Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zabezpieczenie małżonka na wypadek śmierci

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-11-29 • Aktualizacja: 2022-05-16

Mam drugiego męża, nie mamy wspólnych dzieci, ale z poprzedniego małżeństwa ja mam dwie córki. Przysługuje mi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które wchodzi w skład mojego majątku osobistego (nie ma możliwości przekształcenia tego prawa w odrębną własność lokalu). Chciałabym zabezpieczyć męża na wypadek swojej śmierci w ten sposób, aby mógł on mieszkać w tym lokalu do swojej śmierci. Ostatecznie prawo do lokalu ma przejść na jedną z córek. W jaki sposób sporządzić testament?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenie małżonka na wypadek śmierci

Jak rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, iż nie zachodzą okoliczności, które zagrażałyby Pani życiu jako przyszłej spadkodawczyni.

Najlepszą formą rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci jest testament.

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Celem powołania do całości spadku tylko i wyłączenie aktualnego męża i jednej córki należy taki testament sporządzić. Wyraźnie podkreślić należy, iż testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Kiedy testament jest nieważny?

Pokreślenia wymaga wskazanie na okoliczności, które powodują, iż testament jest nieważny. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

  1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  3. pod wpływem groźby.

Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Zobacz również: Testament małżeński

Testament w formie aktu notarialnego

Można także sporządzić testament w formie aktu notarialnego. Trzecią możliwością jest złożenie oświadczenia woli ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, to należy zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób przewidziany w artykule niniejszym.

Reasumują, aby zabezpieczyć obecnego męża i jedną córkę, należy sporządzić testament w jednej z trzech form, tj. zwykły (sporządzony własnoręcznie – proszę pamiętać o dacie, podpisie i pisaniu odręcznym (nie na komputerze), notarialny lub alograficzny, tj. przed osobami pełniącymi funkcje urzędowe, o których mowa powyżej.

Polecenie w testamencie

W testamencie można zawrzeć tzw. polecenie. Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Jak podkreśla Andrzej Kidyba „Treścią polecenia jest obowiązek określonego działania, na przykład ufundowanie stypendium, postawienie pomnika, zniszczenie korespondencji spadkodawcy, zorganizowanie pogrzebu spadkodawcy, lub zaniechania, na przykład powstrzymanie się od wyjazdu na stałe za granicę. Polecenie może mieć charakter majątkowy, jak i niemajątkowy, może leżeć w interesie spadkodawcy (wyr. SA w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r., I ACa 890/05, Apel. W-wa 2007, nr 1, s. 25, z glosą M. Niedośpiała, OSA 2010, z. 1, s. 65), osoby trzeciej, obciążonego poleceniem lub mieć na względzie interes społeczny”. Zasadnym jest zatem dokładne ustalenie zakresu upoważnienia Pani obecnego męża.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »