Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłączenie budynku z wyceny gospodarstwa rolnego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2014-05-28

Czy można starać się o wyłączenie budynku (wybudowanego ok. 11 lat temu przez moich rodziców) z wyceny gospodarstwa rolnego? Rodzice są w trakcie działu spadku po zmarłym w 1997 r. dziadku. Razem mają 58/68 części spadku. Między nimi a jedną z sióstr taty nie ma zgodności i prawdopodobnie sąd nakaże wycenić gospodarstwo. Dom był finansowany tylko z ich funduszy, nie chcą, by teraz był wyceniany wraz z innymi częściami gospodarstwa, skoro to oni go budowali już długo po śmierci dziadka.

Nie da się wyłączyć budynku z wyceny – ponieważ budynek stanowi integralną część nieruchomości i razem z nią zawsze będzie przedmiotem wyceny – jako masa spadkowa po właścicielach nieruchomości.

Nieruchomościami, w rozumieniu art. 46 Kodeksu cywilnego, są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W świetle tej definicji rozróżnić należy nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości budynkowe (budynki i budowle wzniesione na gruncie). Rozróżnienie to odgrywa pewne znaczenie przy omawianiu problematyki przeniesienia własności nieruchomości.

Za część składową nieruchomości uważa się wszystko, co nie może być odłączone od rzeczy głównej bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem, także drzewa i krzewy, stanowią część składową tego gruntu i nie mogą być przedmiotem odrębnej własności. Cytowana zasada superficies solo cedit, wyrażona w art. 48 kodeksu cywilnego, oznacza, że własność zabudowanej nieruchomości nie może być przeniesiona na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej bez przeniesienia własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, ani też własność tych budynków nie może być odrębnym od gruntu przedmiotem takiego przeniesienia.

Można wnosić o rozliczenie nakładów z majątku odrębnego na majątek spadkowy.

Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych”.

Zgodnie z art. 207 Kodeksu cywilnego „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

Należy domagać się zasądzenia odpowiedniej kwoty pieniężnej od pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, a nie domagać się zmniejszenia wartości majątku spadkowego. Zgodnie z art. 686 Kodeksu postępowania cywilnego „w postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dziedziczenie gruntów rolnych

Wiem, że nie mając wykształcenia rolniczego, nie mogę dziedziczyć gruntów rolnych , których jestem jedynym spadkobiercą ....

Czy można połączyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z działem spadku?

Moi rodzice byli małżeństwem, ale mieszkali osobno. Po śmierci matki spadek odziedziczyli po niej mąż i troje dzieci (w tym – ja); uzyskaliśmy...

Domaganie się części gospodarstwa rolnego odziedziczonego w spadku

W 1990 r. zmarła moja babcia, która razem z dziadkiem prowadziła gospodarstwo rolne (należące do obojga). Nie pozostawiła testamentu; spadkobiercami...

Gospodarstwo rolne otrzymane w spadku

Otrzymałem w spadku połowę gospodarstwa rolnego . Istnieje jeszcze jeden współwłaściciel. Jak dokonać podziału...

Sprzedaż spadku i nierówny podział zysków

Ja i brat wystąpiliśmy o zasiedzenie nieruchomości w imieniu zmarłej matki. Sąd wydał postanowienie o zasiedzeniu, obecnie w księdze...

Jak uregulować sprawy spadkowe?

Rodzice pozostawili akty notarialne, w których powołali do dziedziczenia mnie i mojego brata (zmarli w 1986 i 1989 r.). Brat zmarł 7 lat później. Był żonaty,...

Czy pasierb może dziedziczyć po ojczymie?

Niedawno zmarł mój ojczym, nie byłem usynowiony. Mama i ojczym mają własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Ojczym ma syna z pierwszego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »