Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złożenie podania o umorzenie odsetek

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-03-24

Dostałam pismo z firmy windykacyjnej z wezwaniem do zapłaty. Proponuje się mi złożenie podania o umorzenie odsetek od kredytu, który zaciągnął kilka lat temu mój zmarły niedawno brat. Nie wiem, o jaki dług dokładnie chodzi. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie wiem, o jaki dług chodzi i z którego roku, ale w pierwszej kolejności proszę zwrócić uwagę, czy nie jest on przedawniony (zwyczajowo w takich sytuacjach jest – jeśli nie jest przedawniony, to firmy raczej pozywają, a nie proszę o podanie o umorzenie odsetek). Przedawnienie roszczenia oznacza, iż po upływie terminu przedawnienia roszczenia bank nie będzie mógł skutecznie dochodzić swojego roszczenia w sądzie. Jeżeli roszczenie banku wobec spadkobierców uległo przedawnieniu, a bank wystąpi do sądu z pozwem o zapłatę należności, to jeśli podniesie Pani zarzut przedawnienia, powództwo banku zostanie oddalone.

Co do zasady, zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2008 roku, sygn. akt II CSK 212/08, roszczenia banku z umowy kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym przedawniają się w terminie trzech lat (art. 118 Kodeksu cywilnego). Co więcej, w wyroku z dnia 30 stycznia 2007 roku, sygn. akt IV CSK 356/06, Sąd Najwyższy stwierdził, że również termin przedawnienia roszczenia banku wobec osoby niebędącej przedsiębiorcą wynosi trzy lata.

Jeżeli zatem od pobrania kredytu upłynęło 3 lata i nie nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia, to nie musi Pani tego spłacać, wystarczy, że powoła się Pani na przedawnienie. Dodam jednak jeszcze, że zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego „bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia”. Przerwanie biegu przedawnienia następuje poprzez nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (wyr. SN z dnia 16 stycznia 2004 r., sygn. akt III CZP 101/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 58) i następnie poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przez wszczęcie egzekucji albo właśnie pismo

o umorzenie odsetek.

Gdyby bank złożył pozew o zapłatę w sądzie lub u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, to jego roszczenia przedawniałyby się po upływie 10 lat, ale z opisu Pani sprawy wynika, że tak nie było.

Dalej jeszcze Pani wyjaśnię, że w myśl art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego „po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia”, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia i jako przykłady czynności równoznacznych ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia Sąd Najwyższy wskazał pertraktacje dłużnika z wierzycielem na temat rozłożenia długu na raty, zawarcie umowy nowacyjnej, zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej (inaczej wyrok SA w Katowicach z dnia 30 września 2005 r., sygn. akt I ACa 693/05, Lex, nr 164623, którego teza brzmi: „orzeczenie się przedawnienia winno być wyraźne”). Dlatego też proszę absolutnie w żadnej formie wymienionej lub podobnej nie przyznawać, że wie Pani, że roszczenie istnieje. Gdyby Pani to bowiem zrobiła, mogliby Panią skutecznie pozwać o zapłatę.

Jeżeli mam rację i dług został zaciągnięty wcześniej niż 3 lata wstecz – proszę to sprawdzić na wezwaniu do zapłaty – to raczej proszę wysłać pismo w stylu:

„W odpowiedzi na Państwa korespondencję z dnia … 2013 roku informuję, iż nie uznaję zadłużenia, o którym Państwo wspominacie w piśmie, co oznacza, że go w żadnym wypadku nie ureguluję. Na wypadek skierowania przeciwko mnie pozwu o zapłatę powołam się na zarzut przedawnienia, co spowoduje obciążenia Państwa kosztami tego procesu”.

Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że to typowy „straszak”, ale firmy te bardzo często wysyłają wezwania do zapłaty przedawnionych należności, licząc, że adresat się wystraszy, zadzwoni, oni poproszą o napisanie pisma o rozłożenia na raty lub anulowanie odsetek i w ten sposób zyskują uznanie długu na piśmie, a potem skierują sprawę do sądu.

I na koniec – jeżeli tych długów jest więcej, poinformuję Panią, że jest teoretycznie możliwe skorzystanie z dobrodziejstwa art. 1019 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż:

„§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

Błędem takim jest błąd co do przedmiotu spadku, a więc brak wiedzy o długach. Ale w takim przypadku trzeba przekonać sąd, że się starało ustalić, co wchodzi w skład spadku, a mimo takiej staranności nie było możliwe ustalenie, że istnieją długi.

Koniecznie proszę sprawdzić, kiedy ten kredyt stał ssie wymagalny – najlepiej spojrzeć na datę, od której liczone są odsetki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Co zrobić, aby nie przejąć długów po śmierci ojca?

Co zrobić, aby nie przejąć długów po śmierci ojca?

Moja mama nie żyje, pozostał mi ojciec, który jest alkoholikiem. Ojciec jest na rencie z której większość zabierają komornicy. Ma długi...

Spłacanie kredytów po zmarłym bracie

Dwa miesiące temu zmarł mój brat. Był w trakcie budowy domu, którą pomagaliśmy mu (tzn. ja i mama) finansować, zaciągając na ten cel pożyczki....

 

Odkrycie kredytów po śmierci mamy

Niedawno zmarła moja mama, spadkobiercami jesteśmy ja, brat i tata. Z dwóch pism z banków okazało się, że mama miała kredyty, o których...

 

Długi po dziadku, małoletni, ojciec osadzony w więzieniu za granicą

Ojciec mojego dziecka (posiadający pełnię praw rodzicielskich) jest osadzony w więzieniu za granicą. Obecnie jestem po sprawie sądowej, podczas której...

 

Długi po zmarłym teściu

Teść był żyrantem i miał do spłacenia pieniądze, zmarł dwa lata temu. Jakiś czas temu bank przysłał pismo, że musi spłacić należność....

 

Dziedziczenie środków z ubezpieczenia pracowniczego

Moja teściowa ma duży kredyt, który stara się spłacać, ale ostatnio przerasta jej możliwości, bo kwota emerytury pomniejszona o wydatki na mieszkanie,...

 

Jak uniknąć płacenia długów po zmarłej matce?

Jak uniknąć płacenia długów po zmarłej matce?

Cztery miesiące temu zmarła nasza matka, pozostawiając po sobie kilka niespłaconych kredytów i żadnego majątku. Zobowiązania były już windykowane,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »