Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykupienie mieszkania zakładowego przez drugą żonę

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2015-02-19

Moi dziadkowie otrzymali mieszkanie zakładowe w latach 80. Mama zmarła niedługo potem, a tata wyszedł za mąż za wdowę. Z tego związku nie było dzieci. Dziadek zmarł rok temu. Okazało się, że jego druga żona chce wykupić mieszkanie zakładowe po zmarłym i przepisać je swojemu synowi z pierwszego małżeństwa. Czy w tej sytuacji mamy jakieś prawa (jako rodzina po dziadku) do dziedziczenia tego mieszkania?

Po analizie przedstawionego przez Panią stanu faktycznego sprawy, w celu udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie, w pierwszej kolejności należy wskazać, że odnośnie zasad zbywania przez przedsiębiorstwa należących do nich mieszkań, zastosowanie znajdzie przede wszystkim (poza mieszkaniami należącymi do PKP oraz wojska) ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa z dnia 15 grudnia 2000 r.

Zgodnie zaś z treścią przepisu art. 2 pkt 2) tej ustawy, „ilekroć w ustawie jest mowa o osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć:

a) najemcę, zajmującego mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub decyzji administracyjnej o przydziale; za osobę uprawnioną uznaje się także pracownika zbywcy albo poprzednika prawnego zbywcy, z którym przed dniem 12 listopada 1994 r. zawarto umowę najmu na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy,

b) stale zamieszkałych z najemcą w chwili jego śmierci, małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, osobę go przysposabiającą albo przez niego przysposobioną oraz osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Z powyższego wynika zatem, że Pani dziadek był najemcą przedmiotowego lokalu, a jego żona, jako że zamieszkiwała z nim stale w chwili jego śmierci, jest osobą obecnie uprawnioną do wykupienia tego lokalu na własność.

Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile wskazuje, że lokal ten nie stanowił w chwili śmierci Pani dziadka jego własności, a jedynie przedmiot umowy najmu, której stroną był Pani dziadek.

W tym miejscu sięgnąć należy zatem do przepisu art. 922 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami”.

Mając zaś powyższe na uwadze, uznać należy, iż prawo do przedmiotowego lokalu jako niewykupionego do dnia śmierci Pani dziadka, nie wchodzi w skład majątku spadku po Pani dziadku. Znajduje to również uzasadnienie w tym, że zgodnie z przepisem art. 691 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa”.

Skoro zatem art. 691 wypełnia dyspozycję przepisu § 2 art. 922 (reguluje kwestię przejścia prawa najmu na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami), uznać należy, iż spadkobiercy Pani dziadka nie posiadają żadnych uprawnień co do tego lokalu, który miałby zostać wykupiony po śmierci Pani dziadka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Stawiennictwo na rozprawie spadkowej

Moja mama zmarła 6 stycznia. 15 lutego mój ojciec złożył do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Dostałem już zawiadomienie o terminie...

Zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego a dziedziczenie na podstawie testamentu

Czy spadkobierca, który zrzekł się dziedziczenia ustawowego (akt notarialny), nabywa prawa do spadku po spadkodawcy na podstawie testamentu?

Czy wnukom należą się grunty dziadka?

Mój dziadek posiada dwie działki, podobno ma zamiar je sprzedać. Syn dziadka (mój ojciec) umarł przed 5 laty. Ja mam 20 lat, brat 19, chcielibyśmy pójść na...

Mama zapisała dom mojej siostrze

Mieszkam z żoną i z synem w domu rodzinnym na jednym piętrze. Dom wybudowali rodzice, ale dokumenty są najprawdopodobniej tylko na mamę....

Ponowny związek małżeński a spadek

Zmarł mój ojciec. Zgodnie ze stanem prawnym ojciec i syn mieli po połowie majątku, tj. domu i działki. Ojciec był od kilku lat w ponownym...

Dziedziczenie ruchomości po konkubencie

Przez ostatnie 8 lat żyłam w konkubinacie z żonatym partnerem. W tym czasie kupiliśmy samochód i wyposażyliśmy mieszkanie. Tydzień temu...

Pełnomocnictwo do rachunku w biurze maklerskim

Po mamie zostały akcje zakładu pracy. Mam upoważnienie do rozporządzania tymi akcjami – rachunek w biurze maklerskim. W jaki sposób mogę nimi...

Los udziału w nieruchomości od rodziców

Jestem 8 lat po rozwodzie, niedawno zmarł mój były mąż. W trakcie małżeństwa dostaliśmy od moich rodziców działkę. Jaki jest teraz los tej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »