Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zasada surogacji dotycząca mieszkania

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-01

W 1982 roku uzyskałam lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego z cesji praw członkowskich mojego ojca na mnie. Byłam wówczas w związku małżeńskim. W 1988 po rozwodzie były mąż wyprowadził się z mieszkania. W spółdzielni złożył oświadczenie, że nie rości sobie praw do tego mieszkania. W 1989 r. ponownie wyszłam za mąż. W 1992 r. wykupiłam mieszkanie za pieniądze z darowizny mojego ojca. Tata pozostawił mi w swoich dokumentach oświadczenie o darowiźnie z podpisem. W ogóle przez cały czas pomagał nam finansowo. W 2004 r. mąż odziedziczył mieszkanie po rodzicach – jako majątek odrębny. Zmarł w 2013 r. Po jego śmierci zrobiliśmy u notariusza poświadczenie dziedziczenia, działu spadku nie było. W urzędzie skarbowym zgłosiliśmy mieszkanie po rodzicach, traktując to, w którym mieszkamy, jako moją własność odrębną. Gdy jednak chciałam wyodrębnić tę własność, spotkałam się z odmową – że mieszkanie nie jest wyłącznie moje. Czy zasada surogacji nie dotyczy mieszkania? Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zwanej dalej ustawą oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.

W pierwszej kolejności dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że dysponuje Pani spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego. Mniemam, że w 1992 r. doszło do przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Na uwagę zasługuje pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 sierpnia 1985 r., sygn. akt III CZP 41/85, zgodnie z którą „własnościowe prawo do lokalu uzyskane w trybie przekształcenia należącego do niego lokatorskiego prawa do lokalu przez jedno z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w drodze przydziału uwzględniającego potrzeby rodziny stanowi przedmiot majątku wspólnego małżonków także wówczas, gdy wkład budowlany wniesiony przezeń – w czasie trwania małżeństwa – do spółdzielni mieszkaniowej pochodzi w całości z majątku odrębnego tego małżonka”.

W chwili zawarcia związku małżeńskiego Pani przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Przekształcenie lokatorskiego prawa na własnościowe prawo do lokalu następuje również w drodze przydziału wydanego przez spółdzielnię mieszkaniową. Powstanie takiego prawa zostało uwarunkowane od wniesienia przez członka wymaganego wkładu budowlanego (art. 147 § 2 i art. 148 ustawy o spółdzielniach z 1961 r., art. 219 Prawa spółdzielczego), a taki wkład (odpowiada całości kosztów budowy lokalu) wielokrotnie przewyższa uiszczony uprzednio – na lokatorskie prawo – wkład mieszkaniowy (odpowiada części kosztów budowy). Uzyskanie w takim trybie własnościowego prawa do lokalu ma – w porównaniu do dotychczasowego lokatorskiego prawa (niezbywalnego) – odmienną treść, ponieważ jest już prawem zbywalnym (art. 147 § 1 ustawy o spółdzielniach z 1961 r., art. 223 Prawa). Mimo że pośrednio wypływa ono z posiadanego dotąd przez członka spółdzielni mieszkaniowej lokatorskiego prawa do lokalu, jest zatem jakościowo nowym prawem do tego samego lokalu mieszkalnego. Skoro tak, własnościowe prawo do lokalu, uzyskane w czasie trwania małżeństwa na skutek przekształcenia lokatorskiego prawa stanowiącego przedmiot majątku odrębnego jednego z małżonków, może – mimo wydania przydziału na rzecz tego małżonka – wejść w skład majątku wspólnego obojga małżonków.

W dalszej części uzasadniania tego wyroku wskazuje się:

„Z wytycznych (teza I) zaś wynika, że jeśli małżonek uiścił wkład budowlany ze środków majątku wspólnego małżonków (np. zaoszczędzonych zarobków ulokowanych na jego imię na książeczce PKO), to własnościowe prawo do lokalu przydzielone temu małżonkowi w czasie trwania małżeństwa na zaspokojenie potrzeb rodziny wejdzie w skład majątku wspólnego obojga małżonków. Jeżeli małżonek sfinansował wkład budowlany ze środków jego majątku odrębnego, to znów nie można przejść do porządku nad tym, że między wysokością tego wkładu a rynkową wartością uzyskanego zbywalnego prawa do lokalu zachodzi poważna różnica: mieszkanie przedstawia znacznie wyższą wartość niż suma wkładu wniesionego przez małżonka. Interes społeczny więc przemawia za tym, żeby uzyskany – w takiej sytuacji – przyrost wartości wkładu budowlanego został zaliczony na dobro rodziny. Temu celowi zaś służy instytucja ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Wyłączone jest tu – w konsekwencji – działanie zasady surogacji, o której mowa w art. 33 pkt 3 k.r.o. Przytoczone argumenty bowiem prowadzą do wniosku, że własnościowe prawo do lokalu przydzielone na skutek przekształcenia lokatorskiego prawa należącego do jednego z małżonków temu małżonkowi na zaspokojenie potrzeb rodziny wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków również w sytuacji, gdy wkład budowlany został sfinansowany ze środków należących do jego odrębnego majątku. Taki wkład stanowić będzie nakład z majątku odrębnego na majątek wspólny obojga małżonków”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »