Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyjęcie spadku wprost zamiast z dobrodziejstwem inwentarza

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2013-07-02

Dzisiaj w sądzie oświadczyłem, że przejmuję spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza (nie zdając sobie sprawy z tego, że sporządzenie spisu inwentarza wiąże się z dużymi kosztami). Chciałbym zmienić oświadczenie o przyjęciu spadku (przyjąć spadek wprost). Czy mogę to zrobić, a jeśli tak – jaka jest procedura? Jeśli nie, czy mam obowiązek sporządzić spis inwentarza (dodam, że ojciec nie pozostawił długów)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli nie ma Pan dokładnych wiadomości co do zobowiązań zmarłego spadkodawcy, wybrał Pan najlepszą formę przyjęcia spadku i nie potrzebuje zmiany oświadczenia. Jeśli jest inaczej – faktycznie oświadczenie było zbędne.

Zgodnie z treścią art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza. W wypadkach przewidzianych w ustawie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu – chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy spadkobierca złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe). Wniosek taki podlega opłacie stałej w wysokości 50 zł.

Tak więc spis inwentarza może być zrobiony z urzędu i na wniosek, ale nie ma obowiązku wykonania go.

Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza z dnia 1 października 1991 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 411 z późn. zm.) „wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. W tym wypadku komornik przystąpi niezwłocznie do spisu, zawiadamiając o tym sąd spadku, który wyda postanowienie o sporządzeniu spisu”. Jeżeli postanowienie takie nie zostanie wydane, spis dokonany przez komornika nie rodzi skutków przewidzianych w art. 1032 K.c.

Zgodnie z przepisami art. 1018 K.c.:

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne.

§ 2. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane.

§ 3. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym”.

Niestety unormowania te mają charakter bezwzględnie obowiązujący.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest czynnością prawną nieodwołalną, stąd też oświadczenie spadkobiercy mające na celu anulowanie skutków wcześniejszej czynności jest dotknięte nieważnością (innymi słowy, nie można po prostu zmienić oświadczenia o przyjęciu spadku). Inną kwestią pozostaje jednak uchylenie się od skutków oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby (art. 1019 K.c.).

Zgodnie z tym artykułem:

„§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przejęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

Zgodnie z przepisami można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

Uchylenie staje się skuteczne dopiero z chwilą zatwierdzenia przez sąd (art. 1019 § 3). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zostało uznane przez sąd, ale wymaga odrębnego postępowania. Trudno powiedzieć, jak odniesie się do tego sąd, czy uzna błąd. Warto jednak spróbować.

Może więc Pan złożyć wniosek do sądu o uchylenie się od oświadczenia złożonego w sądzie w zakresie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Uniemożliwianie dostępu do odziedziczonego domu przez drugiego współwłaściciela

Przejęcie spadku po moim ojcu nastąpiło dwa miesiące temu. Mój udział w domu wynosi 1/4, reszta należy do innej osoby. Mimo że jesteśmy...

 

Stwierdzenie nabycia spadku i spis inwentarza po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Mój wujek będący w podeszłym wieku przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłej siostrze – jest jedynym spadkobiercą...

 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Zmarł mój ojciec. Chcemy wraz z mamą i siostrą odrzucić spadek. Mam niepełnoletnie dziecko. Czy jeśli my złożymy oświadczenie o odrzuceniu...

 

Do kiedy mam czas, żeby załatwić sprawy spadkowe?

Niedawno zmarła moja mama, która miała drugiego męża. Do kiedy mam czas, żeby załatwić sprawy spadkowe? Nie chcę na razie zawracać tym głowy mężowi...

 

Spadek a obciążona hipoteka

Dwóch braci było właścicielami nieruchomości (50/50). Jeden z nich zmarł, zostawiwszy długi przekraczające wartość spadku. Część tych długów jest...

 

Czekanie z otwarciem testamentu

Czy brat taty miał obowiązek otworzyć testament po śmierci jego rodziców (testament był spisany 37 lat temu), a nie czekać, aż umrze rodzeństwo...

 

Uporządkowanie spraw spadkowych

Ja i moje rodzeństwo mieszkamy poza Polską. Mama zmarła w 2004 r., a tata – rok temu. Do tej pory nie zajmowaliśmy się spadkiem, ale...

 

Czy pasierbica należy do kręgu uprawnionych z ustawy?

Po śmierci mojej mamy ojciec związał się z kobietą, która urodziła mu syna. Żyli najpierw w konkubinacie, potem wzięli ślub. Stanowiliśmy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »