Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądania finansowe siostry od spadku po ojcu

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2018-08-03

Moja siostra i ja odziedziczyłyśmy spadek po ojcu (dom) – każda z nas po 1/6. Pozostałą część, czyli 4/6 posiada mama. Chcę wraz z mamą sprzedać nieruchomość, lecz siostra nam to utrudnia – wysuwa żądania finansowe nieadekwatne do wartości spadku (chciałaby otrzymać wartość 1/3 całej nieruchomości) i od tego uzależnia swoją zgodę na sprzedaż. Co w tej sytuacji możemy z mamą zrobić?

W przedstawionej przez Panią sytuacji nie widzę innej możliwości, jak przeprowadzenie działu spadku. Obecnie, aby sprzedać nieruchomość musiałyby się Panie wszystkie na to zgodzić jako współwłaścicielki, bez tej zgody nie ma szans sprzedać nieruchomości. Dzięki przeprowadzeniu działu spadku udział Pani siostry przejdzie albo na Panią albo na Pani mamę, a siostra dostanie spłatę, ale na pewno nie 1/3 wartości nieruchomości tylko tyle, ile jej się należy z dziedziczenia, czyli 1/6. O dział spadku może wystąpić każdy ze spadkobierców. Wielkość udziału nie daje tutaj żadnych preferencji.

Jak rozumiem posiada Pani już postanowienie spadkowe po ojcu, w którym do dziedziczenia zostali powołani Pani mama, Pani i siostra.

Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Do przeprowadzenia działu spadku należy przedłożyć przede wszystkim postanowienie sądu bądź akt poświadczenia dziedziczenia stwierdzający nabycie spadku. Z dokumentów tych wynikać będzie krąg spadkobierców. Spadkobiercy do dokonania działu spadku powinni dostarczyć tytuły prawne spadkodawcy do poszczególnych składników majątku spadkowego, np. aktualny odpis księgi wieczystej, akt własności ziemi, akt uzyskania własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa, to oprócz aktualnego odpisu księgi wieczystej należy dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów, a gdy chodzi o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź lokal stanowiący odrębną nieruchomość – zaświadczenie ze spółdzielni bądź od zarządcy nieruchomości o niezaleganiu w bieżących opłatach.

Dział spadku można przeprowadzić u każdego notariusza (pod warunkiem, że będzie zgoda między spadkobiercami co do działu spadku) lub w sądzie.

W Pani przypadku, jak rozumiem, zgody siostry na podział nie będzie, zatem pozostaje Pani droga sądowa działu spadku.

We wniosku o dział spadku (który składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli tego nie można ustalić – ze względu na położenie majątku spadkowego) należy powołać:

  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
  • spis inwentarza,
  • jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują.

Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.

W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy, należy więc dołączyć odpis z księgi wieczystej.

W postępowaniu spadkowym zarówno skład, jak i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd, który dokonuje tego na podstawie wyjaśnień uczestników postępowania. Od prawidłowego ustalenia wartości majątku spadkowego zależy obliczenie wielkości poszczególnych sched spadkowych przypadających na rzecz poszczególnych współspadkobierców.

W postępowaniu o dział spadku jego stan ustala się według chwili otwarcia spadku, a więc chwili śmierci spadkodawcy, a wartość spadku według cen z chwili dokonania działu spadku. Oznacza to, że przy podziale sąd będzie uwzględniał wartość nieruchomości na dzień dokonywania działu.

Jeżeli uczestnicy zgodnie określą wartość przedmiotów wchodzących w skład spadku sąd nie będzie ustalał wartości przedmiotów spadkowych. W przypadku sporu pomiędzy uczestnikami, co do wartości poszczególnych przedmiotów spadkowych sąd powoła biegłego.

Sposób dokonania działu spadku.

Ze względu na sposób dokonania działu spadku można wyróżnić:

1) podział fizyczny spadku – podział w naturze,

2) przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy, z obowiązkiem (lub bez) spłaty pozostałych,

3) podział cywilny – polega na sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i podziale uzyskanej sumy między współspadkobierców.

W Pani przypadku, jeżeli dla działu spadku nie będzie zgody wszystkich spadkobierców to opłata za dział połączony ze zniesieniem współwłasności wyniesie 1000 zł.

Zatem Pani (albo Pani mama) powinna złożyć do sądu wniosek o dział spadku z zaproponowanym przez siebie sposobem podziału spośród trzech wymienionych powyżej. Będzie to zapewne opcja nr 2, gdzie powinna Pani zaproponować kwotę spłaty dla siostry za jej udział. Nie będzie miało znaczenia jaką kwotę spłaty żąda Pani siostra, bo o tym zdecyduje sąd i sam ustali kwotę spłaty stosownie do jej udziału w nieruchomości.

Po zakończeniu tego postępowania będzie Pani mogła wraz z mamą bez problemu sprzedać nieruchomość.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy muszę od razu spłacić części spadkowe?

Razem z mężem kupiliśmy mieszkanie, które było współwłasnością. Po śmierci męża części spadkowe odziedziczyły nasze małoletnie dzieci. Po...

Czy trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowego po ojcu, gdy żyje jeszcze mama?

Przed miesiącem zmarł nasz ojciec. Przy życiu pozostaje mama (i ma się dobrze). Jest nas troje rodzeństwa, wszyscy jesteśmy pełnoletni. Czy konieczne...

Jak przeprowadzić sprawę spadkową, mieszkając za granicą?

Jak przeprowadzić sprawę spadkową po zmarłej w Polsce mojej córce, mamie mojego wnuka? To w jego imieniu pytam, mieszkamy w Australii, wnuk ma...

Podział ziemi i domu na dzieci bez testamentu

Mój dziadek zmarł ponad 20 lat temu, nie pozostawiając testamentu. 10 lat temu zmarła babcia i też nie sporządziła testamentu. Dziadkowie mieli trzy...

Spadek po ojcu i matce w jednym postępowaniu sądowym

Zmarli moi rodzice. Po rodzicach pozostało mieszkanie z urządzoną księgą wieczystą. Tato zmarł przed 20 laty, a mama przed 2 miesiącami. Po tacie...

Gdzie szukać starych akt sądowych dotyczących postępowań spadkowych?

Moja nieżyjąca matka w 1977 r. prowadziła sądowe nabycie spadku po swoim ojcu, ale nie zostało to zaraz zapisane w księdze wieczystej...

Czy długi wobec zmarłego są wliczane do masy spadkowej?

Zmarł mój brat – bezdzietny kawaler, najstarszy spośród ośmiorga rodzeństwa, rodzice nie żyją. Brat pozostawił testament, w którym rozdzielił...

Majątek osobisty męża a dziedziczenie

Czy tylko ja i syn dziedziczymy po mężu jego majątek osobisty (w jego skład wchodzi darowizna od jego rodziców, tj. dom, działka, sklep, działka)....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »