Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zachowek dla osoby chorej psychicznie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-10

Mój tata został pozwany przez siostrę chorą psychicznie nieubezwłasnowolnioną o zachowek w wysokości 100 tys. zł. Cały majątek został przepisany na mojego tatę przed śmiercią jego za dochowanie do śmierci. Siostra taty nie zajmowała się chorą babcią ani nawet jej nie odwiedzała w chorobie. Czy osoba chora psychicznie może złożyć taki pozew? Czy zanim zostanie wszczęte postepowanie sądowe, sąd nie powinien sprawdzić, czy są tego podstawy? Czy takie zachowanie osoby psychicznej nie zakrawa o nękanie? Jak należy postąpić w takim przypadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – dalej K.c.

W pierwszej kolejności pragnę wyraźnie podkreślić, że sąd nie ma wiedzy, czy powódka (siostra ojca) jest osobą chorą psychicznie, czy też nie. Ponadto sąd na posiedzeniu niejawnym tego rodzaju sprawy nie może merytorycznie rozpoznać. Rozpoznanie sprawy wymaga wyznaczenie posiedzenia na które Pani ojciec będzie zobowiązany się stawić. Sąd zanim wyznaczy rozprawę badania jedynie, czy pozew spełnia warunki formalne.

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)/

Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

W chwili obecnej, skoro Pani ojciec otrzymał z sądu odpis pozwu, to jego obowiązkiem jest wniesienie odpowiedzi na ten pozew. Proszę nie lekceważyć sprawy. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem ww. terminu podlega zwrotowi.

Proszę zatem sprawdzić, czy do odpowiedzi na pozew nie został doręczony list z Sądu, który wskazuje czas na wniesienie odpowiedzi na pozew. Jeżeli taki termin nie jest wskazany, a jest podana data rozprawy, to oznacza, że odpowiedź na pozew może być wniesiona do czasu pierwszej rozprawy, najpóźniej na niej. W odpowiedzi na pozew należy merytorycznie ustosunkować się do jego treści.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ubieganie się dzieci o swoją część ojcowizny

Moj dziadek 8 lat temu przepisał notarialnie cały swój dorobek jednej córce, a miał 10 dzieci. Córka miała się nim opiekować. Część majątku...

 

Jak rodzeństwo może zrzec się zachowku?

W jaki sposób moje rodzeństwo może się zrzec prawa do zachowku (darowizna domu na mnie)? Rodzice, czyli darczyńcy, żyją.

 

Jaką część majątku muszę oddać rodzeństwu?

Mam siostrę i brata. Dostałem w darowiźnie od rodziców ich dom i kawałek ziemi, a siostra i brat także otrzymali po kawałku ziemi....

 

Darowizna 10 lat przed śmiercią

Moja mama 10 lat przed śmiercią darowała gospodarstwo jednej córce (za pieniądze). Dopiero teraz dowiedzieliśmy się o tym, tj. po śmierci mamy....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »