Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wspólny zakup mieszkania i księga wieczysta na rodziców

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-03-28

Jestem mężatką po raz drugi, pierwszy mąż zmarł 30 lat temu (z tego małżeństwa mam żonatego już syna). Obecny mąż ma z 1. małżeństwa syna 22-letniego, jest po rozwodzie. Posiadamy dom i mieszkanie. Jak synowie będą po nas dziedziczyć? Jesteśmy we wspólności majątkowej. Mój syn nosi nazwisko swojego ojca i nigdy nie był przysposobiony przez mojego męża. Kupiliśmy na kredyt mieszkanie razem z moim synem (już był po ślubie), ale księga wieczysta jest zapisana na nas z mężęm. Po spłacie chcemy przepisać na syna to mieszkanie. Czy będziemy płacić jakiś podatek? Jak zrobić to najkorzystniej dla niego i dla nas?

Co się tyczy kwestii dziedziczenia, to tu należy wskazać, że do schedy spadkowej po Pani i Pani mężu wejdą wszystkie przedmioty z Państwa majątku osobistego oraz połowa przedmiotów z majątku wspólnego, jakiego dorobili się Państwo w trakcie trwania małżeństwa.

Spadek ten z ustawy po każdym z Państwa odziedziczy drugi małżonek oraz zstępni (dzieci, wnuki itp.). Jeśli zaś któreś z Państwa sporządzi testament, to dziedziczenie będzie odbywało się zgodnie z jego treścią (o ile testament będzie ważny i skuteczny). Powyższe oznacza, że po śmierci Pani spadek będą dziedziczyć Pani syn i małżonek, a po Pani mężu będzie dziedziczył jego syn oraz Pani. Oczywiście za swojego życia można napisać testament na wypadek śmierci i powołać dowolną osobę lub osoby, zmieniając tym samym krąg osób powołanych do dziedziczenia z mocy ustawy.

Co się tyczy Pani pytania dotyczącego przepisania nieruchomości na rzecz Pani syna. W celu udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie należy sięgnąć do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 207 z późn. zm.), gdzie w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawodawca wskazuje, że podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. darowizny.

Mając na uwadze okoliczności Pani sprawy, należy również zwrócić uwagę na treść art. 4a ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym:

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

W tym miejscu należy odnieść się do użytego w powyższym przepisie pojęcia pasierba, czyli dziecka małżonka niebędącego dzieckiem darczyńcy.

Otóż, jak powszechnie się obecnie przyjmuje i co znajduje swoje odzwierciedlenie w stanowisku przyjmowanym przez organy podatkowe (tak m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2012 r., nr ITPB2/436-145/12/MK), ustawodawca, ustalając zakres podmiotowy zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ograniczył się jedynie do wskazania, że przy spełnieniu pozostałych warunków (wśród których brak jest warunku przysposobienia pasierba przez ojczyma/macochę) prawo do ww. preferencji podatkowej może uzyskać również pasierb jako nabywca własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze m.in. darowizny.

Zatem planowana umowa darowizny przedmiotu lub prawa należącego do ojczyma lub macochy objęta zostanie – przy spełnieniu warunków określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn – zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn bez względu na to, czy pasierb został przez tego ojczyma lub macochę przysposobiony, czy też nie.

Powyższe stanowisko wynika również interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 stycznia 2015 r., nr IBPBII/1/436-335/14/MZ.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż może Pani syn nabyć mieszkanie od Pani i męża w drodze umowy, którą następnie zgłosiłby on w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia notarialnej umowy darowizny w miejscowo właściwym urzędzie skarbowym, składając właściwie wypełniony formularz SD-Z2 (do ściągnięcia z Internetu).

Tańszą opcją przepisania nieruchomości na syna będzie spisanie na jego rzecz zapisu windykacyjnego. Każdy z Państwa musiałby w tej sytuacji sporządzić taki zapis windykacyjny u notariusza. Przedmiotem zapisu może być nieruchomość lub udział w nieruchomości. Po śmierci każdego z Państwa syn odziedziczyłby udział w nieruchomości (po Pani śmierci – 1/2 udziału, po śmierci męża – pozostała 1/2 udziału). Nabycie spadku po śmierci każdego z Państwa również trzeba byłoby zgłosić do urzędu skarbowego, żeby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku.

Zaznaczę jeszcze na końcu, że jeśli Pani mąż przepisze na rzecz syna udział w nieruchomości czy to w formie darowizny, czy testamentu, to powinien liczyć się z zapłatą zachowku osobom do niego uprawnionym. Jeżeli byłaby Pani zainteresowana poradą na temat zachowku, to proszę o informację, wycenimy wówczas poradę prawną w tej sprawie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Jakie przepisy stosuje się przy dziedziczeniu gospodarstw?

W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Wujek zmarł w 1984 r., nie miał dzieci, ale był żonaty. Ustawowi spadkobiercy po nim to: żona (zmarła...

Dziecko, owoc romansu sprzed lat, a dziedziczenie

Jest rodzina składająca się z ojca i matki (małżeństwo), dwóch córek i syna. Najprawdopodobniej ojciec ma nieślubne dziecko (córkę)...

Szybka śmierć, na którą nikt się nie przygotował

Niedawno zmarł mój mąż. Mamy wspólnego syna, ale mąż miał z pierwszego małżeństwa syna, z którym od 15 lat nie było kontaktu, a on nie...

Wspólne konto bankowe a śmierć współposiadacza

Rok temu uczyniłam mamę współwłaścicielką konta bankowego. Mama niedawno zmarła, czy środki, które są na tym koncie muszę zgłaszać do US jako spadek?...

Żądanie rozliczenia z darowizny i brak spłaty pożyczki

W 2006 r. otrzymałam w darowiźnie od dziadków mieszkanie. Oprócz mieszkania dziadkowie posiadali dom. Byli właścicielami domu w 3/4,...

Przekazanie majątku w spadku osobom niespokrewnionym

Mój ojciec po rozwodzie wstąpił ponownie w związek małżeński. Z drugą żoną nabyli wspólnie mieszkanie własnościowe. Ojciec zmarł i nie...

Spadek na mocy testamentu

Jakie dokumenty mam złożyć w sądzie, aby przyjąć spadek po zmarłej mamie na mocy jej testamentu? Mama zmarła 3 miesiące temu. Napisała...

Dziedziczenie majątku ojca przez macochę

Ojca małżeństwo z macochą nie trwało 5 lat. Czy macocha dziedziczy majątek ojca wniesiony przez niego do małżeństwa?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »