyć wniosek o dział spadku?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2013-12-04

W wyniku postępowania spadkowego w sądzie odziedziczyłam 1/3 spadku po moim dziadku. Po 1/3 udziału przypadło drugiej żonie mojego dziadka oraz mojej cioci (siostrze mojej nieżyjącej matki). Ostatnio dowiedziałam się, że druga żona dziadka umarła, a wcześniej zrzekła się swojej części na rzecz cioci. Chciałabym, żeby ciocia spłaciła mi moją część udziału w tym spadku, jednak ona odmówiła. Tłumaczyła się tym, że podniosła standard domu poprzez dokonywanie remontów (ja nigdy nie mieszkałam w tym domu). Mimo to uważam, że jakaś spłata mi się należy. Czy powinnam złożyć wniosek o dział spadku? Co jeszcze należy zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionej przez Panią sytuacji nie pozostaje nic innego, jak założenie w sądzie sprawy o podział majątku spadkowego po Pani zmarłym dziadku. Niestety w tego typu sprawach majątkowych, gdzie rodzina nie może dojść do zgody, nie da się ich załatwić w żadnym trybie pozasądowym.

Każdy ze spadkobierców ma prawo do złożenia w sądzie wniosku o dział spadku i zniesienie współwłasności. Jak wynika z opisu sprawy, postępowanie spadkowe dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej zostało przeprowadzone i Pani należy się 1/3 udziału w spadku (w tym nieruchomości, która należała do zmarłego).

We wniosku o dział spadku (który składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, czyli dziadka, a jeżeli nie można go ustalić – ze względu na położenie majątku spadkowego) należy:

  • wskazać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
  • podać spis inwentarza,
  • podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują.

Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. Spis inwentarza nie jest konieczny, ponieważ wystarczy, że we wniosku o dział spadku zostanie zaznaczone, co wchodzi w skład spadku i jaka jest aktualna wartość rynkowa tych składników majątkowych. Jeśli między spadkobiercami będzie spór co do wartości majątku spadkowego, to sąd powoła biegłego rzeczoznawcę.

W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy, należy więc dołączyć odpis z księgi wieczystej.

W postępowaniu spadkowym zarówno skład, jak i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd, który dokonuje tego na podstawie wyjaśnień uczestników postępowania. Od prawidłowego ustalenia wartości majątku spadkowego zależy obliczenie wielkości poszczególnych sched spadkowych przypadających na rzecz poszczególnych współspadkobierców.

Z punktu widzenia sposobu dokonania działu spadku, można wyróżnić:

  1. podział fizyczny spadku – podział w naturze,
  2. przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty pozostałych lub bez takiej spłaty,
  3. podział cywilny – polega na sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i podziale uzyskanej sumy między współspadkobiercami.

Przy zgodnym podziale w zasadzie sąd związany jest sposobem podziału podanym przez spadkobierców we wniosku. Może on od tego odstąpić jedynie wówczas, gdy występuje sprzeczność proponowanego podziału z prawem, zasadami współżycia społecznego albo też jeśli podział naruszałby w sposób rażący interesy osób uprawnionych. W braku zgodnego wniosku uczestników postępowania sąd powinien dokonać działu z uwzględnieniem składu dzielonego spadku oraz interesów poszczególnych współspadkobierców.

Wysokość opłaty sądowej w sprawie o dział spadku wynosi (zgodnie z art. 51 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych):

  • 500 zł – od wniosku o dział spadku,
  • 300 zł – jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku,
  • 1000 zł – od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
  • 600 zł – od wniosku, jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności.

Jeżeli nie dojdzie Pani z ciotką do porozumienia co do sposobu działu spadku (sąd będzie z pewnością namawiał Panie do uzgodnienia sposobu podziału), to sąd sam zdecyduje, w jaki sposób podzielić nieruchomość. Z doświadczenia wiem, że gdy brak jest porozumienia między spadkobiercami, sąd zwykle kieruje nieruchomość na licytację i dzieli uzyskane ze sprzedaży pieniądze między nich. Jest to oczywiście mniej korzystny sposób działu niż sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku przez samych spadkobierców, ponieważ sąd wystawia nieruchomość na licytację za 3/4 wartości jej ceny rynkowej. Jeżeli nie będzie chętnego na zakup, kolejna oferta jest jeszcze niższa. Do tego dochodzą jeszcze koszty całego postępowania, które są potrącane z uzyskanej kwoty sprzedaży nieruchomości.

Zakładam, że ciotka będzie zainteresowana tym, żeby nabyć nieruchomość na wyłączną własność, a więc będzie musiała Panią spłacić.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w Pani przypadku, gdy występuje brak porozumienia między spadkobiercami co do podziału spadku, pozostaje wniesienie stosownego wniosku o dział spadku do sądu. Sąd wezwie wówczas wszystkich spadkobierców i przeprowadzi postępowanie działowe. Gdy nie będzie zgody co do sposobu podziału, sąd sam zdecyduje, jak majątek osoby zmarłej zostanie podzielony. We wniosku o dział spadku musi Pani zaproponować swój wariant podziału spadku, który będzie najbardziej dla Pani korzystny.

Oprócz tego w toku postępowania o dział spadku sąd może też orzekać o innych roszczeniach związanych z korzystaniem ze wspólnej nieruchomości, np. o zwrocie nakładów na nieruchomość i innych wydatków czy o wynagrodzeniu za korzystanie z nieruchomości.

Jeżeli z nieruchomości korzysta wyłącznie Pani ciocia, to Pani, jako współwłaścicielka, może żądać wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości ponad przysługujący ciotce udział w nieruchomości.

Oczywiście również Pani ciotka może domagać się od pozostałych spadkobierców zwrotu kosztów poniesionych przez nią, np. na opłaty za czynsz, podatki itp.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):



Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »