Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystąpienie do sądu o stwierdzenie nabycia spadku

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2013-05-06

Kilka lat temu zmarł mój ojciec. Po jego śmierci uzyskaliśmy z sądu stwierdzenie o nabyciu spadku w postaci części mieszkania (ja, moja mama i rodzeństwo – dwie siostry i brat). Później zmarł mój brat, po którym dziedziczyły jego dzieci. W tym roku zmarła moja matka. Chciałabym wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Czy wnioskodawca może umieścić we wniosku wszystkie dziedziczące osoby? Czy należy zaznaczyć we wniosku to, że w spadku po ojcu odziedziczyliśmy już część mieszkania (a może trzeba dołączyć dokument nabycia spadku)? Jakie dokumenty i ile sztuk należy załączyć do wniosku? Czy powinniśmy podać, że chodzi tylko o część po mamie? Prawdopodobnie jedno z dzieci brata będzie się chciało zrzec swojej części na rzecz drugiego. Czy należy o tym wspomnieć we wniosku, czy będzie to już odrębna sprawa? Czy umieścić tę osobę we wspomnianym wniosku?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Jak Pani słusznie wspomniała, każde z dzieci dziedziczy odrębnie po ojcu i odrębnie po matce. Po śmierci Pani ojca sąd stwierdził, że spadek po nim odziedziczyli jego żona i dzieci w odpowiednich częściach.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Jak wynika z powyższego, po Pani bracie będą dziedziczyć jego zstępni. Do podziału przypadnie im część, która przypadłaby ich ojcu. Z Pani relacji wynika, że posiadała Pani troje rodzeństwa, dlatego sąd w swoim postanowieniu orzeknie, że każde z dzieci dziedziczy po 1/4 (1/4 po Pani zmarłym bracie odziedziczą po połowie jego zstępni – dzieci).

Pani mama zmarła w tym roku, dlatego potrzebne będzie oprócz wniosku o stwierdzenie nabycia spadku również złożenie przez spadkobierców ustawowych oświadczenia, czy przyjmują, czy odrzucają spadek (mają na to 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku).

Jeśli chce być Pani wnioskodawcą, musi Pani sporządzić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po mamie, podając siebie jako wnioskodawcę (należy też wpisać adres zamieszkania). Wymienić należy również wszystkie osoby wchodzące w rachubę jako spadkobiercy ustawowi (zamiast brata należy podać jego dzieci, jeżeli są małoletnie – ze wskazaniem ich przedstawiciela ustawowego wraz z jego adresem zamieszkania, a kwestię śmierci brata należałoby poruszyć w uzasadnieniu pisma z załączeniem jego aktu zgonu). Do wniosku takiego należy załączyć:

 • akt zgonu Pani mamy;
 • akt zgonu Pani taty;
 • stwierdzenie nabycia spadku po Pani ojcu;
 • akty urodzenia Pani i pozostałych uczestników postępowania;
 • w przypadku zawarcia małżeństwa – również akty małżeństwa.

Należy także wskazać dokładny adres zamieszkania wszystkich uczestników.

Wniosek wraz z powyższymi załącznikami należy złożyć w liczbie odpowiadającej wszystkim uczestnikom postępowania i jeden odpis dla sądu (w Pani przypadku po jednym dla rodzeństwa i bratanków oraz jeden odpis dla sądu). Pismo dla sądu musi zawierać powyższe załączniki w oryginałach, dla pozostałych zaś mogą być kserokopie.

Nie trzeba wskazywać we wniosku, że chodzi jedynie o część Pani mamy, gdyż ten wniosek dotyczy wyłącznie Pani mamy. W żądaniu pisma powinna Pani napisać, że wnosi Pani o stwierdzenie, iż spadek po danej osobie dziedziczą określone osoby w odpowiednich częściach. W uzasadnieniu pisma wspomni Pani, kiedy zmarła Pani mama, a dowodem będzie odpis aktu zgonu.

W tym postępowaniu sąd orzeka, kto dziedziczy po kim. Jeżeli następnie jeden ze spadkobierców pragnie zbyć swój udział na rzecz innego, może to zrobić, ale dopiero przed notariuszem w drodze zbycia udziału spadkowego. Samo odrzucenie spadku w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku spowoduje jedynie ten skutek, że do spadku będą powołani jego zstępni. Trzeba więc w piśmie wskazać wszystkie osoby, które na mocy ustawy są powołane do spadku (później taka osoba może sobie zrobić ze swoim udziałem, co chce, z pewnymi ograniczeniami).

Podsumowując, aby wszcząć postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, należy skierować do sądu odpowiedni wniosek. Powinien on zawierać:

 • imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce jego śmierci oraz oznaczenie ostatniego miejsca jego stałego zamieszkania;
 • imię, nazwisko i adres w wnioskodawcy, tj. osoby składającej wniosek;
 • imiona, nazwiska i adresy uczestników postępowania, tj. wszystkich osób, które zdaniem wnioskodawcy mogą być spadkobiercami;
 • żądanie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym;
 • informacje o ewentualnych testamentach, które zostawił zmarły;
 • wskazanie interesu, jaki przyświeca wnioskodawcy we wszczęciu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku (np. wnioskodawca jest jednym ze spadkobierców).

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać zwięzłe uzasadnienie, w którego treści należy m.in. opisać stopień pokrewieństwa łączący zmarłego i wymienionych we wniosku uczestników postępowania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • akt zgonu spadkodawcy;
 • akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo uczestników postępowania ze zmarłym (np. odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa);
 • testament lub testamenty, które zostawił zmarły;
 • odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników postępowania.

Wniosek należy skierować do sądu rejonowego, w okręgu którego spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania. Jeśli zaś jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego znajduje się majątek spadkowy lub jego części. W pozostałych przypadkach wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy skierować do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Należy pamiętać, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »