Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie spadku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-03-07

Mam problem ze spadkiem. Niedawno zmarła moja ciotka. W testamencie ciotka zapisała cały dom na mnie. Niestety rodzina ciotki odcięła mi dostęp do tego domu, wymieniając zamki. Wywieźli wszystkie wartościowe rzeczy bez mojej wiedzy. Co mogę zrobić w tej sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, iż jedyną możliwością prawnej ochrony spadku (masy spadkowej) przed ubytkiem jest zabezpieczenie spadku.

„Art. 633. Do zabezpieczenia spadku właściwy jest sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy.”

Zgodnie z treścią art. 634 K.p.c.: „Spadek zabezpiecza się, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nie usprawiedliwione rozporządzenie”.

W art. 635 § 2 zostały wymienione dwie grupy osób uprawnionych do złożenia wniosku o zabezpieczenie spadku. Do pierwszej należą spadkobiercy, uprawnieni do zachowku i zapisobiercy, przy czym osoby te nie muszą wykazywać swego uprawnienia, albowiem wystarczające jest jego uprawdopodobnienie. Drugą grupę natomiast stanowią osoby, które są zobowiązane udowodnić swoją legitymację do żądania zabezpieczenia; chodzi o wykonawcę testamentu, współwłaściciela rzeczy należącej do spadku, współuprawnionego z tytułu praw pozostałych po spadkodawcy oraz o wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Dopuszczalny jest każdy dowód zmierzający do wykazania uprawnienia, z tym zastrzeżeniem, że w wypadku wierzyciela musi to być dowód na piśmie, a więc dokument urzędowy lub prywatny.

Każda osoba zgłaszająca żądanie wydania postanowienia o zabezpieczeniu spadku powinna uprawdopodobnić istnienie podstaw uzasadniających wniosek. Niewykazanie lub nieuprawdopodobnienie przymiotu wnioskodawcy oraz przyczyn zabezpieczenia powoduje oddalenie wniosku. Przedtem jednak sąd powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie występujących braków, ewentualnie wysłuchać go na posiedzeniu sądowym lub zażądać oświadczenia na piśmie (art. 514 § 1).

Zabezpieczenie spadku może nastąpić na skutek podjęcia przez sąd czynności z urzędu w trzech wypadkach, a mianowicie, gdy spadkobierca (spadkobiercy lub jeden z kilku spadkobierców): 1) jest nieznany, 2) jest nieobecny albo 3) nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych (jest małoletni lub ubezwłasnowolniony całkowicie albo częściowo) i nie ma ustawowego przedstawiciela (nie pozostaje pod władzą rodzicielską, opieką albo kuratelą). Oczywiście, w konkretnej sprawie przyczyny uzasadniające wszczęcie postępowania o zabezpieczenie spadku z urzędu mogą się nakładać lub krzyżować.

Nieodzowną przesłanką zabezpieczenia spadku z urzędu jest również – oprócz wskazanych wyżej – postanowienie o zabezpieczeniu spadku oraz postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, które wykonuje na zlecenie sądu komornik lub urząd skarbowy (komornik skarbowy), w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające zabezpieczeniu lub wciągnięciu do spisu inwentarza. Postanowienie to powinno być zaopatrzone we wzmiankę o jego wykonalności. Wzmiankę tę zamieszcza się na odpisie postanowienia doręczanym wnioskodawcy, a gdy postanowienie wydano z urzędu – na odpisie przekazywanym do wykonania komornikowi.

Jeśli postanowienie o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniu spisu inwentarza zostało wydane z urzędu lub na wniosek osoby niemającej obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, sąd postanawia ściągnięcie tych kosztów z majątku spadkowego. W tym celu sąd może pobrać odpowiednią sumę z pieniędzy spadkowych złożonych do depozytu sądowego lub z rachunku bankowego, w tym stanowiącego wkład oszczędnościowy spadkodawcy, po przedstawieniu bankowego dowodu oszczędności. Sąd może również zarządzić sprzedaż odpowiedniej części majątku spadkowego.

Postanowienie o zabezpieczeniu spadku oraz postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza podlegają wykonaniu z chwilą jego wydania. Środkami zabezpieczenia są: spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością. Zastosowanie jednego z tych środków nie wyłącza zastosowania innych, równocześnie lub kolejno.

„Art. 637. § 1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.

§ 2. W wypadkach przewidzianych w ustawie postanowienie o spisaniu inwentarza wydaje się z urzędu.”

Reasumując, zgodnie z powyższym konieczne jest przeprowadzenie sprawy o zabezpieczenie spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej

Moja pełnoletnia córka przebywa w DPS, jest ubezwłasnowolniona całkowicie. Za miesiąc zostanie przeprowadzona sprawa sądowa w celu ustanowienia...

 

Dziedziczenie ruchomości po konkubencie

Przez ostatnie 8 lat żyłam w konkubinacie z żonatym partnerem. W tym czasie kupiliśmy samochód i wyposażyliśmy mieszkanie. Tydzień temu...

 

Testament po zmarłym i spadkobierca ustawowy

Należę do spadkobierców ustawowym zmarłej. Okazało się jednak, że przed śmiercią poczyniła ona ustny testament, część majątku przekazując swoim...

 

Jakie czynności podjąć, aby formalnie nabyć spadek?

Mój ojciec zmarł pół roku temu, nie pozostawiając testamentu. Ojciec posiadał troje dzieci, jest jeszcze mama. Ojciec pozostawił dwa domy. Jakie czynności...

 

Kiedy zrzec się spadku?

Zmarł syn mojej siostry (kawaler). Najbliższa jego rodzina to matka (moja siostra), brat i siostra. Matka i siostra zmarłego odrzuciły już spadek,...

 

Wspólna lokata terminowa po śmierci wujka

Miałem wspólną lokatę terminową w banku PKO BP z osobą która zmarła. Po śmierci wujka, bo tą osobą był brat mojego ojca, stałem się jedynym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »