Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wystąpienie do sądu o stwierdzenie nabycia spadku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2013-05-06 • Aktualizacja: 2021-06-24

Kilka lat temu zmarł mój ojciec. Po jego śmierci uzyskaliśmy z sądu stwierdzenie o nabyciu spadku w postaci części mieszkania (ja, moja mama i rodzeństwo – dwie siostry i brat). Później zmarł mój brat, po którym dziedziczyły jego dzieci. W tym roku zmarła moja matka. Chciałabym wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Czy wnioskodawca może umieścić we wniosku wszystkie dziedziczące osoby? Czy należy zaznaczyć we wniosku to, że w spadku po ojcu odziedziczyliśmy już część mieszkania (a może trzeba dołączyć dokument nabycia spadku)? Jakie dokumenty i ile sztuk należy załączyć do wniosku? Czy powinniśmy podać, że chodzi tylko o część po mamie? Prawdopodobnie jedno z dzieci brata będzie się chciało zrzec swojej części na rzecz drugiego. Czy należy o tym wspomnieć we wniosku, czy będzie to już odrębna sprawa? Czy umieścić tę osobę we wspomnianym wniosku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wystąpienie do sądu o stwierdzenie nabycia spadku

Kolejność dziedziczenia w dalszej rodzinie

Jak Pani słusznie wspomniała, każde z dzieci dziedziczy odrębnie po ojcu i odrębnie po matce. Po śmierci Pani ojca sąd stwierdził, że spadek po nim odziedziczyli jego żona i dzieci w odpowiednich częściach.

Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Jak wynika z powyższego, po Pani bracie będą dziedziczyć jego zstępni. Do podziału przypadnie im część, która przypadłaby ich ojcu. Z Pani relacji wynika, że posiadała Pani troje rodzeństwa, dlatego sąd w swoim postanowieniu orzeknie, że każde z dzieci dziedziczy po 1/4 (1/4 po Pani zmarłym bracie odziedziczą po połowie jego zstępni – dzieci).

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z dokumentami

Pani mama zmarła w tym roku, dlatego potrzebne będzie oprócz wniosku o stwierdzenie nabycia spadku również złożenie przez spadkobierców ustawowych oświadczenia, czy przyjmują, czy odrzucają spadek (mają na to 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku).

Jeśli chce być Pani wnioskodawcą, musi Pani sporządzić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po mamie, podając siebie jako wnioskodawcę (należy też wpisać adres zamieszkania). Wymienić należy również wszystkie osoby wchodzące w rachubę jako spadkobiercy ustawowi (zamiast brata należy podać jego dzieci, jeżeli są małoletnie – ze wskazaniem ich przedstawiciela ustawowego wraz z jego adresem zamieszkania, a kwestię śmierci brata należałoby poruszyć w uzasadnieniu pisma z załączeniem jego aktu zgonu). Do wniosku takiego należy załączyć:

 • akt zgonu Pani mamy;
 • akt zgonu Pani taty;
 • stwierdzenie nabycia spadku po Pani ojcu;
 • akty urodzenia Pani i pozostałych uczestników postępowania;
 • w przypadku zawarcia małżeństwa – również akty małżeństwa.

Należy także wskazać dokładny adres zamieszkania wszystkich uczestników.

Wniosek wraz z powyższymi załącznikami należy złożyć w liczbie odpowiadającej wszystkim uczestnikom postępowania i jeden odpis dla sądu (w Pani przypadku po jednym dla rodzeństwa i bratanków oraz jeden odpis dla sądu). Pismo dla sądu musi zawierać powyższe załączniki w oryginałach, dla pozostałych zaś mogą być kserokopie.

Nie trzeba wskazywać we wniosku, że chodzi jedynie o część Pani mamy, gdyż ten wniosek dotyczy wyłącznie Pani mamy. W żądaniu pisma powinna Pani napisać, że wnosi Pani o stwierdzenie, iż spadek po danej osobie dziedziczą określone osoby w odpowiednich częściach. W uzasadnieniu pisma wspomni Pani, kiedy zmarła Pani mama, a dowodem będzie odpis aktu zgonu.

Sąd orzeknie, kto dziedziczy po kim

W tym postępowaniu sąd orzeka, kto dziedziczy po kim. Jeżeli następnie jeden ze spadkobierców pragnie zbyć swój udział na rzecz innego, może to zrobić, ale dopiero przed notariuszem w drodze zbycia udziału spadkowego. Samo odrzucenie spadku w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku spowoduje jedynie ten skutek, że do spadku będą powołani jego zstępni. Trzeba więc w piśmie wskazać wszystkie osoby, które na mocy ustawy są powołane do spadku (później taka osoba może sobie zrobić ze swoim udziałem, co chce, z pewnymi ograniczeniami).

Podsumowując, aby wszcząć postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, należy skierować do sądu odpowiedni wniosek. Powinien on zawierać:

 • imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce jego śmierci oraz oznaczenie ostatniego miejsca jego stałego zamieszkania;
 • imię, nazwisko i adres w wnioskodawcy, tj. osoby składającej wniosek;
 • imiona, nazwiska i adresy uczestników postępowania, tj. wszystkich osób, które zdaniem wnioskodawcy mogą być spadkobiercami;
 • żądanie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym;
 • informacje o ewentualnych testamentach, które zostawił zmarły;
 • wskazanie interesu, jaki przyświeca wnioskodawcy we wszczęciu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku (np. wnioskodawca jest jednym ze spadkobierców).

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać zwięzłe uzasadnienie, w którego treści należy m.in. opisać stopień pokrewieństwa łączący zmarłego i wymienionych we wniosku uczestników postępowania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • akt zgonu spadkodawcy;
 • akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo uczestników postępowania ze zmarłym (np. odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa);
 • testament lub testamenty, które zostawił zmarły;
 • odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników postępowania.

Wniosek należy skierować do sądu rejonowego, w okręgu którego spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania. Jeśli zaś jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego znajduje się majątek spadkowy lub jego części. W pozostałych przypadkach wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy skierować do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Należy pamiętać, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »