Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykupienie mieszkania zakładowego przez drugą żonę

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2015-02-19

Moi dziadkowie otrzymali mieszkanie zakładowe w latach 80. Mama zmarła niedługo potem, a tata wyszedł za mąż za wdowę. Z tego związku nie było dzieci. Dziadek zmarł rok temu. Okazało się, że jego druga żona chce wykupić mieszkanie zakładowe po zmarłym i przepisać je swojemu synowi z pierwszego małżeństwa. Czy w tej sytuacji mamy jakieś prawa (jako rodzina po dziadku) do dziedziczenia tego mieszkania?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Po analizie przedstawionego przez Panią stanu faktycznego sprawy, w celu udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie, w pierwszej kolejności należy wskazać, że odnośnie zasad zbywania przez przedsiębiorstwa należących do nich mieszkań, zastosowanie znajdzie przede wszystkim (poza mieszkaniami należącymi do PKP oraz wojska) ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa z dnia 15 grudnia 2000 r.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zgodnie zaś z treścią przepisu art. 2 pkt 2) tej ustawy, „ilekroć w ustawie jest mowa o osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć:

a) najemcę, zajmującego mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub decyzji administracyjnej o przydziale; za osobę uprawnioną uznaje się także pracownika zbywcy albo poprzednika prawnego zbywcy, z którym przed dniem 12 listopada 1994 r. zawarto umowę najmu na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy,

b) stale zamieszkałych z najemcą w chwili jego śmierci, małżonka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, osobę go przysposabiającą albo przez niego przysposobioną oraz osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Z powyższego wynika zatem, że Pani dziadek był najemcą przedmiotowego lokalu, a jego żona, jako że zamieszkiwała z nim stale w chwili jego śmierci, jest osobą obecnie uprawnioną do wykupienia tego lokalu na własność.

Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile wskazuje, że lokal ten nie stanowił w chwili śmierci Pani dziadka jego własności, a jedynie przedmiot umowy najmu, której stroną był Pani dziadek.

W tym miejscu sięgnąć należy zatem do przepisu art. 922 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami”.

Mając zaś powyższe na uwadze, uznać należy, iż prawo do przedmiotowego lokalu jako niewykupionego do dnia śmierci Pani dziadka, nie wchodzi w skład majątku spadku po Pani dziadku. Znajduje to również uzasadnienie w tym, że zgodnie z przepisem art. 691 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa”.

Skoro zatem art. 691 wypełnia dyspozycję przepisu § 2 art. 922 (reguluje kwestię przejścia prawa najmu na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami), uznać należy, iż spadkobiercy Pani dziadka nie posiadają żadnych uprawnień co do tego lokalu, który miałby zostać wykupiony po śmierci Pani dziadka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »